Ostrava je v centru, zastavení nulté: Černá kostka

009 (1)Happening Ostrava je v centru měl takzvané neoficiální zahájení na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy – proto ji nazýváme zastávnkou nultou. Neoficiální začátek to byl proto,  že nás nenapadalo nic vtipného, čím bychom situaci mohli glosovat. Jde o neuralgický bod a také jakousi podprahovou „vizitku“ Ostravy, která toužila stát se evropským hlavním městem kultury. Ostatně byli to právě evropští komisaři (v klání o titul Evropské hlavní město kultury), kdo se opakovaně podivovali nad faktem, že ačkoli na knihovnu byla k dispozici 1 miliarda a 100 milionů korun z evropských a státních dotací, vedení kraje bezdůvodně odmítlo projekt realizovat.  Již v roce 2009, kdy se kolem situace s knihovnou rozjela petiční kampaň, bylo jasné, že důvodem není oficiálně udávaná vysoká cena projektu. Naopak na debatě v Antikvariátu a klubu Fiducia v roce 2009 se ukázalo, že cena knihovny při výpočtu prostavěných metrů krychlových by byla standardní a krajský úřad používal zavádějící údaje.

O výstavbu vědecké knihovny na základě architektonické soutěže usiluje odborná i laická veřejnost   od roku 2004, kdy se ve Fiducii konala první veřejná debata. V témže roce prosadil okruh kolem Fiducie spolu s Českou komorou architektů, že se knihovna bude stavět na základě architektonické soutěže. (Kraj chtěl totiž vědeckou knihovnu stavět bez soutěže).

Kraj nakonec díky nátlaku odborné i laické veřejnosti a médií architektonickou soutěž vypsal a vyhrála Černá kostka architektů Kuby a Pilaře. Po volbách v roce 2009 se ale nové vedení města rozhodlo Černou kostku zamítnout  a prišlo s developerským projektem. Z iniciativy propagátora architektury Jaroslava Němce a historika umění Martina Strakoše vznikla petice za Černou kostku, kterou podepsalo mnoho obyvatel Ostravy i odborná veřejnost. Kraj po nátlaku zůstal u varianty Černé kostky, ovšem 600 milionů z evropské dotace, kterou na knihovnu získalo předchozí vedení, utratil za jiné projekty.

Už od roku 2009 se rozjela neoficiální jednání o případném umístění knihovny na Hlubině případně v Dolní oblasti Vitkovice – občas se v médiich objevila zpráva, že by knihovna mohla být tam. Na oficiální dotazy petičního výboru Za Černou kostku ale kraj odpovídal, ze se s Černou kostkou počítá.

 Letos v lednu ovšem kraj neprodloužil Černé kostce stavební povolení, aniž by uvedl důvod.  Zároveň se v médiích objevila zpráva, že architekt Pleskot připravuje objemovou studii, ve které se počítá s umístěním knihovny v Dolní oblasti Vítkovic.

Chtěli bychom upozornit hlavně na fakt, že na knihovnu bylo k dispozici více než jedna miliarda korun z veřejných zdrojů. Kraj promarnil šanci knihovnu postavit, aniž by řádně občanům vysvětlil, proč. Dnes vzniká projekt knihovny v Dolní oblasti Vítkovice. Ač se to na první pohled může některým zdát jako zajímavá volba, má tři velká úskalí.

Za prvé by knihovna stála na soukromém pozemku firmy Vítkovice. Jde o zcela nestandardní krok, navíc to může znamenat velikou ztrátu pro historické centrum Ostravy, pro které to může být podle urbanistů pomyslný poslední hřebík do rakve. Centrum Ostravy čelí vylidňování a nemůže si dovolit neuvážené a řádně nezdůvodněné kroky, jako je přesun knihovny z centra do Vítkovic bez širší společenské diskuse. Otázkou také je, z jakého důvodu kraj upřednostňuje soukromý pozemek firmy Vítkovice před veřejnými, to znamená vlastními či městskými pozemky.

Za druhé – kraj nepočíta při stavbě knihovny v Dolní oblasti Vítkovice s architektonickou soutěží. Taková věc ale není akceptovatelná.  Nelze přistoupit na to, že knihovnu, tak významnou veřejnou stavbu za veřejné peníze, budeme stavět bez architektonické soutěže.

Za třetí – o umístění  knihovny se nevede diskuse. Knihovna je důležitá pro rozvoj centra, které skomírá, významný český urbanista Jan Jehlík upozornil na debatě v Divadle loutek 19.3.2015 na to, že přesun knihovny z centra do Dolní oblasti Vítkovic může být pro centrum Ostravy oním posledním krokem před definitivním zmrtvením centra. Podle něj jde o velkou chybu vysidlovat  tak významné insittuce z historického centra ve chvíli, kdy čelíme jejímu vylidňování. Krajský úřad ale o svém záměru přesunu knihovny do DOV nevede širší společenskou diskusi, na konkrétní dotazy občanů odpověděl takto: “ Jednání zatím probíhají bez konkrétních závazků a jsou pouze ve stádiu úvah a studie.“ (viz níže)

Příklady výstavby knihoven jako podpory oživení center známe ze zahraničí. Například v Rotterdamu v rámci pokusu o oživení města postavili knihovnu přímo na centrální náměstí.

Aktuální odpověď krajského úřadu na otázky, proč chce knihovnu stěhovat do DOV, zda o tom vedlo odbornou diskusi a jak vysvětlí fakt, že preferuje výstavbu na soukromém pozemku, najdete zde:

http://www.cernakostka.cz/index.php?petice=kraj&detail=55


Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

Povinný subjekt: krajský úřad Moravskoslezského kraje

Z veřejných sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že jste neprodloužili platnost Stavebního povolení na stavbu Moravskoslezské vědecké knihovny (dále MSVK), tzv. Černé kostky. Tímto stavebním povolením byl završen proces přípravy této stavby, jejíž podoba vzešla z celostátní architektonické soutěže. Následně jste objednali pořízení dokumentací: pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby a pro výběr dodavatele stavby. Součástí
této dokumentace je – na základě dohody s MMO – také podzemní parkoviště pro Dům kultury města Ostravy.
Podle dostupných informací bylo dosud pro tento účel vynaloženo 48.343.700,- Kč . (Architektonická soutěž 3.925.000,- Kč, Projektová dokumentace (MSVK – Černé kostky a objekt IPO) 35.026.600,- Kč, Výkup pozemků 5.200.000,- Kč, Studie (provozní náklady, proveditelnosti a pod.) 4.192.100,- Kč)
Cena MSVK – Černé kostky byla standardní a kraj na ni měl přislíbeno 1,1 miliardy z dotace EU a ministerstva. Přesto k dnešnímu dni není stavba realizována a to ani přesto, že její výstavbu masivně podporovala a podporuje odborná i laická veřejnost.

ODPOVĚĎ KRAJSKÉHO ÚŘADU 02/2015

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, obdržel dne 25. 2. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V podání je požadováno poskytnutí informací ve věci výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny a ve věcech Vaší žádosti krajský úřad sděluje:

1. Jaký důvod vedl k rozhodnutí nepokračovat v započatém díle a neprodloužit platnost Stavebního povolení na stavbu MSVK – Černé kostky? Kdo, kdy a proč o tomto kroku rozhodl? (jmenovitě)

Původní velkorysý projekt za zhruba 1,5 miliardy korun vznikl před deseti lety. Stavba Černá kostky byla podmíněna finanční podporou ze státního rozpočtu ve výši zhruba 490 milionů korun. Část financí měla být získána z evropských finančních zdrojů a částečně měl výstavbu financovat Moravskoslezský kraj.

Rada kraje dne 7. 5. 2008 usnesením č. 175/6250 rozhodla o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci staveb „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny a Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října.

Všechny nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V návaznosti na tuto skutečnost rada kraje dne 3. 9. 2008 svým usnesením č. 191/6876 předmětnou veřejnou zakázku zrušila.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje v měsíci červnu 2009 byl přehodnocen původní záměr na provedení stavby. Důvodem byly především příliš vysoké finanční náklady na investici a významné zvýšení očekávaných nákladů na budoucí provoz knihovny. Finanční prostředky, zajištěné pro stavbu knihovny z evropských strukturálních fondů, byly převedeny na posílení rozvoje infrastruktury vzdělávání, sociálních služeb a rovněž na podporu efektivnosti a dostupnosti zdravotní péče. Odůvodnění předmětného rozhodnutí zastupitelstva kraje se opírá o nařízení Společenství o strukturálních fondech č. 1083/2006, čl. 33, umožňující zohlednit významné změny priorit Společenství, celostátních nebo regionálních priorit, případně potíže při provádění operačního programu z důvodu finančních komplikací na straně žadatele, popř. kofinancujícího subjektu.

Rada kraje svým usnesením č. 46/2430 ze dne 20. 1. 2010 schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 15, PSČ 708 33, IČ 61989100, o přistoupení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna. Současně rada kraje schválila změnu investičního záměru na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.

Následně zastupitelstvo kraje na základě doporučení rady kraje rozhodlo svým usnesením č. 10/863 ze dne 17. 2. 2010 o úpravě způsobu financování a přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ a o podání žádosti o změnu registrace akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ na Ministerstvo kultury.

Zatímco vláda České republiky svým usnesením č. 351 ze dne ze dne 10. 5. 2010 potvrdila účast státu na výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, tak nově jmenovaná vláda ČR svým usnesením č. 652 ze dne 15. 9. 2010 změnila usnesení vlády ČR k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny tak, že zrušila přílohu uvedeného usnesení č. 652 – Účast státního rozpočtu České republiky na financování Moravskoslezské vědecké knihovny a schválila odstoupení účasti státního rozpočtu od financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Z tohoto důvodu byly práce v roce 2010 na projektu zastaveny, aby nebyly zmařeny další náklady související s přípravou stavby.

Vláda ani v současné době s podporou nepočítá. V dubnu loňského roku se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák obrátil na ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana s žádostí o podporu výstavby a financování ze státního rozpočtu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Pan ministr reagoval dopisem ze dne 2. června 2014, ve kterém vysvětlil a chronologicky shrnul problematiku krajských knihoven z pohledu Ministerstva kultury a nabídl v této chvíli pouze odbornou podporu, a to ve formě případné správy realizace projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny, který by byl do programu 134D201 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení.

Vedení kraje letos upustilo od původního projektu Černé kostky, v žádném případě ale neupouští od projektu vědecké knihovny jako takové. Rada kraje rozhodla o vzetí zpět žádosti o prodloužení platnosti stavebních povolení na stavbu „Moravskoslezská vědecká knihovna“ na jednání dne 13. 1. 2015 usnesením č. 60/4709.

2. Jak chcete v této situaci dále řešit současný stav MSVK?

Kraj zvažoval řadu variant, kde by mohla vědecká knihovna vzniknout, v současné době se zpracovává objemová a prostorová studie možného umístění knihovny do Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic.

Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj hodlá pro výstavbu MSVK využít vícezdrojové financování, včetně prostředků Evropské unie, zabýval se možnostmi jejich využití k tomuto účelu. Byť k dnešnímu dni nejsou operační programy České republiky ze strany Evropské komise schváleny, je velmi pravděpodobné, že nebude umožněna novostavba knihoven. Jejich podpora ale bude umožněna pouze ve spojení s revitalizací národní kulturní památky. To je důvodem, proč Moravskoslezský kraj finančně podpořil výše uvedenou objemovou studii. Vše je předmětem dalších jednání.

3. Uveďte, prosím, konkrétní současný záměr, včetně data jeho schválení vedením kraje či zastupitelstvem kraje.

Jednání zatím probíhají bez konkrétních závazků a jsou pouze ve stádiu úvah a studie.

