Ostravský památkový ústav vydal knihu o Staré Vsi nad Ondřejnicí

Publikace Stará Ves nad Ondřejnicí je výsledkem dlouholetého usilovného bádání autorů Libuše Dědkové a Antonína Grůzy. Přináší první ucelený pohled na historii obce a na její významné stavební památky (zámek, kostel, fara). Obec se již v období vrcholného středověku stala součástí sídelní struktury českého státu v prostoru severovýchodní Moravy.

Autorem historického úvodu publikace je Antonín Grůza. Pečlivě zpracoval starší i novější dějiny Staré Vsi nad Ondřejnicí. Uvedeny jsou přehledné informace o jednotlivých držitelích staroveského léna, tedy i o příslušnících dvou hlavních šlechtických rodů, jejichž osudy byly bytostně spjaty s existencí zdejšího zámku. Šlo o Syrakovské z Pěrkova a Podstatské z Prusinovic. A byli to právě představitelé rodu Syrakovských, kteří se zasloužili o vybudování dvou nejvýznamnějších stavebních dominant v obci. Jaroš Syrakovský se po boku ženy Kateřiny Petřvaldské stal stavebníkem renesančního zámku zbudovaného pravděpodobně mezi lety 1565–1570 a dokončeného za jeho syna Ctibora (staršího) Syrakovského, jenž pak inicioval stavbu zděného kostela sv. Jana Křtitele (na místě staršího dřevěného), vysvěceného olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským v roce 1591.

Ve druhé části knihy se autorka Libuše Dědková věnuje historii vzácně dochovaných památek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Získáme širší povědomí o výstavbě a funkci zámecké architektury včetně vzniku její osobité sgrafitové (ornamentální a zejména figurální) výzdoby. Zaujme nás ojedinělá stavba kostela sv. Jana Křtitele, zachovaná v kombinaci gotického a renesančního slohu. Budova fary byla vystavena s největší pravděpodobností již na sklonku 18. století na místě staršího dřevěného objektu. Historii staroveských zvonů je věnován závěr publikace.

V pátek 24. dubna v 17 hodin se uskuteční slavnostní uvedení publikace a beseda s autory v obřadní síni zámku Stará Ves nad Ondřejnicí. Publikaci poté bude možné zakoupit na e-shopu Národního památkového ústavu.