Ostravská univerzita vydala knihu o Valašsku

Monografie věnovaná Valašsku v nových perspektivách několika vědních disciplín vznikla na základě mezioborového setkání společenskovědních badatelů, které se uskutečnilo ve dnech 18.–20. září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Garantem této akce bylo nejen muzeum pod záštitou ředitele Ing. Jindřicha Ondruše, ale také Filozofická fakulta Ostravské univerzity, jmenovitě dvě vědeckovýzkumná pracoviště fakulty – Ústav pro regionální studia vedený prof. Svatavou Urbanovou a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny zastoupený panem děkanem prof. Alešem Zářickým.

Původní konferenční příspěvky byly svými autory rozpracovány do podoby mnohdy obsáhlých či informačně bohatých statí, které dostaly své místo v publikaci Valašsko – historie a kultura. Ta vznikla pod vedením čtyř editorů (prof. Svatava Urbanová, prof. Lumír Dokoupil, dr. Jakub Ivánek a dr. Petr Kadlec) a byla vydána v září roku 2014.

Kniha obsahuje 45 textů rozdělených do 6 oddílů podle oborů, jejichž perspektivou je region Valašska nahlížen – etnografie, historie, jazykověda, literární věda, architektura a valašská krajina (poslední oddíl vznikl tematickým vytčením jednoho z předních specifik sledovaného regionu a spojením optiky několika disciplín jako pomyslné završení knihy). Kromě úvodních a závěrečných pasáží (včetně resumé jednotlivých textů) v knize nechybí také jmenný a místní rejstřík, které uživateli napomohou v rychlejší orientaci po konkrétních skutečnostech. Bohatý obrazový doprovod sestává nejen z věcných ilustrací jednotlivých textů, ale také z unikátních starých krajinářských fotografií diskutovaného regionu, které laskavě poskytl Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně.

IMG_2457.JPG