Alternativy pro umístění Vědeckotechnologického parku mimo Myslivnu nalezeny, budou se dále prověřovat

Od listopadu 2015 do dubna 2016 zpracovával studii alternativního umístění Projektu rozšíření Vědecko-technologického parku (dále VTP) v Ostravě na základě zadání VŠB – TU Ostrava a statutárního města Ostravy pracovní tým pod vedením architektky Evy Špačkové. Hledání alternativního řešení bylo iniciováno v reakci na nesouhlas občanů a vedení městského obvodu Poruba se záměrem rozšířit VTP do lokality Myslivna.  K diskuzi nad dílčími výsledky studie se čtyřikrát sešla pracovní skupina složená ze zástupců města, městského obvodu Poruba, ostravských univerzit a současného VTP v Ostravě společně s autory návrhu. Ke schůzkám byli přizváni také zástupci občanské petice.

Celkem bylo v rámci studie posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž podrobnějšímu zkoumání bylo podrobeno 14 ploch, z toho 7 v Porubě. Pro transparentnost byly porovnány také lokality Myslivna a Planetárium, které se ale podle nastaveného souboru kritérií a priorit nedostaly do užšího výběru vybraných lokalit. Za centrum navrženého dynamického VTP zpracovatelé studie doporučili širší okolí VŠB-TU s lokalitami Opavská, následně z hlediska vzdálenosti lokality Vozovna, Nad Porubkou, Martinovská, ukončení Hlavní třídy a tzv. Svinovské rozhraní (volná plocha u ulice Polská).  Autoři studie vycházeli z předpokladu, že VTP jako dlouhodobý projekt s velkou variabilitou musí být koncipován tak, aby vytvořil podmínky pro různé typy investorů a byl schopen uspokojovat jejich potřeby v čase. Byla proto navržena koncepce dynamického a decentralizovaného VTP, které nabídne větší škálu lokalit. S ohledem na strategii urbanistického rozvoje měst přijatou vládou ČR i městem Ostrava byl architekty formulován požadavek, aby byl park umístěn v rámci stávajícího zastavěného území Ostravy a koncipován jako živá součást města.

Pracovní skupina se při projednávání výsledků studie shodla na tom, že o lokalitách Opavská, Nad Porubkou a Svinovské rozhraní lze uvažovat jako o potenciálně nejrychleji dostupných a perspektivních alternativách k lokalitě Myslivna. Pro ověření tohoto závěru město zadá pro tyto 3 lokality studie proveditelnosti. Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP. Veřejnost bude s výsledky alternativního návrhu týmu architektky Evy Špačkové podrobně seznámena na veřejné prezentaci v Domově Slunečnice ve čtvrtek 26. května v 17.00 hodin. Nejpozději v tento den bude studie Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě zpřístupněna na vtp.ostrava.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva SMO