TZ: Výsledek soutěže na sochu na hrob A. Handzela

Vítězem veřejné soutěže na umělecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela se stal sochař Jan Šnéberger. Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a klub Fiducia v září tohoto roku. Odborná porota jednohlasně vybrala návrh sochaře Jana Šnébergera na svém jednání dne 24.10. 2018. Porota hodnotila 8 soutěžních návrhů od 7 autorů. Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit 15. listopadu v 17:00 ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia, kde proběhne vernisáž za účasti poroty a vítěze. Na místě budou porotci diskutovat s návštěvníky o tom, proč vybrali či nevybrali ten který návrh.

Z jednání poroty vznikl zápis, který si můžete přečíst níže. Porota nejprve prošla všechny návrhy a přiložené podklady. Dohodla se na zařazení všech soutěžních návrhů, přestože některé nebyly podány v odpovídající (požadované) kvalitě.  V druhé části se vedla diskuse nad jednotlivými návrhy a na závěr byly vybrány tři nejlepší návrhy. Ve třetí části jednání se diskutovalo podrobně o všech třech vybraných návrzích, tato diskuse trvala hodinu a na závěr se porota jednomyslně dohodla na pořadí takto:

1. místo Jan Šnéberger

2. místo Šárka Mikesková

3 místo Petr Szyroki a Gabriela Maňáková

Na vítězném návrhu porota ocenila jak nápad, tak i jeho zpracování. Návrh podle ní vystihuje podstatu sochařské profese napříč obdobími, spojuje závažnost tématu a nese zároveň pozitivní symboliku. Řešení bude poutat pozornost okolojdoucích, avšak ne prvoplánovými odkazy.

Počátkem listopadu proběhne jednání s autorem vítězného návrhu, na kterém se dohodne harmonogram realizace. Vznik uměleckého díla byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy z programu Veřejný prostor, dílo bude vytvořeno za 400 tisíc korun a jeho odhalení se plánuje na červen 2019.  Dílo se bude nacházet na hrobě sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově, hrob spolek Fiducia adoptoval v březnu 2018 ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. 

Celé hodnocení poroty si můžete přečíst níže v zápisu. V příloze rovněž naleznete tiskovou zprávu v pdf včetně vizualizace vítězného návrhu TZ Výsledek soutěže Handzel final a níže komentář autora k návrhu a jeho životopis. Níže také najdete fotografie z jednání poroty, fotil Roman Polášek.

Všechny  soutěžní návrhy včetně vizualizací a modelů budou prezentovány na výstavě ve Fiducii, která bude mít vernisáž 15. listopadu v 17:00 a potrvá do června 2019. 

Soutěžní podmínky naleznete zde: http://www.antikfiducia.com/akce/soutez.pdf

Srdečně, Ilona Rozehnalová

Komentář sochaře Jana Šnébergera k návrhu: “Vytvářet umělecké dílo na hrob jednoho z nejzásadnějších ostravských sochařů předcházejících generací je oříšek. Byl jsem nucen zkrotit emoce a touhu po vlastní exhibici a vše, co jsem se o autorovi dozvěděl, zase rychle zapomenout. Jedině tak jsem se mohl vyhnout slepé uličce možná i nevědomého povrchního napodobení Handzelovy práce. Vydal jsem se cestou prosté sdělné formy. Použil jsem motiv kvádru, jehož rozměry odpovídají rozměrům výkopu na uložení jedné rakve. Ten může svými proporcemi vzdáleně odkazovat k jakémusi sarkofágu. Je však umístěn labilně. Na třech válcích. Dřevěné válce byly a stále jsou používány na manipulaci s břemenem. S tímto přípravkem může jeden člověk přemístit několika tunový blok kamene. Tento důmyslný zázrak byl pomocníkem sochařů už v Egyptě a jistě ho hojně používal i Augustin Handzel. Hlavní ideou mé práce ale není oslava dřevěného válce. Dřevěný válec je v mé kompozici precizně vyleštěný žulový symbol pohybu. Zastaveného pohybu neopracovaného bloku kamene. Zastaveného, přerušeného děje. “

Životopis:  Jan Šnéberger (25.2.1985 v Českém Krumlově)

Studium

2000 – 2004 SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově Obor kamenosochařství, prof. Stanislav Zadražil, Ak.soch

2004 – 2010 OSU v Ostravě, Fakulta umění, Sochařství – volná tvorba, prof. Marius Kotrba, Ak.soch

2009 Ecole Nationale Superieure D ́Art De Bourges ( FR ) Studio Osman Dinc

Odborná praxe

2005 – 2010 Modelérské, kamenické a štukatérské práce v ateliéru prof. Maria Kotrby , Ak. soch, 2010 – 2012 OSVČ restaurátorské a sochařské práce,  2012 – 2016 odborný asistent na Katedře sochařství Fakulty umění OU v Ostravě, 2016 – dosud OSVČ restaurátorské a sochařské práce

Realizace:

2008 – Postýlky, park, Havířov
2012 – Kopie sochy Jitra, Opava
2013 – Památník Českého skautingu, Staříč
2014 – Cena za občanskou zodpovědnost, Moravskoslezský kraj
2015 – Pamětní deska Vladimíra Macury Ostrava
2015 – Cena za občanskou zodpovědnost, Moravskoslezský kraj
2015 – „V koruně stromu“ cena pro festival DLO Ostrava 2016 – Pamětní deska Zdeňka Jirotky Ostrava
2016 – Cena za občanskou zodpovědnost, Moravskoslezský kraj
2017- Cena za občanskou zodpovědnost, Moravskoslezský kraj
2017 – Pamětní deska T.G. Masaryka, Hlučín
2018 – Cena za občanskou zodpovědnost, Moravskoslezský kraj

Zápis z jednání poroty k Veřejné soutěži na umělecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela ze dne 24. 10. 2018

Přítomní porotci:

Řádní členové poroty odborně kvalifikovaní

• Mg.A. Jaroslav Koléšek – sochař, vedoucí ateliéru sochy na Fakultě umění Ostravské univerzity

• Ing. Magda Cigánková – krajinářská architektka ČKA

• Mgr. Jakub Ivánek, Ph. D. – autor databáze Ostravské sochy, vědecký pracovník Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

  • Mgr. Petr Kašing – historik, vedoucí Archivu VŠB-TUO

Řádní členové poroty závislí

• Mgr. Ilona Rozehnalová – předsedkyně spolku Fiducia

• Ing. Roman Polášek – kurátor Fotografické galerie Fiducia, fotograf

• Mgr. Martin Mikolášek – kurátor galerie Dole, ředitel Střední umělecké školy, Ostrava

Hodnocení jednotlivých návrhů:

Návrh Jana Šnébergera

Návrh vystihuje podstatu sochařské profese napříč obdobími, působí univerzálně. Spojuje závažnost tématu a nese zároveň pozitivní symboliku. Tvaroslovím odpovídá současnému profesionálnímu sochařství. Významově je v souladu s předpoklady na řešení hrobu této osobnosti. Zároveň přináší i obecnější významy. Řešení bude poutat pozornost okolojdoucích, avšak ne prvoplánovými odkazy. Proporce přes svou mohutnost odpovídají okolnímu prostoru.

Návrh Šárky Mikeskové

Návrh propojuje klasické řešení náhrobku s neotřelým názorem. Poutá pozornost okolojdoucího a vzbuzuje přemýšlení o významech, avšak ty nejsou příliš čitelné a jednoznačné vzhledem k tématu soutěže. Porota přesto ocenila netradiční a trefné zpracování ostravské tematiky.

Návrh Petra Szyrokého a Gabriely Maňákové

Návrh koresponduje s tématem soutěže, řeší hrob prostorově a je proporčně úměrný. Pojetí se však jeví porotě příliš tradiční a hlavní motiv není pro nezasvěceného pozorovatele čitelný.

Návrh Veroniky Kudláčkové Psotkové

Nejzajímavější myšlenkou návrhu je transformovaná citace autorova díla. Výsledek však vyznívá anachronicky a řešení architektury hrobu je problematické.

Návrh Terezy Svatošové

Autorka dodala dvě možnosti řešení, které nebyly dodány ve zcela odpovídající (požadované) kvalitě, avšak přesto byly porotou hodnoceny. Návrh je příliš prvoplánový a vůči autorově dílu jako celku zbytečně ideologicky zatížený.

Návrh Viktora Svatoše

Autor dodal dva návrhy řešené v tradičním duchu realistické plastiky (postava a busta), které opět nebyly dodány ve zcela odpovídající (požadované) kvalitě, avšak přesto byly porotou hodnoceny. Umístění plastik v prostoru hrobu porotu nepřesvědčilo. Řešení neodpovídá svým tvaroslovím ani okolnímu kontextu.