Archiv vydal další sborník věnovaný dějinám Ostravy

Tradičně v říjnu představuje Archiv města Ostravy nové číslo sborníku OSTRAVA s podtitulem Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Jeho cílem je prezentovat ve formě studií, článků, vzpomínek a krátkých edic výsledky historického bádání, ale zároveň i publikovat odborné příspěvky spjaté se současností. Prezentace nového čísla se čtením ukázek z příspěvků se koná v úterý 14. října 2014 v 17.00 hodin v Knihovně města Ostravy.
Čtrnáct statí přináší pestrou škálu informací o vývoji města, historických událostech, životu v něm od přelomu 13. a 14. století až po rok 2011, kdy proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Jeho zveřejněné výsledky umožnily Igorovi Ivanovi a Jiřímu Kovářovi analyzovat postavení Ostravy mezi českými velkoměsty především za posledních 20 let. Práce Martina Juřici Státní kulturní politika a její dopady na ostravský literární a výtvarný život v 70. letech a 80. letech 20. století je dalším kamínkem do autorem skládané mozaiky dění v Ostravě v období normalizace. Problematického období 50. let 20. století si všímá Jana Prchalová ve stati Perzekuce „vesnických boháčů“ na Ostravsku a případ bratrů Pravdových z Kunčic nad Ostravicí. K tomuto místu se váže rovněž článek Romany Rosové Proč zanikl zámek v Ostravě-Kunčicích. Hospodaření města Moravské Ostravy v letech nacistické okupace poprvé důsledně analyzuje na základě účetních knih Jozef Šerka. Tentýž autor spolu s Blaženou Przybylovou připravili Vývoj pojmenování ulic v Mariánských Horách, zachycující současné i zaniklé názvy ulic včetně jejich zdůvodnění. Díky Gabriele Pelikánové se čtenáři mohou seznámit s působením Aloise Sprušila, osobností stojící u zrodu Domu umění v Ostravě, v příspěvku Ne každý kraj má svého Sprušila. Problematice nakládání s odpady ve středověké Moravské Ostravě se věnuje archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec.

IMG_0630.JPG