Blažena Przybylová | Proč si prolistovat knihu Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města – archiv bulletinu 3/2017

Středověké Ostravě nebyla v minulosti, v důsledku preferování období industrializace, ale taky v důsledku absence dostatečného množství pramenů, věnována příliš velká pozornost. Výročí 750 let první písemné zmínky o městě se tedy stalo ideální příležitostí podívat se na toto období komplexněji a zhodnotit vývoj území v době založení města v rámci širšího politického a hospodářského kontextu na základě dochovaných dokumentů. Naděje, že by se ještě podařilo objevit nějaký nový písemný středověký dokument, je s ohledem na zpracování archivního materiálu již jen velmi málo pravděpodobná, ale nové poznatky mohou přinášet četnější archeologické výzkumy. Tento podnět – 750 let první písemné zmínky o Ostravě – nakonec vyústil ve vznik první zevrubnější knihy zaměřené na vývoj města ve 13. a 14. století, nazvané Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Její vznik inicioval Archiv města Ostravy, který v první fázi oslovil Richarda Psíka z Ostravské univerzity, neboť páteř celého díla tvoří přepis šesti listin (v latině nebo němčině), vydaných v tomto období a vztahujících se k městu, a jejich český překlad. Od uvedeného základu se začala odvíjet celková koncepce knihy a práce profesně různorodého autorského kolektivu. Vůdčí úlohu v něm sehrál Robert Antonín z Ostravské univerzity, který v závěru knihy vzájemnou spolupráci zhodnotil slovy: „Poznání historického vývoje jakékoli lokality se neobejde bez důsledné interpretace dochovaných pramenů, které, klademe-li jim ty správné otázky, podávají svědectví o dávné minulosti. …Již letmý pohled na uvedené písemné prameny dokládá, že vytvoření plastického obrazu vývoje města na moravsko-slezském pomezí není pouze na základě jejich svědectví možné. Historička či historik se zde neobejde bez úzké spolupráce s archeology a historiky umění, jejichž interpretace archeologických pramenů, památek hmotné kultury a závěrů z provedeného stavebně-historického průzkumu výrazně ovlivnily chápání historického vývoje Ostravy…“ … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)