Architektonická soutěž Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě z 30. 6. 2004

Údaje o soutěži – veřejná, jednokolová, anonymní soutěž, vypsaná jako soutěž projektová se záměrem z autorů oceněných návrhů vybrat zpracovatele projektové dokumentace. Do soutěže bylo přihlášeno celkově 43 návrhů, avšak porota nehodnotila 12 návrhů, u nichž nebyl dodržen některý požadavek soutěže (např. anonymita) nebo nebyla splněna soutěžní kritéria.

vyhlašovatel soutěže: Moravskoslezský kraj
datum vyhlášení soutěže: 30. 6. 2004
konec lhůty k odevzdání výsledků soutěže: 15. 9. 2004
vyhlášení výsledků soutěže: 15. 10. 2004

Řádní členové soutěžní poroty závislí na vyhlašovateli:

Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje; Ing. Zbyněk Stanjura, člen rady Moravskoslezského kraje; PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje; Ing. Lea Prchalová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Řádní členové soutěžní poroty nezávislí na vyhlašovateli:

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Doc. Ing. arch. Milan Stehlík, Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. Martin Svoboda (ředitel Státní technické knihovny, dnes Národní technická knihovna v Praze)

Náhradníci soutěžní poroty závislí na vyhlašovateli:

Josef Figura, člen rady Moravskoslezského kraje; Ing. Jiří Veverka, člen rady Moravskoslezského kraje; JUDr. Eva Kafková, ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Náhradníci soutěžní poroty nezávislí na vyhlašovateli:

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Josef Patrný

Přezkušovatel soutěžních návrhů:

Ing. arch. Kamil Mojžíšek, Útvar hlavního architekta města Ostravy

Odborný znalec:

PhDr. Ladislav Kurka, Městská knihovna v Praze

Sekretář soutěže:

Ing. Jiří Janča, odbor investic Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ceny:

1. cena návrh č. 26 – tým Kuba Pilař architekti: Akad. Arch. Ladislav Kuba, Ing. M.A. Tomáš Pilař (Brno), spoluautoři Lukrécia Lachmanová a Jan Kratochvíl

3. cena návrh č. 16 – Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Vítězslav Nový (Brno)

3. cena návrh č. 25 – Mgr. Ing. arch. Wieslav Kubica (Třinec), Ing. arch. Daniel Piecuch, Ing. Michal Pokorný, Ing. arch. Luděk Šamšula

Odměny:

Návrh č. 31 – Vyšehrad ateliér Praha: Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík, Milena Kubiszová, Martin Šafránek, spolupráce Jakub Maršík, Pavel Marek

Návrh č. 43 – Ing. arch Pavel Rada, Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alexandr Skalický ad.


Tisková zpráva MSK | čtvrtek, 14. října 2004

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/tisk_info_detail.html?id=293]

POROTA VYBRALA VÍTĚZE SOUTĚŽE O NÁVRH NOVOSTAVBY VĚDECKÉ KNIHOVNY

O návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla na konci června vyhlášena veřejná soutěž. Jejího vítěze vybírala devítičlenná porota. Stal se jím návrh Sdružení „Kuba, Pilař architekti“ – Brno.

Stavební program a návrh soutěžních podmínek veřejné soutěže o návrh schválila rada kraje 20. května 2004, kdy také jmenovala členy a náhradníky soutěžní poroty, sekretáře veřejné soutěže, přezkušovatele soutěžních návrhů a odborného znalce. Definitivní soutěžní podmínky byly schváleny 10. června 2004, veřejná soutěž o návrh byla vyhlášena k 30. červnu 2004. Česká komora architektů ji prohlásila za regulérní.

„Podklady pro zpracování soutěžních návrhů si vyžádalo 83 zájemců, byli mezi nimi i cizinci např. z Anglie, Irska a Nizozemí, do soutěže se ale nakonec nepřihlásili. V termínu pro odevzdání návrhů, tedy k 15. září 2004, bylo odevzdáno celkem 43 soutěžních návrhů. 12 z nich nesplňovalo požadavky soutěžních podmínek a stavebního programu, proto byly vyřazeny a porota hodnotila zbývajících 31 návrhů,“ sdělil Jiří Janča, sekretář veřejné soutěže.

Z nich vyšel vítězně návrh pod číslem 26 autorů Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M.A. Tomáše Pilaře se spoluautory Lukrécií Lachmanovou a Janem Kratochvílem. „Vítězný návrh natolik převyšoval ostatní oceněné návrhy, že porota všemi hlasy rozhodla o zrušení druhé ceny a udělení dvou třetích cen,“ řekl Jiří Carbol, náměstek hejtmana, člen poroty.
Třetí ceny získaly návrhy č. 16 autorů Ing. arch. Tomáše Havlíčka a Ing. arch. Vítězslava Nového z Brna a č. 25 autorů Mgr. Ing. arch. Wieslava Kubicy z Třince, Ing. arch. Daniela Piecucha z Českého Těšína, Ing. arch. Luďka Šamšuly z Olomouce a pana Ing. Michala Pokorného z Prahy. Rozhodnutím poroty bude vítězný návrh oceněn 1.250.000,– Kč, dvě třetí ceny činí každá 775.000,– Kč.
Odměnu ve výši 350.000,– Kč si odnesou i další dva návrhy – číslo 31 autorů Ing. arch. Jiřího Smolíka, Ing. arch. Zdeňka Rychteříka, Mileny Kubiszové, Martina Šafránka
a spolupracovníků Jakuba Maršíka a Pavla Marka z ateliéru VYŠEHRAD v Praze a číslo 43 architektů Ing. arch. Pavla Rady, Ing. arch. Milana Raka, Ph.D., Ing. arch. Alexandra Skalického, Ing. arch. Ivety Rakové, Ing. arch. Libora Rydla a spolupracovníků Bc. Aleny Režné, Bc. Jiřího Vokřála, Ing. arch. Jaroslava Škopána, Ing. Lenky Němcové a Jana Rybáře z Brna.

Informaci o průběhu a výsledku veřejné soutěže o návrh vzala rada kraje na své 47. schůzi konané 14. října 2004 na vědomí a zároveň rozhodla o zahájení jednání o smluvních podmínkách na zpracování projektové dokumentace Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny jednacím řízením bez uveřejnění s vítězi veřejné soutěže o návrh. „Projektová dokumentace bude zpracována po etapách tak, jak to vyžaduje stavební zákon. První etapou bude zpracování dokumentace pro územní řízení včetně územního rozhodnutí, poté dokumentace pro stavební řízení včetně stavebního povolení a nakonec dokumentace pro výběr dodavatele. Všechny tyto fáze by měl zpracovat vítěz soutěže,“ vysvětlil Leo Nevřela, vedoucí Odboru investic KÚ MSK, který možnost zahájení stavby odhaduje na druhou polovinu roku 2006.

„Knihovna sídlí v nevyhovujících provizorních prostorech už několik desítek let. Navíc nám majitel, tedy statutární město Ostrava, nepochopitelně předložil návrh na několikanásobné zvýšení nájmu. Nerozumím, proč se město staví tak negativně vůči tolik důležité vzdělávací instituci v Ostravě i kraji. Nutnost vybudovat důstojné místo a zázemí pro krajskou vědeckou knihovnu, která bude centrem vzdělávání, je skutečně neodkladná,“ uvedl hejtman kraje Evžen Tošenovský a dodal: „V této chvíli je před námi velmi složitý úkol – získat od státu potřebné finance, protože tímto padá poslední podmínka ministerstva kultury a jsme schopni plně řešit dluh, se kterým nám stát předal knihovnu v absolutně nevyhovujících prostorech.“ Vítězný projekt se hejtmanovi líbí: „Zaujal mě svou nápaditostí. Věřím, že tak knihovna může být nejen významnou kulturní institucí, ale i zajímavým architektonickým objektem, který Ostravě přinese zase něco poutavého,“ zakončil hejtman.

VÝSTAVA
Všechny soutěžní návrhy si může veřejnost prohlédnout na výstavě, která se uskuteční od 20. října do 13. listopadu 2004 v Domě umění v Ostravě.

VÍTĚZNÝ NÁVRH
Objekt knihovny je rozčleněn do 2 podzemních a 8 nadzemních podlaží. Vstupní podlaží je volně přístupné veřejnosti a jsou v něm umístěny i související funkce – kavárna, výstavní prostor atd. Půjčovny a studovny se nacházejí ve vyšších podlažích a jsou přístupné pouze přes kontrolní bod. Administrativa knihovny je umístěna do posledních dvou pater. Konferenční sál se souvisejícími provozy se nachází v suterénu. Hmota skladu knih je navržena v podzemí v jižní části řešeného území. Současně jsou do podzemí umístěna technická zařízení budovy.

„Vztah k okolí, které je tvořeno poněkud nesourodou zástavbou, nás vedl ke koncepci elementárního objektu ve tvaru mírně převýšené krychle – věže, kde výrazové prostředky uplatněné v exteriéru stavby jsou vědomě minimalizovány – přesná forma budovy oproštěná od klasického architektonického tvarosloví dodává instituci knihovny vážnosti, která je v daném prostředí nutností. Objekt knihovny chápeme jako pevnou schránu vědění společnosti. Monumentální tvar vytváří dojem nadčasovosti a solidnosti – porézní plášť naopak symbolizuje otevřenost instituce. Přívětivý pocit při vnímání náměstí utváří vodní plocha obklopující budovu knihovny. Pobytové epicentrum se nachází kolem ní. Měkká plocha vodní hladiny kontrastuje s přísnými hranami knihovny a činí náměstí pro občany atraktivnějším. Vodotrysky ve vodní ploše přispívají k plasticitě náměstí, jejich dynamika oživuje celkovou atmosféru,“ popsali autoři svůj projekt.

Členové poroty:
1. Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
2. Ing. Jiří Carbol
3. Ing. Zbyněk Stanjura
4. PhDr. Jaroslava Wenigerová
5. Ing. Martin Svoboda
6. Doc. Ing. arch. Milan Stehlík
7. Ing. arch. Zdeněk Jiran
8. Ing. arch. Milena Vitoulová
9. Ing. Lea Prchalová
Odborný znalec veřejné soutěže PhDr. Ladislav Kurka,
Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. arch. Kamil Mojžíšek
Sekretář veřejné soutěže Ing. Jiří Janča.

VÝSLEDKY
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava vyhlašuje výsledky VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení NOVOSTAVBY MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ

Na základě rozhodnutí soutěžní poroty byla udělena

1. cena
návrhu autorů
Sdružení „Kuba, Pilař architekti“ – Brno

2. cena
nebyla udělena

3.cena
návrhu autorů
Mgr. Ing. arch. Kubica Wieslav
Ing. arch. Piecuch Daniel
Ing. Pokorný Michal
Ing. arch. Šamšula Luděk

a
návrhu autorů
Ing. arch. Tomáš Havlíček – Brno
Ing. arch Vítězslav Nový – Brno

Odměna
návrhu autorů
„VYŠEHRAD ateliér“ – Praha
Ing. arch. Jiří Smolík
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Milena Kubiszová
Martin Šafránek
Spolupráce
Jakub Maršík, Pavel Marek

a
návrhu autorů
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. arch. Milan Rak
Ing. arch. Alexandr Skalický
Ing. arch. Iveta Raková
Ing. arch. Libor Rydlo
Spolupráce:
Bc. Alena Režná
Bc. Jiří Vokřál
Ing. arch. Jaroslav Škopán
Konzultant:
Ing. Lenka Němcová
Vizualizace:
Jan Rybář

Bližší informace:

Ing. Leo Nevřela, vedoucí Odboru investic KÚ MSK
595 622 608, leo.nevrela@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Jiří Janča, Odbor investic KÚ MSK
595 622 922, jiri.janca@kr-moravskoslezsky.cz

Katherini Koláčková
tisková mluvčí

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/tisk_info_detail.html?id=293 / http://cernakostka.cz/index.php?o-knihovne=architektonicka-soutez-2004]