VEŘEJNÁ VÝZVA: ZASTUPITELÉ, DEBATUJTE S ODBORNÍKY NA TÉMA KVALITNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ GALERIE

Výzva, směřovaná zastupitelům města Ostravy. Ti by měli dne 26. 6. 2013 rozhodnout o tom, zda bude podpořen experty kontroverzně vnímaný projekt Galerie města Ostravy, předkládaný zájmovým sdružení Trojhalí Karolina. Jelikož projekt zájmového sdružení Trojhalí Karolina není kvalitně připraven a vzbuzuje řadu otázek a pochybností (nadsazené částky v rozpočtu, nejasný status, nekvalitní výstavní plán) nejen u odborné veřejnosti, ale též u všech oslovených nezávislých expertů, vyzýváme zastupitele, aby odložili schvalování projektu zájmového sdružení Trojhalí Karolina.
Ve shodě s oslovenými experty je žádáme o obnovení dialogu a hledání konsensu formou odborné pracovní skupiny, složené ze zástupců města a špičkových českých expertů, kteří budou garantovat nezávislost takové skupiny a kteří přinesou městu materiál, na jehož základě vznikne v Ostravě kvalitní městská galerie. S ohledem na plánovanou nadstandardní částku 10 milionů korun ročně z městského rozpočtu a pochybností, které projekt zájmového sdružení Trojhalí Karolina vzbuzuje u odborné veřejnosti a oslovených nezávislých expertů, považujeme tento požadavek za oprávněný a logický.

V Ostravě dne 18.6. 2013

Níže podepsaní:
Jiří Surůvka – umělec, Martin Mikolášek- kurátor, Ilona Rozehnalová – majitelka klubu Fiducia, Martin Strakoš – historik umění, Milena Vitoulová – architektka
—————————————————————————
VEŘEJNÁ VÝZVA:
ZASTUPITELÉ, DEBATUJTE S ODBORNÍKY NA TÉMA KVALITNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ GALERIE

ODBORNÍCI ŘEKLI NE! VY ŘEKNETE ANO?
POZITIVNÍ JE ZÁJEM O KVALITNÍ KONCEPCI, NEGATIVNÍ JE NEZÁJEM A ODMÍTÁNÍ DIALOGU
CHYBNÁ KONCEPCE = DALŠÍ PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST PRO OSTRAVU

Vážení zastupitelé, za týden budete rozhodovat o vzniku městské galerie v Ostravě.  Jelikož materiál, který předkládá zájmové sdružení Trojhalí Karolina ke schválení, označili všichni oslovení nezávislí experti za nekvalitní, s řadou chyb a sporných momentů, chceme vás, respektive vedení města požádat o zodpovězení těchto zásadních otázek souvisejících s kritikou předkládaného projektu městské galerie:

 

1) Proč je doporučován projekt, který kritizují všichni vyzvaní nezávislí experti?

Jaké stanovisko zaujalo vedení města, komise kultury a pracovní skupina SMO k stanovisku špičkových českých expertů:

          Rostislava Koryčánka, kurátora, dlouholetého ředitele Domu umění města Brna  

          Michala Škody, ředitele Domu umění České Budějovice

           Mileny Bartlové, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti

          Jiřího Ptáčka, výtvarného kritika a kurátora

           Otto M. Urbana, vedoucího Katedry dějin a teorie umění, AVU v Praze

           Petra Vaňouse, nezávislého kurátora

Všichni jmenovaní odborníci  shodně označili materiály sdružení Trojhalí za nekvalitní, s řadou chyb a sporných momentů.  (Zmíněná stanoviska má  vedení SMO k dispozici, stanoviska byla rozeslána i všem členům zastupitelstva.)

 

2) Z jakého důvodu  je v  rozpočtu kalkulováno  zápůjčné uměleckých děl, když  ŽÁDNÁ městská galerie v ČR zápůjčné neplatí?

Podle vyjádření nezávislých expertů Mileny Bartlové, Michala Škody,  Otto M. Urbana a Jiřího Ptáčka  zapůjčují  sběratelé a  instituce umělecká díla městským galeriím bezplatně.  Trojhalí Karolina žádá přes 200 tisíc ročně, přestože by tato položka vůbec neměla být součástí rozpočtu, na což jsme vedení města , které je členem Trojhalí, upozorňovali již v prosinci 2012.

 

3) Z jakého důvodu jsou  v rozpočtu  žádosti o dotaci Trojhalí uvedeny téměř trojnásobné částky oproti částkám v Podnájemní smlouvě  galerie Gong?

V podnájemní smlouvě, jež je přílohou právě probíhající  Obchodní veřejné soutěže na pronájem galerie Gong, činí elektřina měsíčně cca 19 000 Kč, zatímco v rámci požadované dotace od SMO se v rozpočtu sdružení Trojhalí objevuje téměř trojnásobná částka – 46 500 Kč. (U  plynu jde o rozdíl 9000 Kč dle smlouvy, 20000 Kč  v žádosti, nesrovnalosti  jsou  i u dalších položek). Vzhledem k tomu, že městský rozpočet pokryje 100% těchto položek, můžete vysvětlit, proč  jsou  tyto položky v rozpočtu Trojhalí téměř trojnásobné oproti Podnájemní smlouvě?

 

4) Z jakého důvodu bude  v Galerii Gong placeno trojnásobné nájemné oproti například známé brněnské galerii Wannieck Gallery, která sídlí v centru Brna a nájemné je jí počítáno jako soukromému subjektu?

Soukromá Wannieck Gallery platí za metr čtvereční výstavní plochy v centru Brna 450 Kč ročně, u ostravského Gongu je kalkulováno 1100 Kč za metr čtvereční výstavní plochy ročně.

 

5) Z jakého důvodu zastává funkci  statutárního  zástupce Trojhalí, které bude  podnájemníkem Dolní oblasti Vítkovice (DOV),  ředitel Dolní oblasti Vítkovice Petr Koudela?

DOV, které vypisuje obchodní veřejnou soutěž na pronájem galerie v Gongu, bude přijímat žádost o pronájem z rukou Petra Koudely jako statutárního zástupce Trojhalí, který je ale zároveň ředitelem DOV.  Považujete tento postup s ohledem na vypsanou obchodní  veřejnou  soutěž za transparentní?

 

6)   Z jakého důvodu  budete schvalovat materiál, který nemá garantován prostor, na který je dotace vázána?

Zastupitelstvo bude dne 26. 6. 2013 schvalovat dotaci projektu sdružení Trojhalí, které ale nemá v pronájmu prostor, na který dotaci žádá. Na galerii Gong je nyní vypsána veřejná obchodní soutěž, přičemž uzávěrka žádostí je až 1. 7. 2013 ve 14:00. Dotace se tedy bude schvalovat týden PŘED uzavřením obchodní soutěže. Trojhalí uvádí zahájení projektu 1. 7. 2013, přestože v té době ještě nebude uzavřena obchodní soutěž a nebudou známy výsledky. Zároveň nebude v provozu ani objekt Trojhalí, kde se počítá s otevřením až na jaře 2014. 

 

7) Z jakého důvodu už je sestaven  výstavní plán, když ještě nebylo vypsáno výběrové řízení  na uměleckého manažera?

Všichni oslovení experti kritizovali fakt, že je již znám výstavní plán a přitom neproběhlo transparentní výběrové řízení. Tento postup je zcela nestandardní. Kdo výstavní plán připravoval a kým byl delegován? Jaká kritéria hrála u sestavování výstavního plánu roli a kdo tato kritéria určil?  Proč je u většiny výstav podepsán jako kurátor  Ladislav Kesner, který je zároveň autorem materiálu Strategie fungování Galerie města Ostravy? Kým byl Ladislav Kesner jako kurátor výstav delegován?

 

8) Z jakého důvodu požaduje sdružení Trojhalí Karolina nadstandardních 8 milionů korun ročně na výstavní činnost (bez provozních nákladů, viz materiál L. Kesnera), když  bude galerie pořádat pouze jednu zahraniční výstavu ročně v kombinaci se studenty či Smaltartem?

Podle dlouholetého ředitele  Domu umění města Brna Rostislava Koryčánka má městská galerie v Brně roční náklady na výstavní činnost kolem 2 milionů korun.  V materiálu sdružení Trojhalí se počítá s částkou 8 milionů korun  na výstavní činnost s náplní pouze  6-8 výstav ročně pro Trojhalí i Gong dohromady.

V projektu Trojhalí  se hovoří o evropské galerii, přesto je uvažováno jen o jedné zahraniční výstavě ročně v kombinaci s výstavami studentů, Smaltartem či dokonce s prodejními  výstavami.  Výstavní plán na rok 2013/2014 podrobili ostré kritice všichni oslovení experti s tím, že městská galerie by neměla vystavovat marginální projekty jako je Smaltart nebo výstavy studentů či  dokonce pořádat prodejní výstavy.

 9)  Z  jakého důvodu odmítá vedení SMO zřídit příspěvkovou organizaci městské galerie, když jde o nejprůhlednější formu a jako příspěvková organizace funguje drtivá většina městských galerií v ČR?

Podle vyjádření všech oslovených nezávislých odborníků chybí v materiálu Trojhalí jasně definovaná role města v projektu. Oslovení experti se shodli na tom, že příspěvková organizace je nejvhodnějším řešením pro zřízení městské galerie. Za ideální ji označil i Ladislav Kesner v rozhovoru pro MS Deník v březnu 2013. V materiálu Strategické fungování městské galerie v Ostravě, kterou zpracoval pro Trojhalí,  pak uvedl nepravdivé tvrzení, že by zřízení městské galerie stálo desítky až stovky milionů za novou budovu. Považujeme za velmi neprofesionální, že tuto nepravdivou informaci pan Kesner do materiálu zapracoval, přestože měl k dispozici dokumenty, které hovoří o opaku, to znamená,  že se v posledních dvou letech hovořilo o pronájmu vhodného objektu, nikoli o stavbě nové budovy či nákladné rekonstrukci z městských peněz. 

Podle vyjádření zástupce pracovní skupiny SMO pro městskou galerii na odborné debatě  20. 5. 2013v klubu Fiducia pro zřízení příspěvkové organizace není politická vůle.  Žádný věcný argument, který by vysvětlil, proč v Ostravě nemůže být zřízena příspěvková organizace,  vedení SMO k dnešnímu dni veřejnosti nepředložilo.

 

Všichni vyzvaní nezávislí experti doporučují, aby se znovu zasedlo k jednacímu stolu a celá situace kolem vzniku městské galerie v Ostravě byla řádně prodiskutována a byl hledán konsensus, jehož výsledkem by byla kvalitní městská galerie s vyváženým rozpočtem a vyjasněným statusem.

Jelikož projekt zájmového sdružení Trojhalí není kvalitně připraven a vzbuzuje řadu otázek a pochybností (nadsazené částky v rozpočtu, nejasný status, nekvalitní výstavní plán) nejen u odborné veřejnosti, ale též u všech oslovených nezávislých expertů, vyzýváme vás, abyste odložili schvalování projektu zájmového sdružení Trojhalí Karolina.

Ve shodě s oslovenými experty vás žádáme o obnovení dialogu a hledání konsensu formou odborné pracovní skupiny, složené za zástupců města a špičkových českých expertů, kteří budou garantovat nezávislost takové skupiny a kteří přinesou městu materiál, na jehož základě vznikne v Ostravě kvalitní městská galerie. S ohledem na plánovanou nadstandardní částku 10 milionů korun ročně z městského rozpočtu a pochybností, které projekt zájmového sdružení Trojhalí Karolina vzbuzuje u odborné veřejnosti a oslovených nezávislých expertů, považujeme tento požadavek za oprávněný a logický.

 

V Ostravě dne 18.6. 2013

Níže podepsaní:

 Jiří Surůvka – umělec, Martin Mikolášek- kurátor, Ilona Rozehnalová – majitelka klubu Fiducia, Martin Strakoš – historik umění, Milena Vitoulová – architektka  

 

Poznámka: Citované materiály jsou k dispozici také zde: http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/mestska-galerie/