PLATO se stane standardní městskou galerií, která bude zřízena jako příspěvková organizace města

Ostravští zastupitelé schválili dne 13. 4. 2016 zřízení příspěvkové organizace  s názvem „PLATO Ostrava, příspěvková organizace“. Zřízení městské instituce zaměřené na prezentaci a zprostředkování současného umění je předmětem diskusí více než 20 let. Absenci městské galerie jako významné součásti kulturní nabídky v Ostravě dlouhodobě vnímají výrazně negativně návštěvníci města i jeho obyvatelé, umělci, zástupci akademické obce či studenti. Vznik městské galerie jako příspěvkové organizace města dlouhodobě prosazoval spolek Kunsthalle Ostrava, který kritizoval kontroverzní zřízení galerie PLATO jako tříletého projektu v Dolní oblasti Vítkovic.  Nově vzniklá příspěvková organizace bude organizací galerijního charakteru bez vlastních sbírek s nadregionální a mezinárodní působností.

Důvodová zpráva projektu (zdroj: SMO):

Zastupitelstvo města dne 25. 11. 2015 usnesením č. 0752/ZM1418/11 schválilo záměr zřídit příspěvkovou organizaci města – platformu pro současné umění v Ostravě. V souvislosti s uvedeným usnesením byl orgánům města dne 13.4. 2016 předložen návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem „PLATO Ostrava, příspěvková organizace“. Nová příspěvková organizace PLATO Ostrava, p.o. (dále také jen galerie), bude navazovat na stávající činnosti, které jsou nyní zajišťovány formou víceleté dotace poskytnuté na období 06/2013-12/2016 v rámci aktivit Trojhalí Karolina, zájmové sdružení právnických osob. Příspěvková organizace bude zřízena k 1. 7. 2016, aby byly do konce roku 2016 vytvořeny všechny potřebné podmínky k přesunu aktivit, přípravě a zajištění plného chodu galerie v roce 2017. Svoji plnou činnost galerie zahájí po ukončení projektu financovaného z víceleté dotace, tj. k 1. 1. 2017. Do definitivního vyřešení prostorového zázemí galerie bude sídlem galerie Magistrát města Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Pro zajištění činnosti galerie v roce 2016 bude vyčleněn z rozpočtu města příspěvek na činnost ve výši 736.000,- Kč. Výnosy se v uvedeném období nepředpokládají.

Zřízení městské instituce zaměřené na prezentaci a zprostředkování současného umění je předmětem politické diskuse více než 20 let. Absenci městské galerie jako významné součásti kulturní nabídky v Ostravě dlouhodobě vnímají výrazně negativně návštěvníci města i jeho obyvatelé, včetně významných skupin jakými jsou výtvarní (a jiní) umělci působící ve městě a v regionu, zástupci akademické obce, členové kulturní obce ve městě a studenti (nejen) uměleckých oborů. Absence dlouhodobě fungující městské galerie je při různých příležitostech označována jako výrazný nedostatek městské kulturní infrastruktury. Městská galerie orientovaná na současné umění je dnes navíc významným prvkem při posilování konkurenceschopnosti vůči jiným větším městům v ČR i v blízkém zahraničí. Pomáhá budovat obraz Ostravy jako města s velkou vnitřní dynamikou a možnostmi rozvoje.

Galerie se stane nástupkyní úspěšného projektu financovaného v rámci dlouhodobé účelové dotace. Nově vzniklá příspěvková organizace bude organizací galerijního charakteru bez vlastních sbírek s nadregionální a mezinárodní působností. Jejími hlavními úkoly budou:

  • rozvoj a podpora výtvarného umění,
  • působení na rozvoj umělecké tvorby,
  • posílení pozice Ostravy na mapě současného umění,
  • využití signifikantních trendů v současném světovém umění k reflexi a využití možnosti, které nabízí dynamický rozvoj města.

