Aktuálně ke Strakáč – archiv bulletinu 2/2019

Ostravský komín Strakáč patří podle výstupů odborného průzkumu Ing. Martina Vonky z let 2018–2019 do první stovky nejcennějších komínů v ČR. Z Ostravy se do první stovky přitom dostaly pouze dva unikátní komíny – komín jámy Alexander a Strakáč. Tomu nyní hrozí demolice, v polovině května 2019 rozhodla ostravská pobočka Báňského úřadu o  tom, že komín může být zdemolován odstřelem. Podmínkou je pasportizace kulturní památky Český dům, který stojí nedaleko komína a hrozí mu při odstřelu poškození. Požadavek na pasportizaci Českého domu vznesl majitel objektu i  náš okrašlovací spolek, další naše připomínky a argumenty však bohužel nebyly vzaty v potaz s tím, že majitel komína (firma Vítkovice a.s.) má podle rozhodnutí báňského úřadu všechna potřebná povolení. Proti rozhodnutí se odvolá iniciátor záchrany komína, spolek Svatý Václav. Spolek Fiducia a  okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pak na konci dubna 2019 podal rozklad proti rozhodnutí Ministerstva kultury, které odmítá prohlásit komín za památku s argumentem, že komín není cenný. Ministerstvo kultury opakovaně ignoruje náš požadavek, aby se ve svém postoji, že komín „Strakáč“ není hodnotný, a  tudíž si nezaslouží památkovou ochranu, vyrovnalo s  odbornými materiály, které jsou ministerstvu známy již od září 2018. Jedná se zejména o stanovisko NPÚ ze dne 21. 8. 2018 a o odbornou publikaci Martina Vonky Tovární komíny – funkce, konstrukce, architektura (Praha 2014), jejíž vznik byl financován právě Ministerstvem kultury ČR (a  to z  projektu NAKI). Ministerstvo kultury nemůže tvrdit, že tuto publikaci v  době rozhodnutí o  neprohlášení komína neznalo, neboť Národní památkový ústav na ni ve svém stanovisku ze dne 21. 8. 2018 výslovně odkazuje jako na odborný zdroj. Rovněž z nových výstupů projektu Martina Vonky vyplývá, že komín patří mezi nejcennější v  ČR (projekt Dokumentace, evidence, prezentace a  návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky). Je minimálně s  podivem, že Ministerstvo kultury podle svého vyjádření nedisponuje výstupy toho, co samo zadalo a zaplatilo, a navíc v době, kdy jsou výstupy projektu Martina Vonky veřejně prezentovány a on-line dostupné na internetu. Nadále se proto věnujeme osvětovým aktivitám, které by měly zvýšit povědomí občanů o hodnotě komína Strakáč. V březnu jsme ve vitrínkách Ostravice-Textilie na náměstí E. Beneše vytvořili výstavu, díky níž se až do září můžete seznámit s  argumenty, proč komín zachovat. Vytvořili jsme také speciální stezku na podporu této unikátní stavby. V  dubnu uspořádal spolek Svatý Václav ve spolupráci se spolkem Fiducia benefiční koncert na podporu zachování komína Strakáče. Na podporu Strakáče vystoupily v  aule Ostravské univerzity známé osobnosti ostravské hudební scény Eva Dřízgová – Jirušová, Patricia Janečková, Veronika Holbová a  Michal Bárta. Za jejich podporu, jakož i  podporu mnoha jiných osobností české kultury velmi děkujeme. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf