Petr Přendík | Obecní hřbitov v Hrabůvce – archiv bulletinu 4/2016

První písemnou zmínku o Hrabůvce (Nové Hrabové) máme z roku 1392. Předpokládá se, že Hrabůvka byla založena v průběhu 14. století. Od svého vzniku byla ves přifařena k Paskovu, od roku 1780 k farnosti v sousední Hrabové. Hrabůvka i Hrabová užívaly společný hřbitov, jenž se nacházel kolem dřevěného kostela sv. Kateřiny v Hrabové. Starý hřbitov sloužil svému účelu až do roku 1908, kdy na něm bylo další pohřbívání úředně zakázáno. Obec Hrabová hodlala založit nový hřbitov. C. k. okresní hejtmanství v Moravské Ostravě vyzvalo Hrabůvku, aby si založila vlastní zahradu věčnosti. Představitelé obce návrh uvítali, neboť nový hřbitov v Hrabové byl obci příliš vzdálen. Ve stejné době také vrcholil boj o umístění nového společného kostela. Dřevěný kostelík sv. Kateřiny nepostačoval narůstajícímu počtu obyvatel. Obce se přely o to, kde bude nový svatostánek vybudován. Spor vyvrcholil uskupením Jednoty Růžencové Panny Marie v Hrabůvce, která se významnou měrou zasloužila o výstavbu kostela v roce 1910. Dalším důležitým krokem v dějinách církevní správy bylo následné zřízení samostatné farnosti v Hrabůvce. Představitelé Hrabůvky vážně uvažovali o zřízení samostatného hřbitova již roku 1906, ale předpokládané náklady 30 000 korun –a tím i finanční zátěž pro obec – byly velkou překážkou pro vybudování místa věčného odpočinku. Hrabůvští si však v roce 1908, kdy byl vydán zákaz dalšího pohřbívání v okolí kostelíka v Hrabové, dobře spočetli, že bude výhodnější vybudovat si hřbitov vlastní než se finančně spolupodílet na společném v sousední obci. Vsrpnu 1908 obec plán na zřízení vlastního pohřebiště schválila. S povolením zemského výboru byl v listopadu 1908 zakoupen pozemek při cestě do Staré Bělé. Koncem srpna 1909 byl hřbitov připraven. Stavba márnice (umrlčí komory) byla zadána firmě Grossman a Fiala z Moravské Ostravy. Jednalo se o přízemní stavbu se sedlovou střechou. Kříž na hřbitov dodal kamenický mistr Petr Bořucký z Moravské Ostravy. Na jeho podstavci byl vytesán nápis: … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)