Dopis ohledně kašny u kina Luna

Dopis našeho spolku adresovaný starostovi obvodu Ostrava – Jih ohledně záměru neobnovit v rámci projektu prostoru před kinem Luna původní kašnu Lumíra Čmerdy.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

dozvěděli jsme se o projektu úpravy předprostoru kina Luna v Ostravě-Zábřehu, který by se měl uskutečnit  v tomto roce v návaznosti na již hotovou rekonstrukci interiéru kina. Velmi nás těší, že kino jako takové nadále respektuje původní interiérovou dispozici a do budoucna se počítá také se zachováním stávající exteriérové podoby této stavby architekta Bronisława Firly z let 1967–70, jež představuje solidní doklad pozdního modernismu v architektuře nejen na území města Ostravy. Kino představuje protiváhu výškové budovy hotelového domu Hutník a samotný předprostor před kinem završuje uspořádání veřejných prostranství podél Výškovické ulice. Tomu odpovídalo i dotvoření architektury uměleckým dílem v podobě fontány s kovovou plastikou. 

Bohužel však bylo pro nás nemilým zjištěním, že se v projektu budoucího  ztvárnění předprostoru kina nepočítá  se zachováním  původní  čtvercové fontány, která vhodně dotváří průčelí objektu, ani s existencí kovové plastiky dané kašny  od malíře a grafika Lumíra Čmerdy z let 1970–71. Tato plastika, složená ze zakulacených plechů,  napodobujících vodní sloupce, svým jednoduchým řešením s vertikální kompozící  vhodně doplňuje horizontálně komponovanou hmotu kinosálu.  Kašna s plastikou byla původně doplněna také barevným osvětlením, oživujícím večerní siluetu objektu, což lze pokládat za ojedinělé pronikání práce s umělým světlem do výtvarného umění té doby nejen na Ostravsku. Bohužel tyto důležité aspekty vztahu zmíněné architektury a uměleckého díla současnému vnímateli unikají, neboť údržba kašny byla dlouhodobě zanedbávána a osvětlení není již řadu let v provozu. 

Lumír Čmerda je husitským knězem, který po roce 1963, kdy mu byla z politických důvodů znemožněna duchovní kariéra, pracoval jako propagační grafik Parku kultury a oddechu města Ostravy. V době svého ostravského působení vytvořil také několik děl pro veřejný prostor, mezi nimiž zaujímá čelné místo právě kašna před kinem Luna. Více informací o osobě autora naleznete např. v rozhovoru, publikovaném v internetové verzi časopisu Naše rodina (http://www.rodinaonline.cz/article.php?clanek=963).

Z urbanistického, architektonického, uměleckého i kulturního hlediska představuje záměr na odstranění fontány z piazzety před kinem Luna zásadní chybu, poškozující nejen vyznění daného místa, ale i celkovou kompozici zástavby této části Ostravy-Zábřehu.  Zmíněný artefakt přitom není ve špatném stavu – vyžaduje pouze základní restaurační zásah, tedy odstranění nečistot a vandalských nápisů. Postupně by bylo jistě možné opravit i samotnou kašnu. Namísto jejího odstranění tedy doporučujeme, aby městský obvod Ostrava-Jih usiloval o její opravu včetně rekonstrukce osvětlovacího zařízení v ní zabudovaného. 

Chceme Vás také upozornit, že jak autor kovové plastiky ve fontáně – Mgr. Lumír Čmerda – tak i autor budovy kina a koncepce tamního předprostoru s obdélným bazénem – ing. arch. Bronisław Firla – stále žijí. Tzn. Vaší povinností je respektovat autorský zákon a o jakémkoli nakládání s jejich dílem je dopředu informovat a vyžádat si jejich stanovisko k zamýšlené změně. Uvedené pány lze kontaktovat na těchto adresách:

Mgr. Lumír Čmerda Ing. arch. Bronisław Firla

Podbělohorská 24 Hornosušská 350/68

150 00  Praha 5 735 35  Horní Suchá

Doufáme, že svůj záměr ještě zvážíte a rozhodnete se pro zachování této zdařilé plastiky, která jistě nepatří „do šrotu“, ale tam, kde spoluvytváří kulturu – tedy před kino Luna. Zároveň chceme tímto upozornit na dosud opomíjenou, avšak důležitou oblast hmotné kultury, tedy umělecká díla ve veřejném prostoru, zvláště na artefakty z 2. poloviny 20. století, charakterizující novější části mnoha našich měst a tudíž i městského obvodu Ostrava-Jih.

S pozdravem

Jakub Ivánek Ilona Rozehnalová

iniciátor vyjádření, předsedkyně okrašlovacího spolku

pracovník Ústavu pro regionální studia Za krásnou Ostravu,

Filozofické fakulty Ostravské univerzity organizátorka kulturního života v Ostravě

V Ostravě dne 12. 5. 2014

Toto vyjádření podpořili členové okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu


Dita Eibenová – projektová manažerka
Martin Strakoš – historik umění, Národní památkový ústav Ostrava
Jaroslav Němec – výtvarník, občanské sdružení SPOK
Rostislav Švácha – historik umění (AVU, Univerzita Palackého Olomouc)
Martin Jemelka – historik (Ostravská univerzita, VŠB-TUO), hudební publicista
Radovan Lipus – režisér
Petr Hruška – básník
Martin Mikolášek – kurátor Galerie Dole, středoškolský pedagog (SUŠ Ostrava)
Tomáš Knoflíček – teoretik umění (Ostravská univerzita), festival Kukačka
Jiří Martuška – výtvarník
Jiří Surůvka – výtvarník, performer
Jiří Nekvasil – režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského
Kamila Plocková – ředitelka Občanské iniciativy Čisté nebe
Ondřej Slach – sociální geograf (Ostravská univerzita)
Roman Polášek – fotograf, kurátor Fotografické galerie Fiducia
Monika Horsáková – publicistka, vysokoškolská pedagožka
Petr Šimíček – pedagog, PANT, portál Moderní dějiny.cz
Petr Pánek – předseda sdružení PANT
Jiří Sovadina – pedagog, PANT, šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz
Martin Tomášek – literární historik Filozofické fakulty Ostravské univerzity
David Bazika – scénograf
Romana Rosová – historička architektury, Národní památkový ústav
Blažena Przybylová – archivářka
Milena Vitoulová – architektka, pedagožka VŠB-TUO
Iva Málková – literární historička,  Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Jiří Hruška – pedagog, Educa 24
Pavel Hruška – literární historik
Milan Líčka – filmový kritik
Jana Grossmannová – pedagožka
Ivan Motýl – spisovatel, publicista (Týden)
Martin Popelář – fotograf
Renáta Spisarová – rozhlasová redaktorka, Ostravské centrum nové hudby
Michaela Davidová – vedoucí filmového Studia Karel
Jan Baka – fotograf