Ostravské sdružení Pant vydalo další dvě publikace

Občanské sdružení PANT připravilo pro pedagogické pracovníky Moravskoslezského kraje další dvě metodické publikace. První je zaměřená na soudobé regionální dějiny, druhá na prevenci extremismu na školách.

I. PAMĚŤ KRAJE
Texty historiků a pracovní listy pro výuku regionálních dějin Moravskoslezského kraje. Dvou set stránkový komplet materiálů pro výuku regionálních dějin, které jsou ve výuce často opomíjeny či zcela přehlíženy. Témata tzv. velkých dějin můžete smysluplně demonstrovat na historii našeho regionu, obzvláště na historii nedávné, na niž jsme se při přípravě publikace zaměřili. Publikace Paměť kraje se vztahuje k dějinným událostem a procesům, které se odehrávaly na severní Moravě a ve Slezsku ve 20. století. Zaměřuje se přitom na tři tematické celky. Prvním z nich je život obyvatel kraje podél měnící se hranice a jeho dramatické peripetie v důsledku politických, mocenských, a tudíž také územních změn. Toto téma rozvíjí a doplňuje další okruh problémů, otázka soužití menšin a většinové společnosti v našem kraji (Poláci, Židé, Romové, Němci, Slováci, Řekové). Třetím zásadním tématem je život v Severomoravském kraji za normalizace, činnost disentu a opozičních hnutí na severu Moravy v období 70. a 80. let 20. století. Ke každé ze tří zvolených tematických oblastí publikace nabízí historické studie a pracovní listy do výuky

II. JAK SE VYROVNAT S EXTREMISTICKÝMI PROJEVY NA ŠKOLÁCH?
Praktický manuál pro učitele a pedagogické pracovníky. Nabízí návod, jak s žáky efektivně pracovat a jak reagovat na konkrétní projevy extremismu při výuce a mimo ni. Učitelé a pedagogičtí pracovníci v ní najdou nejen odborné studie zabývající se charakteristikou a typy extremismu, extremistickou scénou v ČR a jejím vlivy na mládež, společenskými stereotypy, s nimiž extremismus pracuje a argumentuje, problematikou psychologie mladistvých a jejich inklinace k extrému či zobrazováním menšin v českých médiích, ale i účinné argumenty a metodické návody, jak s danou problematikou pracovat. Každá studie je doplněna pracovním listem. Většina úkolů je postavena na práci s nabízenými pojmy, statistikami, textovými ukázkami. Promyšlené a přesně formulované otázky nutí žáky k hlubšímu zamyšlení, analýze, pátrání, srovnávání a interpretaci. Žáci mohou pracovat samostatně či ve skupinách. Pracovní listy můžete velmi úspěšně využít při skupinové práci, následné řízené diskusi a shrnutí daného tématu. Nakonec nabízíme závěrečné cvičení – Simulovaný soudní proces na téma extremismus vs. svoboda projevu – a také užitečné odkazy k problematice multikulturalismu, romské menšiny a sociálně znevýhodněných skupin.

Více informací zde:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/dve-nove-publikace-pantu-pro-ucitele-moravskoslezskeho-kraje/

IMG_0745.JPG