Jan Malura | Ostravská kniha o konfrontaci přírody a průmyslu – archiv bulletinu 4/2016

Krajina, město či příroda se v poslední době stávají oblíbenými náměty knih několika přírodovědných, humanitních i sociálních disciplín. Vznikají o nich nejen akademické monografie, ale i svazky čtivých esejů (viz populární knížky geologa Václava Cílka). Také na Filozofické fakultě Ostravské univerzity stojí tato témata v ohnisku zájmu, jak o tom svědčí právě vycházející publikace Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru vliteratuře a výtvarném umění (vydala OU, 2016). V letech 2010–2015 uspořádaly Centrum regionálních studií a Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty na půdě Antikvariátu Fiducia tři mezioborová sympozia. Byly to akce, které měly silně debatní charakter, přilákaly dohromady pět desítek odborníků z českých zemí i zahraničí, ale byly otevřené (a navštěvované) též širší veřejnosti. Postupně se zaměřily na město, krajinu a konfrontaci přírody a průmyslu. Výsledky sympózií byly zveřejněny v kolektivních publikacích, redigovaných dvojicí ostravských literárních historiků, Janem Malurou a Martinem Tomáškem. Jsou to knihy, které tvoří, a to i po stránce grafické, provázaný celek. Sledují vždy nejen mezioborové dotyky (literatura, výtvarné umění, fotografie, estetika, jazykověda, urbanismus, kulturní dějiny aj.), ale též hledisko historické a vývojové. Kniha Příroda vs. industriál, která doplňuje dvojici předchozích (Město, 2011; Krajina, 2012), se nejprve věnuje obecnějším aspektům uměleckého vnímání industriální krajiny, periferie či „obyčejných míst“ a stejně jako v předchozích případech se snaží jít ke kořenům a stopovat počátky zájmu o tyto fenomény. Hovoří o proměnách postojů k průmyslové krajině, od – zjednodušeně řečeno – prvotního oceňování po moderní negování. Jednotlivé kapitoly se věnují strojům a továrnám v konfrontaci s přírodním a lidským světem, zobrazením průmyslových zón i ustupujících krajin, stejně jako vizím kvetoucích či skomírajících měst. … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)