Ondřej Durczak | Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989 – archiv bulletinu 4/2014

Fotografi cké publikace Ostravska, které vycházely mezi lety 1948–1989, byly do značné míry podřízeny politickému vývoji tehdejšího Československa. Neméně podstatným atributem, který v podobě knih sehrál významnou roli, byla funkce Ostravy jako socialistického města se silným základem v těžkém průmyslu. V důsledku toho byla drtivá většina fotografi ckých knižních titulů silně propagandistická a měla kromě místopisného charakteru také účel výchovný. Během celého sledovaného období se takřka ve všech fotografi ckých knihách na téma Ostravska či Ostravy opakovaly účelově vybrané motivy a témata. Měly tak postavení zcela obecných prvků, které se nevyskytovaly pouze v regionu Ostravska, ale prakticky ve všech publikacích s fotografi emi. Pohled na tyto náměty se ale přece jen v průběhu čtyř desítek let měnil, a to v souvislosti s částečnými změnami ve společnosti a politice. Především v první polovině padesátých let se na stránkách knih objevovaly historické fotografi e z období první republiky. Kapitalistická doba však v očích komunistů znamenala jen dobu špatnou. Předmětem kritiky se tak na snímcích staly rozpadající se dělnické kolonie, portréty žebráků a hornických vysloužilců. Prostřednictvím takto subjektivně zabarveného pohledu byl vyzdvihován nový a lepší socialistický svět, který lidem dokázal nabídnout důstojnější podmínky k životu. Chronologicky na toto období již optimisticky navázalo osvobození, které bylo ve sledovaném období v knihách o Ostravsku prezentováno nejčastěji ve formě památníku – tanku 51. Jedno z nejdůležitějších míst ve fotografi ckých publikacích patřilo otištění podoby vůdce, tedy nejčastěji hlavy státu nebo jiné významné osoby z čela KSČ. Jestliže jsme se mohli na začátku padesátých let v této souvislosti setkat se snímky zachycujícími Klementa Gottwalda v živé formě, například při zapalování první vysoké pece na nově vzniklé huti v Ostravě-Kunčicích, po zbytek sledovaného období byl první komunistický prezident zastoupen pouze sochou zvěčněnou v parku, na náměstí apod. Podobným tradičním tématem, kterému se nevyhnula ani méně ideologicky zaměřená kniha, byly oslavy Prvního máje a snímky prvomájových průvodů. Od původně davových fotografií snímaných z velké výšky po větší detaily, avšak téměř vždy zachycené před tribunou u bývalého Domu kultury VŽKG, plné barev, usměvavých dělníků a dětí. Ve fotografi ckých publikacích se však objevovaly ještě obecnější prvky, které už nechávaly podobu města na okraji zájmu a staly se spíše symboly příhodnými pro socialistickou ideologii. Mezi ně patřily například fotografi e dětí, mládeže, jara, zkrátka symbolů nového světa. Podobu života města mohli diváci fotografi í v knihách vidět na typických obecných motivech, které zastupovaly prosperující socialistickou zemi. Byla to například odvětví městské dopravy, zdravotnictví, služeb, bydlení, kultury, sportu nebo rekreace. … více informací na KROS-07-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)