Ilona Rozehnalová: Pár poznámek ke schválení projektu Galerie města Ostravy dne 26. 6. 2013

Na veřejném zasedání ostravského zastupitelstva dne 26. 6. 2013, jehož jsem byla spolu s dalšími členy sdružení Kunsthalle Ostrava přítomna, byla schválena žádost o tříletou dotaci ve výši 35 milionů korun na projekt „Galerie města Ostravy“ zájmového sdružení Trojhalí Karolina. Jelikož schvalování předcházela téměř hodinová diskuse, dovolím si zde uvést pár postřehů z této rozpravy. 

Někteří zastupitelé se ve svých výstupech podivili, proč dostali na stůl odborné posudky, jež si město nechalo k projektu vypracovat, až v den hlasování. Překvapivé to pro ně bylo obzvláště ve chvíli, kdy město mělo posudky již několik dní k dispozici a mohlo je zastupitelům poslat v předstihu elektronicky, jak je běžným zvykem. Zastupitelé se rovněž pozastavili nad tím, proč jim byla Veřejná výzva zastupitelům od kritiků projektu předložena také až v den hlasování, když ji vedení města mělo k dispozici již týden předtím, respektive od 19. 6. 2013. Překvapivý je také fakt, že zastupitelé na stůl vůbec nedostali odborný posudek Mileny Bartlové, který městu poskytlo zdarma sdružení Kunsthalle Ostrava, přestože jej sdružení Kunsthalle Ostrava zaslalo přes elektronickou podatelnu dne 18. 6. 2013 s požadavkem, aby byl posudek rozeslán všem zastupitelům. Podatelna rozeslání zastupitelům potvrdila dne 19. 6. 2013, přesto zastupitelé při hlasování dne 26. 6. 2013 posudek Mileny Bartlové na stole mezi materiály neměli. 

Vedení města pro diskusi připravilo důvodovou zprávu, která reaguje na otázky Veřejné výzvy zastupitelům. V důvodové zprávě jsou bohužel uvedena nepravdivá tvrzení a výroky expertů vytržené z kontextu. Konkrétně se jedná například o tvrzení o výši nájemného, kdy Kunsthalle Ostrava opakovaně upozorňovala na fakt, že nájemné je přemrštěné. Z rozpočtu, který je součástí dnes již schválené žádosti Trojhalí Karolina, vyplývá, že nájemné výstavního sálu v Gongu bude 1100 Kč na metr čtvereční za rok. Přitom z podnájemní smlouvy na Gong vyplývá, že nájemné je počítáno jen 600 Kč na metr čtvereční za rok. Obdobně je tomu s položkami elektřina i plyn, kde se ceny v rozpočtu oproti podnájemní smlouvě liší až trojnásobně. Na tuto disproporci sdružení Kunsthalle Ostrava upozornilo zastupitele znovu i na zasedání dne 26. 6. 2013, přesto byla dotace schválena v plné výši. Vytržen z kontextu byl například výrok Rostislava Koryčánka, jeho kritické stanovisko nebylo v materiálu vůbec zohledněno. 

Zastupitelům byly předloženy posudky Rostislava Koryčánka, Petra Nedomy a Heleny Musilové. Posudek Mileny Bartlové zastupitelům předložen nebyl, jak jsem již uvedla výše. Všichni odborníci se shodli v tom, že není dána jasná organizační struktura budoucí městské galerie, pravomoci případného šéfkurátora a v programu jsou navrhovány prodejní výstavy, což dle odborníků nelze akceptovat. Petr Nedoma z Galerie Rudolfinum tyto nedostatky označil za marginální s tím, že projekt je jinak vypracován kvalitně. Kritičtější k projektu byli Rostislav Koryčánek a Milena Bartlová, kteří shodně uvedli, že by se o projektu měla vést odborná diskuse se zapojením místní umělecké komunity, která projekt kritizuje. Označení této komunity za hrozbu (Ladislav Kesner, autor projektu, ji takto označil ve SWOT analýze) považují oba experti za chybu. 

Kromě nejasné organizační struktury a rozdělení kompetencí kritizují Bartlová i Koryčánek výstavní plán, kdy je uvažováno o výstavách Smaltartu, prodejních výstavách či výstavách studentů v hlavním výstavním programu. (Celkem má galerie ročně uspořádat jen 6 – 8 výstav, z toho pouze jednu zahraniční. Celkové prostředky na výstavní program přitom budou v rámci celé ČR nadstandardní  – počítá se s 5 – 8 milionu korun jen na výstavní program.) Vystavovat marginální projekty typu Smaltart v hlavním výstavním plánu takto štědře podporované galerie považují oba experti za chybné.

 Jeden ze zastupitelů se ke konci diskuse zeptal, proč se na schválení dotace tak spěchá, když k tomu není žádný důvod. Navrhl, aby schvalování dotace bylo odloženo na září s tím, že by zastupitelé měli čas si odborné posudky prostudovat. Tato varianta ale byla zamítnuta. Sdružení Kunsthalle Ostrava znovu vyzvalo zastupitele k odložení hlasování a zapracování kritických připomínek expertů do předkládaného projektu, což nebylo vyslyšeno a projekt Galerie města Ostravy zájmového sdružení Trojhalí Karolina byl ve výsledku schválen většinou zastupitelů.

  

Ilona Rozehnalová, klub Fiducia Ostrava, dne 27. 6. 2013kunsth