Svinovská kamenná sýpka

V pátek 20. června 2014 okrášlíme svinovskou sýpku. Přinášíme vám text historika umění Martina Strakoše, který po našem okrášlení najdete na naučné cedulce u sýpky. Text a fotografie je možné použít pouze se souhlasem autora. Děkujeme za pochopení.

Martin Strakoš: Svinovská kamenná sýpka

První zmínka o Svinovu pochází z roku 1265. Tehdy patřil k majetku velehradského kláštera. V letech 1573 až 1848 náležel ke klímkovickému panství. Původní zemědělské zaměření vsi se odrazilo ve výstavbě hospodářského dvora, který vznikl pravděpodobně v místech, kde se předpokládá existence starší zástavby. Ze samotného dvora se intaktně dochovala především kamenná sýpka obdélného půdorysu ze smíšeného kamenného a cihelného omítaného zdiva. Stavbu završuje sedlová střecha s ostrým sklonem, pokrytá dřevěným šindelem.
Uliční průčelí sýpky je zdůrazněno trojicí opěráků a prolomeno úzkými větracími otvory a dvěma liniemi obdélných okének s kovovými mřížemi. Ze západní strany je užší průčelí prolomeno novým vjezdem. Sýpka ve své východní části obsahuje v bývalém přízemí (nyní suterén) valeně zaklenutou místnost a nad ní v úrovni prvního patra obytnou místnost s hřebínkovými klenbami s výsečemi. Hlavní prostor sýpky je oddělen od krovu dřevěným trámovým záklopovým stropem. Krov a trámový strop v současnosti vykazují značné poškození hnilobou a jejich oprava představuje jednu z priorit památkové péče v Ostravě. Na východní straně se k sýpce pojí do svahu zasazený zděný klasicistní dvoupodlažní dům z počátku 19. století, v přízemí i v patře zaklenutý pruskými plackami. Podle zachovaného snímku kresby z roku 1929 protékala před sýpkou až do provedení regulace počátkem 20. let minulého století říčka Porubka. V místech před budovou dnešní základní školy přes ní byla po kamenném mostě vedena silnice spojující Bílovec a Klimkovice se Svinovem a Moravskou Ostravou.
Obě zmíněné stavby – sýpka i sousední dům – představují nejcennější a nejstarší stavební památky Svinova a dokládají vývoj Ostravska před obdobím industrializace. Sýpka bývá datována na konec 18. století, avšak její archaické stavební provedení, patrné v asymetrickém pojetí průčelí, v celkové kompozici nebo v klenbách přízemí a patra, umožňuje dataci posunout až na počátek 17. století, případně i o století dříve, neboť některé ze zmíněných principů by odpovídaly vzniku budovy již v 16. století. Musíme mít ovšem na paměti, že to může být výsledkem dlouhodobého přežívání zavedených a tradicí zavedených stavebních zvyklostí v daném místě. Právě tato stylová nejednoznačnost a absence písemných pramenů zatím nedovolují uvedené datování upřesnit. Památkově chráněná kamenná sýpka i sousední dům jsou patrné z nejdůležitějšího prostoru ve Svinově – z náměstí Dr. Brauna. Nejen z toho důvodu, ale i vzhledem k významu celku pro památkový fond regionu, představuje jejich citlivá památková obnova velmi důležitý úkol.sýpka