Martin Juřica | Ostravské jaro 1968 – archiv bulletinu 3/2018

Průběh demokratizačního procesu v roce 1968 měl v Ostravě, jako mnoho jiného, svá specifika. Oproti jiným velkým městům, především Praze, začal o něco později a dříve byl zastaven… Na přelomu let 1967–1968 však i zde bylo „tání“ patrné. Do čela reformního proudu se postavila ostravská inteligence, a to jak humanitní, soustředěna především kolem Pedagogické fakulty a  sdělovacích prostředků, tak technická, spojená nejčastěji s Vysokou školou báňskou. Na opačném pólu stála v  této době na čas upozaděná skupina „zakládajících a  zasloužilých“ členů KSČ, kteří sledovali vývoj s  nepochopením a  obavami. Většina obyvatel však zůstávala indiferentní a  nijak se politicky neprojevovala. První dny roku 1968 nepřinesly v Ostravě zásadnější změny. Výměna na postu prvního tajemníka ÚV KSČ 5. ledna, jímž byl zvolen RSDr. Alexander Dubček, prošla skoro bez povšimnutí. Ani první Dubčekova návštěva v Ostravě 7. února, v rámci které se setkal s vedoucím tajemníkem Polské sjednocené dělnické strany Władysławem Gomułkou, nevyvolala širší odezvu. V  Ostravě upozornila na význam závěrů lednového pléna ÚV KSČ až anketa v Nové svobodě, jejíž první část vyšla 11. února. Zdeněk Hejzlar, bývalý předseda Svazu české mládeže, odsunutý v rámci čistek v 50. letech do Ostravy, v ní vyjádřil očekávání hlubokých změn. Značný ohlas měla beseda uskutečněná z  jeho iniciativy 21. února 1968 v  zasedací síni Nové radnice za účasti 300 občanů, na které vystoupili mj. bývalá členka ÚV KSČ Marie Švermová, literární vědec Eduard Goldstücker, historici Karel Kaplan a  Josef Bieberle a publicista Antonín J. Liehm. Původním tématem měly být události vztahující se k únoru 1948, ale dotazy se rozšířily na politické perzekuce v 50. letech 20. století, rehabilitace, IV. sjezd československých spisovatelů, ekonomickou reformu atd. Představitelé kulturního života se také k obrodnému procesu přihlásili jako první organizovaná skupina. 8. března 1968 se sešel aktiv umělců-komunistů na Nové radnici, z něhož vyšel popud k založení Akčního a koordinačního výboru uměleckých svazů a kulturních institucí v Ostravě a také návrhy kandidatur řady osobností do městského i  krajského výboru KSČ, v  nichž měla být posílena proreformní křídla. Odrazem těchto změn bylo nahrazení konzervativního vedoucího tajemníka městského výboru strany, Aloise Krále, stávajícím tajemníkem pro ideologii MěV KSČ RSDr. Radomilem Gajem 28. března 1968. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf