Kamil Rodan | Příběhy novoveských hostinců, restaurací a krčem – archiv bulletinu 3/2018

Historie novoveského pohostinství byla po celou dobu své existence nerozlučně spjata s dějinami obce a jejím prostorovým vývojem. Nová Ves byla od svého vzniku, resp. od doložení první písemné zmínky, kterou datujeme k roku 1584, společně s Čertovou Lhotkou (dnešními Mariánskými Horami) a Přívozem poddanskou vsí města Moravská Ostrava. Převážně zemědělské obyvatelstvo, hospodařící na povětšinou neúrodných, vodou podmáčených pozemcích rozkládajících se na pravém břehu řeky Odry, bylo s  ohledem na svůj vztah vůči moravskoostravské vrchnosti odkázáno nejen na robotní povinnosti na panském, ale také k dobově podmíněnému nucenému odběhu vrchnostenské pálenky a piva. Povinností odběru a  právem výčepu byl v  Nové Vsi obdařen pouze dům čp. 37. Potřeba novoveského obyvatelstva, které ještě v  polovině padesátých let 18. století představovalo pouhých osmadvacet převážně dřevěných domů, tedy plně saturovala přítomnost prosperující obecní krčmy. Zvýšená míra pohostinských služeb začala být v Nové Vsi aktuální až s příchodem nového století. Napojením obce na říšskou silnici vedoucí z Opavy přes Moravskou Ostravu dále na Těšín nabyla totiž výhradně zemědělská obec nadregionálního významu. Vzrůstající počet povozů, projíždějících po hlavní spojnici mezi Rakouským Slezskem a Moravou, zvyšoval společně se zprovozněním Severní dráhy Ferdinandovy v  nedalekém Svinově nároky pocestných na hostinské služby podél frekventované trati, a  tím nenásilně seznamoval novoveské obyvatelstvo s možnostmi, které se mu nabízely. Hostinské služby poskytované novoveskou krčmou čp. 37 začaly být v  době liberalizačního procesu konce 60. let 19. století pro místní obyvatelstvo i přespolní značně nevyhovující. Nicméně až vydání prosincové ústavy roku 1867 a  zrušení propinačního (výčepního) práva o  dva roky později (1869) vytvořily příznivé podmínky pro vznik dalších restauračních podniků v obci. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf