Město Ostrava připravuje strategické projekty, záměry sbírá i od veřejnosti. Zdroj: TZ Statutárního města Ostravy, 16.9.2016

Město Ostrava by mělo být podle připravovaného strategického plánu metropolí regionu, zdravým městem, které má bohatství v lidech. Statutární město Ostrava tyto tři priority nově vznikajícího strategického plánu naplňuje novými projekty již v průběhu přípravy strategie. Chystá například architektonické soutěže na nové řešení Umělecké ulice a náměstí Msgre. Šrámka, přeměnu Náměstí republiky, revitalizaci Výškovických rybníků a Pustkoveckého údolí nebo vznik řemeslného inkubátoru. Současně sbírá náměty na projekty také od veřejnosti – formulář k zaslání návrhu na projekty je dostupný na  www.fajnova.cz/chci-se-zapojit.

Město aktuálně chystá první projekty, které jsou v různé fázi přípravy. Pomohou naplnit cíle a pozměnit tvář města. Jedná se o:

– architektonické soutěže na řešení prostoru Umělecké ulice a náměstí Msgre. Šrámka

– revitalizaci Výškovických rybníků

– revitalizaci Pustkoveckého údolí

– komplexní přeměnu Náměstí republiky

– výstavbu městské lanové dráhy

– řemeslný inkubátor

– zavedení bikesharingu

– revitalizaci lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

– výstavbu 12 rodinných domů pro lidi se zdravotním postižením

– dotační program na rozvoj talentů

 

Architektonické soutěže

Umělecká ulice

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru Umělecké ulice, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří malé náměstíčko a současně slouží jako nástupní plocha pro tramvajovou zastávku Elektra. Projektová soutěž by měla ukázat nejvhodnější využití a tvář tohoto místa a také řešit dopravní infrastrukturu okolí Domu umění včetně parkování.

Náměstí Msgre. Šrámka

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru náměstí Msgre. Šrámka s detailním zaměřením na využití současného parkoviště, které se jeví jako nevhodný předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele. Projektová soutěž by měla navrhnout nejvhodnější využití a vzezření tohoto místa.

Rozvoj talentů

Na rozvoj talentů má letos město připraveno 50 milionů korun v Dotačním programu na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement. Projekty škol, neziskových organizací, firem i soukromých osob jsou různého zaměření. Jde například o stáže studentů na odborných pracovištích doma i v zahraničí, odborné konference, rozvoj nových perspektivních studijních oborů, využití výsledků vědy a výzkumu v praxi, popularizaci vědy a techniky ve školách nebo programy ovlivňující technickou a přírodovědnou gramotnost dětí, žáků a studentů. Důležitým tématem programu je talentmanagement. Vyhledávání, podpoře a péči o nadané a mimořádně nadané děti, žáky a studenty přírodních a technických věd věnuje město pozornost.

Revitalizace Výškovických rybníků

Připravovaný projekt revitalizace Výškovických rybníků je situován do lokality od svatého pramene poblíž sanatoria ve Staré Bělé přes bývalé vodní nádrže v okolí vrchu zvaném Majerovec směrem k lokalitě mezi tenisovými kurty a kolibou ve Výškovicích. Projekt kromě obnovy rybniční soustavy a vodotečí řeší také dílčí parkové úpravy a doplnění pěších tras z povalových chodníků, to vše s cílem zkulturnit lesopark a zatraktivnit celou lokalitu. Aktuálně probíhají průzkumné a přípravné práce. Zpracovává se hydrogeologický průzkum, který pomůže posoudit reálnost uskutečnění projektu.

Revitalizace Pustkoveckého údolí

Revitalizaci Pustkoveckého údolí připravuje město ve spolupráci s městskými obvody Poruba a Pustkovec. Záměrem města je přiblížit údolí občanům a rozšířit klidovou a odpočinkovou zónu pro trávení volného času. Plánuje se obnova funkčního stavu stávajících ploch zeleně a úprava koryta vodního toku tak, aby se obnovil přírodní ráz koryta a nově vznikly tůňky, které pomohou zadržet vodu v období sucha a umožní rozšíření živočichů a biotopů v okolí potoka. Funkčně se tak propojí přírodní prvky posilující druhovou biodiverzitu a prvky sídelní zeleně, které dávají možnost odpočinku pro občany. Prostor doplní lavičky a mobiliář. Počítá se i s vybudováním chodníku od rybníků v Pustkoveckém údolí směrem k Martinovské ulici, čímž dojde k napojení do Turkova. Od května do července 2016 proběhl v Pustkoveckého údolí zoologický a dendrologický průzkum a geodetické zaměření. Výsledky průzkumů budou podkladem pro následné zpracování projektové dokumentace.

Náměstí republiky

Chystaná komplexní přeměna Náměstí Republiky bude jedním z vlajkových a také nejviditelnějších projektů. Co projekt zahrnuje? Na spojnici ulice 28. října a Vítkovické má vzniknout okružní křižovatka. Stávající smyčka trolejbusů se přemění do podoby „náměstí“. Dojde také k rekonstrukci stávajících podchodů, jejich prosvětlení denním světlem za pomocí světlíků nebo světlovodů a posílení bezpečnosti osazením kamerového systému v podzemních prostorech. Současně se prodlouží trolejbusová trať až k zastávce Důl Hlubina, kde bude točna trolejbusů. Zastávka Dr. Malého bude upravena tak, aby sloužila jak pro tramvajovou, tak trolejbusovou dopravu. Projekt počítá také s napojením cyklodopravy na Frýdlantských mostech.

Městská lanová dráha

Vizí a cílem projektu je propojit hlavní turistické cíle Ostravy – například Zoo Ostrava, Dolní Vítkovice a Slezskoostravský hrad. Městská lanová dráha bude sloužit nejen turistům, ale alternativně také místním občanům jako rychlý a ekologický dopravní prostředek, který bude poháněn elektrickou energií. Realizace projektu naváže na historickou tradici, kdy Ostravanům běžně nad hlavami jezdívaly vozíky uhelné lanové dráhy jakožto každodenní kolorit života ve městě. Projekt je nyní ve fázi přípravy. Je zpracovávána studie proveditelnosti, kde se vyhodnocují jednotlivé varianty a možnosti.

Řemeslný inkubátor

Na přelomu roku 2016/2017 se v areálu bývalého černouhelného dolu Hlubina otevře sdílená řemeslná dílna pro veřejnost. Nabídne nadšencům, kutilům, ale i profesionálním řemeslníkům z Ostravska platformu pro realizaci svých záměrů, podpoří tradiční řemesla a rozvíjení manuální zručnosti. V dílně bude možné tvořit s profesionálními stroji a nářadím pro práci se dřevem, kovem, keramikou, papírem, textilem a kůží, ale také s vybavením pro vyspělé technologie, jako je gravírování a 3Dtisk. Na projektu spolupracují statutární město Ostrava, VŠB-TU Ostrava a již fungující nezisková Dílna Provozu Hlubina. Partnerem projektu jsou také Dolní Vítkovice a další se rýsují z řad středních odborných škol.

Bikesharing

Projekt veřejného sdílení kol, tzv. bikesharing, nastaví systém sdílení kol a poskytne občanům a návštěvníkům města rychlou a ekologickou formu přepravy v centru Ostravy. Kolo si bude možné půjčit na stanovišti a vrátit na jiném. Sdílená půjčovna může působit pozitivně hned v několika ohledech – na zvýšení fyzické kondice uživatelů, snížení intenzity individuální dopravy autem, znečištění zplodinami a hluk ve městě. Na přípravě projektu město spolupracuje s odborníky na cyklodopravu, i se spolkem Ostravou na kole. Dotazníkové šetření k zavedení bikesharingu ukázalo velmi kladné ohlasy většiny respondentů. Na základě toho magistrát podniká další kroky. I s ohledem na bikesharing se ve městě dále dobudují dílčí úseky a propojení cyklostezek a cyklotras. V současné době je v řešení například možné napojení Dolních Vítkovic na existující cyklosíť.

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Projekt řeší lesopark Benátky, sousedící s komunitním centrem, tedy území severně od ulice 28. října mezi Novoveskou a Klostermannovou ulicí, oblast vodních ploch podél Novoveské ulice a současně Hulvácký les s centrální částí bývalého koupaliště mezi ulicemi U Koupaliště a Plzeňskou. Smyslem projektu je zatraktivnit území a nabídnout zde lidem možnost aktivně trávit volný čas s pocitem bezpečí a s pohodlným přístupem. Aktuálně se připravuje investiční záměr, jehož součástí bude návrh celkové koncepce řešení území, tedy včetně krajinářské a parkové zeleně, pěstebních opatření a nové výsadby, rekonstrukce parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Součástí koncepce bude také přemostění ulic Plzeňské a 28. října pro pěší a cyklisty. Plánuje se i celková revitalizace oblasti rybníků, kde by v budoucnu mohla vzniknout rybářská restaurace s vyhlídkovou trasou nad vodní hladinou. V místě bývalého veřejného koupaliště by rozsáhlá volná plocha mohla být využita jako slunná pobytová louka pro odpočinek a rekreaci s občerstvením, půjčovnou sportovních potřeb a hygienickým zázemím.

Transformace pobytových služeb

Vybudování 12 rodinných domů zlepší život 150 lidem se zdravotním postižením. Přestěhují se zde ze stávajících ústavních zařízení Domova Na Liščině a Domova Barevný svět, aby mohli žít aktivní a důstojný život v zařízení domácího typu, které se co nejvíce podobá životu v přirozeném prostředí. V objektech bude poskytována celoroční pobytová služba komunitního typu – domov pro osoby se zdravotním postižením. Optimální míru podpory bude klientům nepřetržitě zajišťovat odborný personál příspěvkové organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením.