Ostravský městský archiv slaví letos 90 let

Pocta nejen Aloisi Adamusovi aneb 90 let Archivu města Ostravy, tak se jmenuje výstava, kterou pořádá Archiv města Ostravy ku příležitosti oslav devadesáti let od založení archivu. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 3. září 2013 v 15.00 hod. ve vestibulu Nové radnice. Výstava je veřejnosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8.00 do 19.00, v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 v době od 3. do 30. září 2013.

Záměrem výstavy je představit Archiv města Ostravy jako instituci, která v průběhu 90 let své existence (založen 1. září 1923) nashromáždila úctyhodných 6 km archiválií, v nichž je uloženo nepřeberné množství informací k historii města Ostravy. Stářím a jedinečným provedením dominují samozřejmě pergamenové listiny, z nichž nejstarší vznikla v roce 1362, a také typáře (pečetidla), bez nichž se v minulosti neobešlo zhotovení žádného dokumentu. Různorodé svým obsahem i dobou vzniku jsou tisíce úředních knih – radních protokolů, obecních kronik, účetních knih nebo domovských matrik.Zaslouženou pozornost upoutávajírovněž mapová zobrazení a samozřejmě fotografie.

Archiv, to však nejsou jen archiválie; skutečným klíčem k nim jsou vždy jeho zaměstnanci. Mezi nimi stále přední místo zaujímá první městský archivář Alois Adamus, úředně jmenovaný do této funkce dne 1. září 1923. Mnohaleté úsilí jeho následovníků o zprostředkovávání poznatků k historii města veřejnosti odráží desítky publikací a především řada 26 svazků sborníku OSTRAVA. Vydávání tohoto periodika s podtitulem příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska bylo zahájeno právě před 50 léty – v roce 1963.

Důležitou roli v péči o archiválie hraje vždy místo jejich uložení. Na své pomyslné cestě prošel archiv několika bohužel nepříliš ideálními lokalitami, než v roce 1960 našel důstojné sídlo v budově přívozské radnice. Ale až výstavbou nového depotního bloku v roce 1996 byly vytvořeny odpovídající podmínky k trvalému a bezpečnému uložení dokumentů. Knihařské dílně však ani tím práce neubylo; na své restaurování a konzervování čeká stále ještě mnoho cenných archiválií.

 Alois Adamus

* 28. 1. 1878 Kunčice u Ostravy (dnes místní část Ostravy)

+ 23. 8. 1964 Kosmonosy (okr. Mladá Boleslav)

Vystudoval na německém, gymnáziu v Těšíně, maturitní zkoušku složil v roce 1903 na českém gymnáziu v Místku. Zamýšlené studium teologie na semináři v Litoměřicích záhy opustil a přešel v roce 1904 na filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval obor dějepis – zeměpis. Po ukončení studia vystřídal jako středoškolský profesor celou řadu působišť, mezi nimi Prahu, Louny, Orlovou, Český Brod. Datum jeho nástupu na místo městského archiváře 1. 9. 1923 bývá považováno zároveň za vznik Archivu města Ostravy. Během svého dvanáctiletého působení položil základy archivu jakožto moderní instituce a důkladné studium archivního materiálu zhodnotil celou řadou prací (především Dějiny města Ostravy v přehledu až do r. 1860; Sbírka listin k dějinám města Moravské Ostravy; Z dějin moravskoostravské radnice). Roku 1935 přešel na gymnázium v Turnově, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1938. Za své zásluhy o poznání historie Ostravy a Ostravska byl v roce 1948 vyznamenám Cenou města Ostravy.

Zdroj: TZ Archivu města Ostravy, B. Przybylová

alois