Nosnou formou tohoto poslání jsou především výstavy vizuálního umění v nejširším pojetí tohoto uměleckého pojmu a škále názorových proudů, ale také další podoby prezentace, evaluace, produkce a distribuce výsledků tvůrčích procesů odpovídajících současnému stavu, forem a podob vizuálního umění.

 

Zřízení příspěvkové organizace zajistí uskutečnění tohoto úkolu, vytvoří perspektivu projektu do budoucna, povede k dobudování infrastruktury pro umění v Ostravě a posílí pozitivní obraz města v očích aktivní ostravské veřejnosti i v celé ČR. Zřízení příspěvkové organizace rovněž zajistí přístup k širšímu spektru doplňkových zdrojů financování z veřejných rozpočtů (dlouhodobé náročnější projekty − případně investice − vyžadující podporu z veřejných zdrojů: Evropské fondy, Norské fondy, granty MK ČR i z dalších programů než je oblast profesionálního umění, MŠMT ad.), zajistí větší důvěryhodnost galerie jako žadatele o granty i jako partnera pro privátní sektor. Usnadní přístup do mezinárodní sítě analogických institucí, které při spolupráci na dlouhodobých projektech zajímají především jasně definovaná partnerství. Zřízení příspěvkové organizace dále umožní zapojit galerii do definování a realizace strategických projektů na území města. Zřízení příspěvkové organizace umožní strategické rozvíjení vzdělávacího potenciálu galerie, a to nejen v oblasti vnímavosti k současnému umění, ale také vzhledem k vyrovnávání rozdílů ve vybavení dětí a mládeže kulturním kapitálem a sociálními dovednostmi. Jestliže bude galerie definována jako příspěvková organizace města, lze očekávat vyšší míru identifikace umělecké komunity s projektem i vyšší míra zapojení veřejnosti do její činnosti.

Galerie současného umění nejsou a nemají být ryze návštěvnickou destinací, ale budují určitý typ komunity a upřednostňují určitý typ aktivního, promyšleného a kreativního jednání. Vzhledem k diskusím o potřebě obnovy a oživení centra Ostravy je tedy z praktického, politického i funkčního pohledu žádoucí spojit zřízení městské příspěvkové organizace se strategickým řešením dlouhodobého a komplexního problému funkcí městského centra. Galerie je jako kulturní instituce vhodným nástrojem, jak do centra města přivést různorodé aktivity, které v něm budou následně udržovány, podporovány a rozvíjeny i ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi a v návaznosti na sociální a rozvojové projekty. Vzhledem k charakteru urbánní situace Ostravy proto doporučujeme konverzi či rekonstrukci již existujícího vhodného objektu, který město buď vlastní, anebo ho pro potřeby městské galerie získá do svého vlastnictví.

Stanovisko komise kultury rady města

Komise kultury rady města projednala záměr zřídit platformu pro současné umění v Ostravě jako příspěvkovou organizaci města na své schůzi dne 20. 10. 2015. Komise svým usnesením doporučila radě města uvedený záměr schválit.

Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit

Záměr zřídit/založit městskou galerii je zakotven v koncepci rozvoje kultury SMO, ve strategickém plánu rozvoje SMO a byl jedním ze stěžejních cílů v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 jako součást navrhovaného Klastru Černá louka. V případě, že zastupitelstvo města schválí zřízení příspěvkové organizace – PLATO Ostrava, odbor připraví návrh zřizovací listiny, který bude předložen orgánům města.

Stanovisko rady města

Rada města projednala předložený materiál na své schůzi dne 05.04.2016. Usnesením č. 03585/RM1418/54 se zřízením „PLATO Ostrava, příspěvková organizace“ souhlasila a doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o jejím zřízení. Současně rada města doporučila zastupitelstvu města uložit náměstkovi primátora připravit návrh zřizovací listy a tento předložit ke schválení.

PLATO NavrhBodu748385106_public

Duvodova_zprava_PLATO_ZM

Pokorný – Navrh_na_zrizeni_PO_-_platformy_pro_souc._umeni

logo-galerie-plato