Otevřený dopis před jednáním zastupitelstva města Ostravy 15. 5. 2024 ohledně Bauhausu a navrhované reakce na petici 

Přečtěte si otevřený dopis adresovaný zastupitelům města Ostravy (viz níže), ve kterém vyjadřujeme rozčarování z reakce na naši petici na zachování Bauhausu. 

Ve středu 15. 5. 2024 bude odpověď města na naši petici projednávána za Zastupitelstvu města Ostravy, kde se chystáme vystoupit a rozporovat záměr města Bauhaus letos zbořit. 

Rozhodnutí města zbořit letos Bauhaus a místo pouze zatravnit podle nás totiž OHROZÍ lokalitu vedle oceněných jatek. 

Nechceme na místě vedle jatek po mnoho let periferii. 

Nechceme, aby město zbytečně rušilo funkční komunitní místo, dokud nemá plán. 

Provoz Bauhausu je levný a oceňovaný v rámci ČR jako jedinečný příklad. 

Synergie ostravských jatek a Bauhausu, díky které je nyní Ostrava odborníky vnímána jako jedinečný příklad revitalizace v rámci ČR a unikátní kulturní místo, je pro Ostravu klíčová. Je škoda, že se jí ostravští politici bez ohledu na zpětnou vazbu, kterou dostávají, chtějí vzdát ve prospěch bourání a proluky. A to ve chvíli, kdy ještě neznáme výsledek urbanistické soutěže na lokalitu, jež bude vypsána nejdříve na konci roku 2024 a ve chvíli, kdy trend ze zahraničí je “zachovat a nebourat”, dokud to není nutné. Bauhaus je navíc možné zachovat za nízkou cenu – provozní náklady činí 3 miliony ročně (město dává do podobně velkého Trojhalí ročně 5 milionů dotaci), opravy skleněných výloh by byly mnohem levnější než demolice. 

 Je škoda, že chce vedení města na klíčové lokalitě dalších několik let vytvářet periferii a prázdné místo, přestože je možné a cenově přijatelné objekt zachovat se smysluplnou a potřebnou náplní do doby, než budeme mít konkrétní plán. 

Takových nemíst, jaké vznikne demolicí Bauhausu s následným vysetím trávy, máme v historickém centru Ostravy už několik, ať už se jedná o několik proluk nedaleko Bauhausu na Českobratrské ulici, proluku na Masarykově náměstí, proluku po bývalé květinové síni nebo po Vojance.   Žádná z nich není pozitivní vizitkou města, narozdíl od Bauhausu, který se stal v rámci ČR oceňovaným příkladem, funkčním komunitním prostorem s velkou podporou umělecké obce a kulturní veřejnosti. 

Za petiční výbor Bauhaus končit nemusí Ilona Rozehnalová

Více informací najdete zde: https://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/bauhaus-koncit-nemusi/

———————————————————————————

Komu: Zastupitelstvo města Ostravy

Od: Iniciativa Bauhaus končit nemusí, kontaktní osoba: Ondřej Rybníček, datum narození 30.06.2001, trvalý pobyt: Horní 80, Ostrava-Hrabůvka

Věc: Otevřený dopis před jednáním zastupitelstva města Ostravy 15. 5. 2024 ohledně Bauhausu a navrhované reakce na naši petici 

Vážení zastupitelé města Ostravy, 

jsme rozčarování z reakce vedení města na naši petici Bauhaus končit nemusí. Návrh odpovědi, jak vám jej Rada města Ostravy předkládá ke schválení na zastupitelstvo města Ostravy ve středu 15 .5. 2024,  je pro nás nepřijatelný z několika důvodů. 

Vedení města si nechalo prodlouženou lhůtu na odpověď, odpovídá až tři měsíce po obdržení naší petice. Odpověď bez jakékoli konkrétní reakce na odborný materiál a řadu argumentů, které jsme jako občané dobrovolnicky městu písemně předložili, v době, kdy iniciativa pro Bauhaus rezonuje napříč republikou a petice má rekordních 2700 petentů, nám od našich volených zástupců přijde nepřijatelná. Zejména ve chvíli, kdy se vedlejší jatka na konci února dostala do finále nejprestižnější evropské ceny, což nás všechny zavazuje ke zvýšené péči o celou lokalitu včetně Bauhausu tak, abychom tento historický úspěch nedevalvovali nepromyšlenými a řádně neprodiskutovanými kroky, jakými je i vedením města na březnovém zastupitelstvu avizovaný záměr demolice Bauhausu v letošním roce. 

Proluka, která by ještě letos měla vzniknout po demolici Bauhausu, citelně poškodí nejen  město a jeho image, ale i ty, kdo jej nyní využívají a nemáme pro mě náhradní prostory. Vedlejší jatka, jež se dostala do finále ceny Mies van der Rohe, což je historický úspěch nejen Ostravy, ale celé ČR, jsou nyní v hledáčku zahraničních médií a také turistů, kteří jezdí za kvalitní architekturou. Prázdný Bauhaus, který se nachází hned vedle jatek a je s nimi propojen obsahově, samotná demolice a zatravněná proluka nebude tím, co by zvyšovalo prestiž města ve chvíli, kdy se v oblasti architektury dostává do centra pozornosti zahraničních i českých médií i veřejnosti a má před sebou minimálně rok citelně zvýšeného mezinárodního zájmu o jatka. Vyklidit a demolovat funkční a oceňovaný prostor Bauhausu  v tomto období považujeme za nestrategické a vyloženě poškozující dlouholeté a po zásluze oceněné společné úsilí města a veřejnosti. 

Dále bychom vás chtěli upozornit, že tvrzení rady města Ostravy v návrhu dopisu, že od lednového rozhodnutí zastupitelstva nejsou žádné nové informace k dané věci a proto není potřeba se již k věci vyjadřovat, se nezakládá na pravdě. Toto doložíme níže. 

Za nepřijatelný považujeme také fakt, že v návrhu odpovědi není nijak okomentován či rozporován námi předložený Časový harmonogram pro Bauhaus, který je podrobným odborným dokumentem. V odpovědi rady města, jež vám je předkládána ke schválení, není zmíněn ani okomentován vůbec nijak.

Náš dokument přitom přináší konkrétní data, ze kterých mimo jiné vyplývá, že minimálně do roku 2026 se na ploše, kde dnes sídlí Bauhaus, nebude moct začít stavět. Což v praxi znamená, že pokud město letos přistoupí k demolici, jak avizovalo, několik let bude na místě Bauhausu proluka, jež může velmi negativně ovlivnit celou lokalitu.  

To, že rada města náš časový harmonogram nijak neokomentovala, přestože byl součástí petice a o komentář jsme požádali jak na březnovém zastupitelstvu, tak na sociálních sítích, nepovažujeme za vstřícný přístup politiků směrem ke svým aktivním občanům.  Ocenili bychom, kdyby rada města, potažmo vy jako zastupitelé města jste zaujali k danému dokumentu konkrétní stanovisko, které by bylo součástí předkládané odpovědi města na naši petici a přiložený dokument. 

Rada města Ostravy navrhuje zastupitelům, aby v odpovědi na naši petici bylo napsáno, že (citujeme): Vzhledem k uzavřenému hlasování a k faktu, že neexistují žádné nové informace, které by vedly k přehodnocení záměru města ukončit provoz v budově Bauhausu, považujeme tuto otázku za uzavřenou. 

Hlasování o ukončení současných aktivit v Bauhausu proběhlo na zastupitelstvu města Ostravy v lednu 2024. Na daném zastupitelstvu, stejně jako na předchozím (říjen 2023) zaznělo ze strany vedení města několik zavádějících či nepravdivých tvrzení. Zřejmě i díky tomu, že jako zastupitelé jste nebyli plně přesvědčeni o předkládaných argumentech vedení města a o tom, že je potřebné aktivity v Bauhausu ukončit bez řádné diskuse již k 30.6.2024 a Bauhaus urychleně zbořit ve chvíli, kdy město pro území nemá konkrétní plán, se většina ze zastupitelů v hlasování zdržela, a to včetně mnoha zástupců současné koalice. Věříme, že pokud by zastupitelé byli přesvědčeni o tom, že ukončení současných aktivit v Bauhausu a urychlené zboření Bauhausu bude přínosem pro lokalitu, hlasovali by pro ukončení aktivit Plato-Bauhaus, potažmo demolici jednoznačně,  což se ale nestalo – reálně hlasovalo pro ukončení aktivit Plato-Bauhaus pouze 17 zastupitelů ze 46.  

Tvrzení, prezentovaná vedením města na říjnovém a lednovém zastupitelstvu jsme postupně rozporovali a Zastupitele města Ostravy jsme o tomto informovali v březnu 2024. Níže opakovaně předkládáme informace, jež byly v říjnu 2023 a v lednu 2024 na zastupitelstvech prezentovány vedením města a považujeme je za zavádějící či nepravdivé.  Vedle nich předkládáme informace, které toto rozporují či přímo vyvracejí. Řada z nich byla naší iniciativou osobně prezentována zastupitelům  na jednání zastupitelstva v březnu 2024, dva měsíce po vašem lednovém hlasování o ukončení současných aktivit v Bauhausu, čili jde o informace NOVÉ.

Dále je potřeba opět upozornit na to, že při hlasování v lednu nikdo z nás nevěděl, že se jatka dostanou do finále ceny Mies van der Rohe. Toto ocenění je fenomenální a pro Ostravu zcela zásadní.  Považujeme proto za nutné, abyste přehodnotili, jak letos město naloží s vedlejším Bauhausem. Ten je svými současnými aktivitami s jatky skrze galerii Plato těsně spojený, v posledních týdnech je mu navíc také věnována velká pozornost. Pro město nebude žádným přínosem ukvapeně rušit prostor, který městu přináší velký mediální zájem, renomé a uvádění jako výjimečný příklad, jakým je Ostrava díky Bauhausu pro další česká města. 

——————————————————–

Tvrzení vedení města z října 2023 a ledna 2024 (konkrétní citace z výroků politiků na konci textu) a naše reakce, v níž daná tvrzení rozporujeme či vyvracíme:

1. „Aktivity v Bauhausu jsou pro menšiny.“

Nezakládá se na pravdě. 

Návštěvnost v Bauhausu byla za poslední rok 17 000 lidí. Aktivity v Bauhausu navíc mají celostátní renomé, nedávno se například objevily v dokumentárním cyklu České televize jako jedinečný příklad galerie v zaniklém obchodním domě a tamní aktivity bvyly hodnoceny v superlativech. 

2. „Aktivity v Bauhausu nikoho nezajímají. Město nedostává zpětnou vazbu od organizací a komunit, že je pro ně Bauhaus důležitý.“

Nezakládá se na pravdě. 

Již v lednu 2024 mělo od nás vedení města i zastupitelé k dispozici vyjádření děkana Fakulty umění OU či ředitele Střední umělecké školy Ostrava, že je pro něj Bauhaus klíčovým a aktuálně nenahraditelným prostorem. 

Za nové informace pak lze považovat fakt, že na březnové zastupitelstvo (tedy dva měsíce po hlasování) jsme předložili Petici pro Bauhaus, kterou za pouhý měsíc podepsalo víc než 2500 lidí, z toho řada významných osobností, včetně ředitelů ostravských organizací i škol – kromě samotného podpisu petice obsahuje i stovky komentářů na podporu současných aktivit v Bauhausu. Je potřeba upozornit i na to, že takové množství podepsaných lidí je nezvyklé i na poměry celé ČR. Pro srovnání pražská kauza „Mánes umělcům“ má za měsíc na stejné platformě petice.com jen 1900 podpisů, přestože jde díky lokaci a dosahu kauzy o mnohem sledovanější téma. 

Jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění Rostislav Švácha pak nově veřejně označil aktivity v Bauhausu za v rámci ČR jedinečný příklad oživení brownfieldu. Obdobně byl Bauhaus zmiňován jako jedinečný příklad od února letošního roku v celostátním odborném pořadu Akcent a také v dokumentu České televize (dokument na ČT24 o galeriích v bývalých obchodních centrech).

Chtěli bychom zastupitele upozornit také na to, že petice za zboření Bauhausu, která vznikla v únoru 2024 rovněž na portálu petice.com, má k dnešnímu dni pouze 6 podpisů.

3. „Provoz Bauhausu je drahý.“ 

Nezakládá se na pravdě.

Město nepředložilo zastupitelstvu v v říjnu 2023, ani v lednu 2024 žádné srovnání, na základě kterého by mohlo tvrdit, že je provoz Bauhausu drahý. 

Ze srovnání podobně velkého prostoru Trojhalí (od nějž jsme si vyžádali rozpočet na rok) vyplývá, že náklady na provoz Bauhausu jsou naopak nízké. 

Město ročně dotuje aktivity v Trojhalí částkou 5 milionů korun, provoz Bauhausu stojí město ročně jen 3 miliony korun (celkové roční provozní náklady Trojhalí jsou cca 17 milionů korun, provozní náklady Bauhausu jsou ony 3 miliony korun).  

Tuto informaci jsme předložili na březnovém zastupitelstvu, čili až dva měsíce po hlasování zastupitelstva o Bauhausu, jde tedy také o novou informaci. 

Chtěli bychom také znovu upozornit na to, že vedení města z rozpočtové rezervy financuje řadu aktivit pro veřejnost navíc oproti tomu, co bylo schváleno v rámci standardních dotačních řízení. Za poslední rok jde o částky navíc v řádu vyšších desítek milionů korun.  Provoz Bauhausu od července do prosince by stál jen 1,5 milionů korun. 

Pro srovnání rada města nedávno z rozpočtové rezervy navýšila dotaci festivalu Beats for love o 1 milion korun. Jde o několikadenní projekt, který dokonce bude kvůli ziskovosti zřejmě část předchozí dotace vracet. Oproti tomu Bauhaus je nízkoprahovým neziskovým prostorem, který funguje celoročně. Je třeba podtrhnout, že Bauhaus, stejně jako zmíněný Beats for love či festival Colours of Ostrava (který má roční dotaci města 5 milionů Kč), aktuálně přináší Ostravě mezinárodní zájem a citelně zlepšuje image Ostravy.  S ohledem na jeho neoddiskutovatelný přínos městu je částka 1,5 milionu korun na půl roku (a celkem 3 miliony na rok) opravdu nízká a velmi efektivně vynaložená částka. 

4. „Bauhaus není staticky bezpečný.“

Nezakládá se na pravdě. 

Toto tvrzení bylo vyvráceno již na lednovém zastupitelstvu. Statický posudek, který si nechalo vypracovat město, dokládá, že Bauhaus je staticky bezpečný. Potřebné jsou pouze opravy skel, což je částka, která by zřejmě nemusela překročit 1 milion korun (na zadání projektu demolice oproti tomu rada města uvolnila již 860 tisíc korun). 

5. „Opravy Bauhausu vzhledem k dočasnosti by byly neekonomické, byly by to nehospodárně vynaložené peníze. Ponechávat Bauhaus po opravě jatek galerii Plato je nešvar.“

S tímto tvrzením nesouhlasíme, část je také zavádějící.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje dočasné projekty a prostory v rámci  programu Refill. Není proto pravdou, že podpoření dočasného prostoru by mělo být vnímáno jako nehospodárně vynaložená částka, když město samo k tomuto účelu dočasných oživení zřídilo přímo speciální program. 

Zároveň město trpí nedostatkem komunitních prostor. Aktuálně město nemá pro komunity, jež využívají Bauhaus, adekvátní náhradu. Pro komunity, zejména dospívající mládež,  je zásadní a formativní i rok nebo dva činnosti takovéhoto nízkoprahového centra. Toto nelze marginalizovat tvrzením, jež zaznělo z úst zástupců města na lednovém i březnovém zastupitelstvu, že rok či dva nehrají roli. Investice do mladých lidí, obzvlášť ve chvílích, kdy tito dávají městu jednoznačnou zpětnou vazbu ohledně potřebnosti Bauhausu, je naopak velmi dobře a hospodárně vynaloženou částkou. 

Poslední měsíce navíc ukazují, že je Bauhaus vnímán jako zcela mimořádný prostor v rámci ČR a podílí se významnou měrou na zlepšování image Ostravy. Bauhaus je zmiňován jako příklad jedinečného využití brownfiledu v odborných kruzích i pořadech – jeho zachování podpořily i známé české organizace věnující se propagaci architektury, jako je například 4AM Fórum pro architekturu a média nebo spolek Kruh. 

Opakovaně ze strany města zaznívá, že Plato se po přestěhování do jatek mělo Bauhausu vzdát a ten měl být zdemolován. To ale není pravda. Rada města Ostravy, jejíž součástí byly i současné koaliční strany, v roce 2022 rozhodla, že Bauhaus bude pro svůj mimořádný přínos ponechán galerii Plato spolu s jatky do doby, než bude znám konkrétní záměr pro území. Dodnes nám chybí informace, kdo jmenovitě a na základě jakých podkladů rozhodl o ukončení aktivit v Bauhausu k červnu 2024. Informaci o ukončení aktivit v Bauhausu neměla ani Komise kultury města Ostravy, se kterou záměr nebyl vůbec projednán, což považujeme za chybu. 

Město Ostrava nyní nedisponuje nabídkou míst, kam by se všechny aktivity z Bauhausu mohly přesunout. Tvrzení, že by se tyto aktivity mohly přesunout do  Ostravice-Textilie nebo třeba do svinovské sýpky, nejsou podložená konkrétními jednáními s komunitami. Město sice oslovilo komunity s dotazníkem, ale dosud nemá vyhodnocené odpovědi ani zmapované potřeby daných komunit. Město dosud také nevypsalo urbanistickou soutěž a nemá konkrétní plán, co s daným územím.

Přesto podle nás ukvapeně vedení města usiluje o demolici Bauhausu, který může s nutnými úpravami skleněných výloh dále sloužit jak pro posilování image města, tak zejména mladým a komunitám do doby, než budeme vědět, co s územím dál. 

————————————–

Chtěli bychom vás, zastupitele města Ostravy, požádat, abyste odsunuli demolici Bauhausu do doby, než bude znám konkrétní plán pro dané místo, a podpořili současné aktivity v Bauhausu, Plato-Bauhaus alespoň do roku 2026, kdy již město bude mít výsledek urbanistické soutěže a také odbor kultury bude mít připravený plán, jak komunitám z Bauhausu smysluplně nahradit místo, o které kvůli demolici Bauhausu přijdou.

Prosíme Vás, naše zástupce, postupujte v území, jež se nyní díky oceněným jatkům stává jednou z nejcennějších lokalit v historickém centru Ostravy, uvážlivě a nezavírejte a nedemolujte stavbu, která může ještě několik let sloužit  (za nevelké peníze s ohledem na jejich přínos a potřebnost) s mimořádnou přidanou hodnotou, přesahující rámec Ostravy. 

Na závěr vás chceme požádat, abyste hlasovali o návrhu usnesení, jak jej předkládáme:

S ohledem na nové informace a zjištění ohledně renomé, významu a potřebnosti současných aktivit v Bauhausu nejen pro zdejší komunity a s ohledem na ocenění jatek a zvýšenou mediální a turistickou pozornost, jež se nyní upírá a bude upírat jak na jatka, tak i na jejich okolí včetně Bauhausu, souhlasíme, aby byly zachovány současné aktivity v Bauhausu do roku 2026, kdy: 

1. budeme znát výsledek urbanistické soutěže na území

2. budeme vědět, co konkrétně s místem, kde dnes Bauhaus stojí 

3. budeme mít zmapované potřeby komunit, které Bauhaus využívají

4. budeme daným komunitám moci nabídnout jiné adekvátní prostory. 

Za iniciativu Bauhaus končit nemusí členové petičního výboru 

Ondřej Rybníček

Ilona Rozehnalová

Viktorie Pražáková

Jakub Černý

V Ostravě dne 10. 5. 2024