Pavel Březinský | Druhý římskokatolický farní kostel ve Vítkovicích? – archiv bulletinu 1/2018

Jestliže chceme popsat náboženské dění ve Vítkovicích na počátku 20. století spolu s důvody pro postavení druhého farního římskokatolického chrámu, je třeba se poohlédnout do zdejší dávnější historie, která nabízí jedinečný exkurz do minulosti malé, ve skutečnosti bezvýznamné vesnice, proměňující se postupně v průmyslové město.1 Je proto na místě začít u původně nejdůležitější budovy ve Vítkovicích, a to u fojtství. V místech dnešního Obchodního centra řemeslníků a zahrádkářů v ulici Výstavní v blízkosti Dolu Jeremenko se nacházela již zmíněná rychta neboli fojtství, sídlo tehdejšího představeného vsi. Fojtství v minulosti leželo při hlavní silnici z Moravské Ostravy do Místku. Za jeho budovou (na místě dnešní tramvajové trati) se nacházela zahrada a opodál mlýnská strouha vedoucí do vítkovických železáren. K objektu fojtství náležel také panský dům s palírnou, stáje, stodoly, dřevěný domek a hostinec. Po roce 1896 sloužila budova rychty především k účelům provozu pohostinství. Fojtství po celou dobu své existence vytvářelo důležitou dominantu obce – od svého vzniku až do založení železáren na počátku 19. století bylo přirozeným kulturním, politickým i hospodářským centrem, ovlivňujícím dění ve Vítkovicích a jejich bezprostředním okolí. Fojtství zaujímalo strategickou pozici na frekventovaném místě uprostřed vesnice, v místě vyhrazeném tradičně pro svatostánek reprezentovaný v té době ve Vítkovicích dřevěnou zvonicí umístěnou na jeho pozemku. Byla to jednoduchá sakrální stavba, jež měla pro vítkovické věřící nesporně velký význam. Na bohoslužby totiž docházeli Vítkovičtí nejprve do kostela sv. Vavřince v Paskově, později do kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Vítkovická zvonice sloužila především k potřebám místních obyvatel a příležitostným návštěvníkům, kteří se tady zastavovali k modlitbě při cestě do sousedních vesnic. Datování nebo písemnou zmínku o vzniku této jediné stavby náboženského charakteru na území původní obce Vítkovice nemáme, ale je pravděpodobné, že zvonice byla postavena v témže roce, kdy vznikl její zvon, jenž nesl letopočet 1792. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf