Nahlédněte do starých map na webu Archivu města Ostravy

Archiv města Ostravy vám nabízí možnost nahlédnout do historicky cenných fondů a sbírek na svém webu. Expozice map není úzce specifikována jen na samotnou Ostravu, ale najdete zde i řadu map z celého světa. Sbírku map a plánů Archivu města Ostravy totiž tvoří nesmírně pestrá škála vyobrazení světa, jednotlivých světadílů, zemí a měst, mapy katastrální, důlní, geologické nebo také válečné. A tento výčet není v žádném případě ani zdaleka úplný. Důležitou součástí sbírky jsou např. i plány, které vznikaly v minulosti při zpracování podkladů pro regulaci řek, na nichž najdeme v podstatě první schematické zakreslení města Moravské Ostravy. Ale setkáme se zde také s plány stavebními, které byly jako solitérní kusy již v minulosti zařazeny do této sbírky. O její celkové rozmanitosti svědčí nejen časový rozsah – od map 17. století až po současnost, ale také počet – kolem 6 000 kusů. Mnohé z map svým výtvarným pojetím, především díky parergám (grafická výzdoba umisťovaná v rozích map), tvoří malá umělecká díla.

Výstava na webu archivu vám nabízí charakteristické ukázky map a plánů jako významných artefaktů minulosti. Nepřímo tak naznačuje i cestu, jakou se ubíral vývoj mapového zobrazení. Od prvních nedokonalých a ojedinělých pokusů podat pokud možno zasvěcenou informaci o geografických poměrech vymezeného teritoria, až po technicky naprosto přesná díla, která jsou zcela utilitární, běžnou záležitostí všedního dne.

Téměř čtyři desítky map (opatřených také historickým výkladem) si můžete prohlédnout na stránkách Archivu města Ostravy ZDE

Zdroj:  http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mapy-v-promenach-casu-na-webu-archivu-mesta-ostravy/

 

mapy