Ondřej Kolář: Školství v okupované Ostravě. Bulletin Krásná Ostrava 01/2015

Ve večerních hodinách 14. března 1939 německé jednotky obsadily jako jedno z prvních měst na území následně zřízeného protektorátu Moravskou Ostravu (jejíž součástí tehdy již byly Vítkovice, Přívoz a další moravské obce). Nacistická okupace se různými způsoby dotkla prakticky všech vrstev obyvatelstva a všech oborů veřejné činnosti, k nimž patřilo i školství. To hrálo v nacistických záměrech poměrně důležitou úlohu. Okupační moc dlouhodobě usilovala o postupné omezování počtu a úrovně českých středních škol. Talentovaní studenti měli postupem času ve stále větší míře navštěvovat především německé školy, což byl prostředek k pozvolné germanizaci mladé generace českých intelektuálů. S těmi „ostatními“ českými žáky nacisté počítali převážně jako s budoucí pracovní silou, jíž postačuje průměrné vzdělání podané v duchu „nacionálně socialistického světového názoru“. 

V případě Ostravska se politický vývoj dotkl řady žáků a učitelů již před březnem 1939. Už na podzim předchozího roku se z oblastí odstoupených po mnichovské konferenci Německu a Polsku musela vystěhovat řada českých pedagogů. Mnozí z nich našli útočiště právě v Moravské Ostravě, která se díky své poloze stala přirozeným sběrným centrem vyhnanců ze slezského a severomoravského pohraničí. Stejně tak pomnichovské události poznamenaly i žáky z odstoupených území, kteří dojížděli do Moravské Ostravy na gymnázia a specializované odborné školy. Do německého záboru patřily i obce na levém břehu Odry (Svinov, Poruba a další), jež jsou dnes součástí Ostravy. 

Vraťme se však do samotné Moravské Ostravy v době po vzniku protektorátu. Zpočátku se okupanti snažili udržet dojem jakési kontinuity a autonomie českého školství. Do ročenek za školní rok 1938–1939 se často ještě dostaly zmínky o odkazu T . G. Masaryka apod. Na některých školách fungovaly i orgány žákovské samosprávy, chlapecká měšťanka ve Vítkovicích pořádala přednášky o skautingu. V dobách, kdy se nacistům na válečných frontách ještě dařilo, dokonce probíhaly dobročinné sbírky pro žactvo, např. na dívčí měšťance v Mariánských Horách v roce 1940 se shromažďovaly fi nanční dary na učební pomůcky pro nemajetné studentky.

Celý článek najdete v bulletinu Krásná Ostrava 01/2015, strana 6-8 zde:

 http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2015/03/KROS-08_web.pdf