Helena Musilová: Poznámky k předloženému projektu Strategie fungování Galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje

Příloha (3.) k materiálu č. 102 předloženého na 26. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostrava dne 26. 6. 2013.

STRATEGIE FUNGOVANÍ GALERIE MĚSTA OSTRAVY A JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE
zpracoval: doc. PhDr. Ladislav Kesner, PhD. spolu ing. Petr Šnejdar

poznámky k předloženému projektu

Předložený střednědobý koncepční materiál v jasné a srozumitelné struktuře představuje možné fungování nové organizace s pracovním názvem Galerie města Ostravy (GMO). GMO je definována jako nově ustavená součást již existujícího sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, jehož členy jsou statutární město Ostrava, sdruženi Dolní oblast Vítkovice a Moravskoslezsky kraj.

V úvodní části jsou vymezeny prostory budoucí instituce (tzv. Gong a budovy Karoliny) a shrnuta situace na výtvarné scéně v Česku. Materiál ukazuje mezeru v kulturní nabídce ČR na poli prezentování současného umění.

Dále je definováno poslání GMO a vize v horizontu 3-5 let. Oba klíčové body celé koncepce jsou sice ambiciózní, aie v případě využití všech silných stránek a příležitostí (uvedených v následné SWOT analýze) realizovatelné a naplnitelné. Tomu odpovídá i naznačená obsahová náplň a dramaturgie, kombinující celou řadu nejrůznějších typů projektů od velkých blockbusterových výstav až po výstavy nejmladší scény z ostravského a slezského regionu. Vlastní navrhovaný počet výstav a uvedená jména vnímám jako pracovní, spíše ukazující široké možnosti a variabilitu budoucího výstavního programu -jak je i v závěru bodu 5.1 uvedeno. Koncepční materiál pamatuje i na dnes nedílné součásti výstavní instituce jakéhokoliv typu, zejména doprovodné programy apod., naznačuje i spektrum možných spolupracujících institucí-rozšiřujícími se podle povahy konkrétního projektu. Z hlediska dramaturgie je v tomto koncepčním materiálu deklarovaná nezávislost výstavní dramaturgie na zájmech jednotlivých členech sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, s pochopitelným respektem poslání a strategických cílů GMO.

V části 7 je poměrně reálně naznačen ekonomický rámec fungování budoucí instituce, uvedené částky vycházejí ze znalosti provozu institucí srovnatelného typu, podobně je zpracována kapitola věnující se marketingu a návštěvnosti.

shrnutí

Předložený koncepční materiál velmi dobře řeší samotné fungování instituce, její zapojení do galerijního provozu v kontextu České republiky a přinejmenším střední Evropy a ukazuje její odborný i návštěvnický.

V rámci finalizace vlastního fungování instituce bych doporučila prodiskutovat a ev. upravit následující body:
1.   v textu koncepce není zmíněn vzájemný vztah jednotlivých členů sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA – a tím spádem nevyplývá jasná garance např. dlouhodobého využití daných prostor pro činnost galerie – například v horizontu 20 let. Role Moravskoslezského kraje a jeho role v rámci městské galerie není v koncepčním materiálu zmiňována vůbec.

2.    přesněji definovat organizační strukturu – jako klíčová je v materiálu zmiňována role uměleckého managera, odpovědného za výstavní dramaturgii. Vzhledem k velké zodpovědnosti a následně i možným tlakům, kterým bude s největší pravděpodobností čelit (zvláště když do projektu vstupuje více subjektů na jedné straně, na straně druhé „veřejné mínění a veřejná poptávka“) by měla být explicitně definována nejen jeho role, ale i přesně popsán jeho mandát – zda je jmenován na dobu určitou, za jakých okolností je možné ho odvolat a podobně – podobné otázky v kontextu fungování kulturních institucí v Česku jsou naprosto zásadní a ovlivňují i dramaturgickou činnost. Jasně definovaný mandát a garantovaná struktura v dlouhodobém horizontu (tedy delším, než řeší tento koncepční materiál) by posílila stabilitu GMO.

3.    Naznačená personální struktura tedy de facto tři zaměstnanci na navrhovaných 8 — 10 výstavních projektů ročně se z hlediska praxe jeví jako značně poddimenzovaná, zvláště pokud je uvažováno i o velkých mezinárodních projektech, přípravě dotačních žádostí a podobně.

 

Mgr. Helena Musilová
ředitelka Sbírky moderního a současného umění
Národní galerie v Praze