Ostravské Radvanice už dvojnásobně překročily celoroční „smogovou kvótu“

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 14/2013 z 2. května 2013.   Ostrava/Plzeň, 2. května 2013 – Zamoření vzduchu v Ostravě Radvanicích na konci dubna dosáhlo dvojnásobku počtu dní, po které smí být během roku legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Ostravské Radvanice sousedící s hutním kombinátem ArcelorMittal jsou kromě vysokého znečištění prachem proslulé také extrémním překračováním limitů pro rakovinotvorný benzo-a-pyren. Nedávná studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd navíc prokázala, že děti v této části Ostravy mají několikanásobně vyšší výskyt astmatu, alergické rýmy a ekzému v porovnání s dětmi z jiných částí Ostravy.
„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila limit 70-krát už 29. dubna,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Obyvatelé Radvanic dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Česká republika požádala Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, ale její platnost vypršela v červnu 2011. Česku proto hrozí citelná sankce.“
Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.
Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. „Roční limitní hodnota pro benzo-a-pyren činí 1 ng/m3, ale v Ostravě jsou měřeny hodnoty mnohonásobně vyšší. V roce 2011 byl v Radvanicích limit překročen více než 10 x, což byla v Česku bezkonkurenčně nejvyšší hodnota,“ uvedl Šuta.
„Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 předčasně zemřelých lidí a 2 tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže,“ uvedl MUDr. Šuta a dodal: „Poslední studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po 6 let v oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy. Silně znečištěné ovzduší v regionu prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy místních obyvatel. Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky.“

pm10