Vyjádření primátora k současnému stavu obchodního domu Textilia (Ostravica), OstravaBlog.cz, 10. 12. 2011

Stanovisko primátora Petra Kajnara k současnému stavu obchodního domu Textilia (Ostravica) a sousedních domů z 2. 12. 2011.
Vážený pane,
obdržel jsem Váš dopis, ve kterém mě žádáte o osobní intervenci v problému současného stavu bývalého Módního domu Ostravica.

Musím říct, že rozumím Vašemu roztrpčeni nad současným stavem těchto kdysi významných domů. Věřte, že ani mně, ani ostatním členům rady města není tento stav lhostejný. Jedná se zde o soukromý majetek, kde případné nakládání s ním v rozporu s platnými předpisy musí řešit orgány státní správy. Zde musím uvést, že ačkoliv bych si přál opak, nemůže primátor města ani jiný samosprávný orgán do jejich působnosti jakkoliv zasahovat. Nicméně jsem si nechal předložit podklady od orgánů státní správy, ze kterých je patrno, jak bylo v této věci postupováno.

Módní dům Ostravica – Textilia je tvořen třemi objekty (čp. 241, čp. 243 a čp. 284), z nichž jsou dva prohlášeny kulturní památkou. Stav těchto objektů je v současné době ve velmi špatném stavebně technickém stavu, kdy u domu čp.241 postupná degradace začala v druhé polovině 90.let a k radikálnímu zhoršení došlo v posledních dvou letech. Domy čp. 243 a čp. 284 doznávaly zhoršujícího se stavu od roku 2004, kdy došlo k havarijní situaci na domě čp. 284 z důvodu nepovolených neodborně prováděných stavebních zásahů k vážnému statickému porušení domu a reálně hrozilo jeho zřícení. Město Ostrava v té době provedlo na náklady vlastníka nezbytné statické zajištění. Od této doby také nebyly tyto domy s výjimkou přízemí domu čp. 241 nijak užívány.

V průběhu srpna 2010 došlo k odstranění výplní otvorů v domě čp. 243 (hliníková okna a dveře). V září 2010 zahájil Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta, jakožto orgán státni památkové péče řízení podle §10 památkového zákona o provedení nezbytných úprav, aby nedošlo vlivem povětrnostních vlivů k dalšímu zhoršování stavu objektu. Vlastník v rámci řízení uvedl, že výplně sám neodstranil, nýbrž byly z objektu zcizeny. V říjnu bylo vydáno příslušné rozhodnutí, ve kterém bylo nařízeno stavební otvory provizorně zabednit a zajistit objekty proti vstupu nepovolaných osob. Tyto práce byly vlastníkem ve stanoveném termínu provedeny.

V březnu 2011 došlo k odpadnutí části římsy z domu čp.284 do prostoru ulice 28.října. Odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy svolal místní šetření ke zjištění skutečného rozsahu možných škod způsobených dalším opadáváním částí říms a nesoudržných omítek. Při tomto šetření bylo zjištěno, že stav všech tří domů je výrazně horší, než bylo původně patrné na exteriéru, zejména v domě čp.241 bylo zřejmé, že dochází k neodbornému rozebírání částí konstrukcí a odstraňování řady prvků (zvláště těch, které se dají zpeněžit).

V březnu 2011 byl zpracován „Odborný posudek stavu Obchodní dům Ostravica Moravská Ostrava“ firmou Marpo, s.r.o. jako výchozí podklad pro stanovení rozsahu zabezpečovacích prací a jejich další postup. Následně v dubnu 2011 byl firmou Hutní projekt Ostrava, a.s. zpracován „Návrh zabezpečení vad a poruch – Obchodní dům Ostravica“, který je podkladem pro provedení nutných zabezpečovacích prací, které byly nařízeny Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním, oddělením stavební policie, dne 28.4.2011. Tento návrh také stanovil rozsah prováděných prací. Práce na všech předmětných objektech byly neprodleně zahájeny. Při pravidelných kontrolách bylo zjišťováno, zda práce jsou prováděny v souladu s „Návrhem zabezpečení“ a ve stanovených termínech.

Zároveň ovšem probíhalo další poškozování a rozebírání v jiných částech stavby. Opětovně byl vlastník vyzván k důkladnějšímu zabezpečení objektů proti vstupu a k permanentní ostraze. Z prohlídek je zřejmé, že poškození je způsobováno sociálně nepřizpůsobivými osobami a bezdomovci.

Po zajištění ostrahy se v průběhu měsíce září 2011 podařilo další devastaci zamezit. Prováděné zabezpečovací práce pokračují, soustředí se ale hlavně na zajištění statických poruch. Zajištění střech domu čp.241 sice začalo, ale bylo prováděno pomalu a nekomplexně, proto přistoupil útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy k řízení podle §10 památkového zákona o provedení nezbytných úprav střech, aby nedošlo vlivem povětrnostních vlivů k dalšímu zhoršování stavu objektu (stanovený termín do 30.11. 2011).

V současné době probíhá na Ministerstvu kultury ČR správní řízení o zrušení prohlášení domu čp.241 kulturní památkou, které bylo zahájeno na podnět vlastníka. Předpokládáme, že rozhodnutí ministerstva, které může mít na nakládání s těmito domy zásadní dopad, bude známo na přelomu tohoto roku nebo počátkem roku příštího.

Z uvedeného výčtu je patrné, že se tímto problémem město, respektive orgány státní správy, zabývají poměrně podrobně. V současné době společnost AMADEUS REÁL, as. projednává upravenou projektovou dokumentaci pro územní řízení novostavby situované na sousedních pozemcích, jejíž obsahem je, dle mých informací, i oprava a rekonstrukce citovaných domů. S ohledem na komplikovanost a složitost tohoto území si pochopitelně příprava této stavby vyžaduje daleko delší čas. Věřím, že jejím výsledkem bude nejen náprava dnešního stavu, ale i další městský objekt, který oživí historické centrum našeho města.
Ing. Petr Kajnar
primátor statutárního města Ostravy
V Ostravě, 2. 12. 2011
(pozn. redakce: Ostravablog.cz získal stanovisko od Tomáše Kempného, adresáta dopisu. Zdroj: Módní dům Ostravica-Textilia na Facebook.com)

publikováno: http://ostravablog.cz/komentare/vyjadreni-primatora-k-soucasnemu-stavu-obchodniho-domu-textilia-ostravica/