4. Z mediálních vyjádření vašeho úřadu z ledna a února 2015 vyplývá, že krajský úřad nyní prosazuje výstavbu MSVK v Dolní oblasti Vítkovice. Je tato informace pravdivá?

Kraj tuto variantu zvažuje.

5. Pokud ano, kdo a kdy schválil, že krajský úřad bude preferovat variantu umístění MSVK v DOV ?

Viz odpověď č. 3.

6. Kdo a kdy schválil, že veřejná instituce, jakou krajský úřad je, bude prosazovat stavbu MSVK bez architektonické soutěže na úkor řádně vysoutěžené, transparentní a občany MSVK – Černé kostky?

Viz odpověď č. 3.

7. Schválilo tento krok – záměr přesunout MSVK do DOv – krajské zastupitelstvo ? Pokud ano, kdy ?

Viz odpověď č. 3.

8. Vedla se o případném umístění MSVK odborná debata? Existují studie na její nejvhodnější umístění? Pokud ano, kdo je vypracoval, kdy je vypracoval a kdo je financoval?

Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj hodlá pro výstavbu MSVK využít prostředků Evropské unie, zabýval se důkladně možnostmi jejich využití k tomuto účelu. To je důvodem, proč Moravskoslezský kraj finančně podpořil uvedenou objemovou studii v NKP Dolní oblast Vítkovice.

9. Kdo a kdy zadal objemovou studii architekta Pleskota na umístění MSVK do DOV, kdo ji financuje a v jaké fázi rozpracovanosti je tento projekt?

Zadavatelem objemové studie dalšího využití NKP Dolní oblast VÍTKOVICE je zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Tato objemová studie se zabývá možnostmi využití dané lokality NKP jako celku, případné umístění MSVK je pouze jednou z uvažovaných funkcí lokality. Na vyhotovení této objemové studie byla na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 11. 9. 2014 (usn. č. 11/985) poskytnuta zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE dotace ve výši 600.000 Kč. Předpokládáme, že objemová studie bude předána na konci měsíce března tohoto roku.

10. Projednal krajský úřad záměr zrušit výstavbu MSVK – Černé kostky a přesunout MSVK do DOV se zastupitelstvem kraje? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Viz odpověď č. 3.

11. Projednal krajský úřad záměr zrušit výstavbu MSVK – Černé kostky a přesunout MSVK do DOV s vedením města Ostravy a Útvarem hlavního architekta? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Viz odpověď č. 3.

12. Projednal krajský úřad záměr zrušit výstavbu MSVK Černé kostky a přesunout MSVK do DOV, aniž by zde byl požadavek transparentní architektonické soutěže s odbornou veřejností a Českou komorou architektů? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Viz odpověď č. 3.

13. Jak je v uvažovaném záměru přesunout MSVK do DOV řešena skutečnost, že tato veřejná stavba bude postavena na soukromém pozemku firmy Vítkovice, a.s.? Jak je řešena případná situace, kdy by vlastník pozemku Vítkovice, a.s. tento pozemek prodal případně ukončil podnikání?

Viz odpověď číslo 3.

14. Kdo by čerpal dotaci na výstavbu MSVK v případě, že by byla prosazována varianta umístění MSVK v DOV ?

Vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj hodlá pro výstavbu MSVK využít vícezdrojové financování, včetně prostředků Evropské unie, zabýval se možnostmi jejich využití k tomuto účelu. Byť k dnešnímu dni nejsou operační programy České republiky ze strany Evropské komise schváleny, je velmi pravděpodobné, že nebude umožněna novostavba knihoven. Jejich podpora ale bude umožněna pouze ve spojení s revitalizací národní kulturní památky. To je důvodem, proč Moravskoslezský kraj finančně podpořil výše uvedenou objemovou studii. Vše je předmětem dalších jednání…

15. Jakým způsobem by byly vyřešeny vlastnické vztahy v případě umístění MSVK do DOV – budova MSVK by byla majetkem kraje a nebo by MSVK sídlila v pronajaté budově?

Viz odpověď číslo 3.

Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního a majetkového

 

ostrava je v centru_040