Romana Rosová | Kostel sv. Kateřiny v Ostravě–Hrabové – archiv bulletinu 4/2014

Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové (dříve též Velká Hrabová, Gross-Hrabowa) patřil k nejstarším dochovaným dřevěným kostelům u nás. Podle zprávy zástupce Památkového úřadu v Brně z roku 1929 „svým raným vznikem, rozlohou, vyřešením připojení věže k lodi a poměrnou zachovalostí náleží kostel k nejhodnotnějším a nejzajímavějším dřevěným památkám stavebním.“ Jeho počátky však nejsou úplně jasné. V listinách z 13. století, kde je Hrabová poprvé jmenována, žádné zmínky o existenci kostela nenajdeme, stejně jako ve vkladu paskovského panství do zemských desk pro Jana z Pernštejna roku 1538. Dosud se v literatuře zmiňuje, že kostel byl zřejmě postaven kolem roku 1564. To badatelé dokládali nápisem u vchodu z podvěží do lodi vedle hlavního vstupu. Na přesném znění nápisu a především letopočtu v něm uvedeném se ale prameny a literatura neshodují. Setkáváme se s datem 1564, které nejstarší prameny z 18. století spojují s výmalbou stěn a stropu. Pozdější prameny a literatura ale uvádějí, že v tomto roce byl pohřben fojt Jíra Cholewa. Jiné záznamy smrt fojta spojují s rokem 1596 a prý se jmenoval Mikuláš, příp. jeho křestní jméno neuvádějí vůbec. Deska s nápisem o smrti fojta byla buď u hlavního vstupu, nebo na trámu věže. Podle nepříliš kvalitních fotografi í z roku 1972 v archivu NPÚ v Ostravě nápis (u hlavního vstupu) můžeme snad číst: „Gira Holena (sic!) usnul v Panu v středu třetí postní Léta Páně tohoto 1564“. Např. Dalibor Prix pak v katalogovém hesle kostela sv. Kateřiny z výstavy Od gotiky k renesanci z roku 1999 zmiňuje jak datum 1564, vyřezané na západním vstupním portálu, tak letopočet 1596 na věži, spojený se zprávou o smrti fojta Mikuláše. Protože originální nápis shořel spolu s kostelem a nemůžeme ho již ověřit, musíme pouze konstatovat, že dosud nejčastěji uváděný letopočet 1564 zřejmě nelze pokládat za rok založení kostela, ale pouze za dobu, kdy kostel už zcela jistě stál. K určení doby vzniku kostela tak zřejmě musíme vycházet z jiných indicií. … více informací na KROS-07-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)