Důvodová zpráva – Galerie města Ostravy

Důvodová zpráva:

Návrh na poskytnutí víceleté účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy zájmovému sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČ: 72089237, na zajištění činností a provozu Galerie města Ostravy (dále jen GMO) od 01.07.2013 do 31.12.2016 v celkovém maximálním objemu
34.999.657,-Kč.

Zastupitelstvo města dne 05.12.2012 svým usnesením č. 1496/ZM1014/20 odsouhlasilo, aby činnost městské galerie byla zajišťována zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA (dále jen Trojhalí).

V souladu s notifikovaným Programem podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb SMO požádalo Trojhalí dne 27.05.2013 o poskytnutí víceleté dotace na projekt „Galerie města Ostravy“. Hlavním záměrem předloženého projektu je vytvořit instituci bez vlastního sbírkového fondu zaměřenou na prezentaci současného výtvarného umění.

Poslání Galerie města Ostravy (dále také GMO):

§  Prezentování špičkové současné mezinárodní a domácí výtvarné tvorby prostřednictvím výstav a doprovodných programů

§  Podpora tvorby nadějných mladých a začínajících regionálních umělců

§  Funkce místa mnohostranného dialogu o současném umění a kultuře v kontextu společenských témat, čímž bude přispívat k proměně Ostravy ve významné kulturní centrum

Součástí žádosti o poskytnutí víceleté dotace je „Strategie fungování Galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje“ (dále jen Strategie) tvořící přílohu č. 1 předloženého materiálu. Součástí Strategie jsou fotografie výstavních prostor, ve kterých je plánována výstavní činnost (příloha č. 1 Strategie) a Podmínky a kritéria výběrového řízení na uměleckého manažera (příloha č. 2 Strategie). Dle strategie bude umělecký manažer galerijní sekce sestavovat a schvalovat po předchozím projednání v umělecké radě výstavní plán.

Ze strany Trojhalí byl rovněž předložen návrh výstavního programu pro první rok činnosti GMO. Tento tvoří přílohu č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh výstavního programu byl zpracován na jeden rok a je již součástí tohoto dokumentu, a to především z časových důvodů (výstavní plán se tvoří minimálně s ročním předstihem) a také vzhledem k tomu, že doposud nebyl vybrán umělecký manažer galerijní sekce v jehož výlučné kompetenci bude výstavní plán připravit, projednat a schválit. Jedná se pouze o návrh, který může umělecký manažer upravit, doplnit, popř. navrhnout zcela nový výstavní plán. Vzhledem ke koncepci dotační smlouvy, pokud jde o uznatelnost nákladů hrazených z dotace, navrhuje se, aby uznatelnými byly vždy takové náklady, které byly vynaloženy na výstavy uvedené ve výstavním plánu, a po dobu, než bude první výstavní plán přijat novým uměleckým manažerem, aby uznatelnými byly takové náklady vynaložené na výstavy uvedené v návrhu výstavního programu pro první rok činnosti GMO, po případné úpravě ze strany umělecké rady.

Na přípravě Strategie a návrhu výstavního plánu spolupracovalo Trojhalí s Doc. PhDr. Ladislavem Kesnerem, Ph.D., který je uznávanou a respektovanou osobností v oblasti galerijní a muzejní činnosti, působil jako náměstek generálního ředitele Národní galerie v Praze a přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Strategie a návrh výstavního plánu pro první rok činnosti byly při přípravě průběžně konzultovány s pracovní skupinou, ve které pracovali Ing. S. Piperková, náměstkyně primátora, Bc. R. Zapletalová, členka ZM a předsedkyně komise kultury rady města, Mgr. J. Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, Doc. PhDr. Z. Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě (do 10. dubna 2013) a Ing. M. Weber, člen komise kultury rady města a kurátor, Bc. N. Brožková, odbor kultury a zdravotnictví MMO.

Prostorové podmínky

Dvojhalí (součást budov Trojhalí) – prostory budou vzhledem ke klimatickým podmínkám využitelné po dobu 3 – 5 měsíců v roce.

Multifunkční aula GONG – výstavní prostory celoročně (výstavní sály a dvorana, depozitář). Pro využití těchto prostor je zapotřebí uzavřít mezi Trojhalím a Dolní oblastí VÍTKOVICE, zájmovým sdružením právnických osob podnájemní smlouvu, a to na základě návrhu předloženého do obchodní veřejné soutěže s názvem „Pronájem nebytových prostor – Galerie GONG v Dolních Vítkovicích“, jež byla vyhlášena dne 17.5.2013 vyhlašovatelem Dolní oblast VÍTKOVICE zájmové sdružení právnických osob. Uzavření platné podnájemní smlouvy na základě této obchodní veřejné soutěže je také jednou z podmínek pro poskytnutí dotačních prostředků na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Pro doprovodné programy lze využít další prostory v multifunkční aule.

Vedení GMO (podrobněji viz čl. 6 Strategie)

V souladu s Konceptem Trojhalí předloženým zastupitelstvu města v prosinci loňského roku bude činnost a provoz Galerie města Ostravy (dále jen Galerie) zajišťována samostatnou sekcí, která bude řízena uměleckým manažerem.

Umělecký manažer GMO (šéfkurátor) – vede galerii samostatně, jeho rozhodování v záležitostech GMO bude nezávislé, k jednotlivým úkonům bude oprávněn na základě delegování části pravomocí z předsednictva Trojhalí (do okamžiku delegování těchto pravomocí bude v uvedených záležitostech oprávněno rozhodovat předsednictvo Trojhalí). Vytváří víceletý plán výstav, předkládá jej k projednání umělecké radě, následně jej schvaluje, oslovuje a doporučuje externí kurátory k jednotlivým plánovaným výstavám. Zodpovídá za zajištění veškerých činností souvisejících s přípravou a realizací výstav a doprovodných programů. Umělecký manažer bude vybrán na základě výběrového řízení, návrh kvalifikačních kritérií a dalších podmínek je uveden v příloze č. 2 Strategie. Výběrová komise pro výběr uměleckého manažera bude složena ze zástupců členů Trojhalí a zástupců statutárního města Ostrava, historiků umění se zkušeností z muzejního/galerijního provozu a kurátorů/kritiků současného umění. Výběrová komise a podmínky výběrového řízení na uměleckého manažera budou schváleny správní radou Trojhalí.

Umělecká rada – poradní orgán uměleckého manažera GMO, projednává předložený plán výstav. Bude složena z významných osobností z oblasti výtvarného umění a dalších oblastí umění z ČR i zahraničí. Umělecká rada bude jmenována správní radou Trojhalí. Návrh členů umělecké rady je uveden příloze č. 3 předloženého materiálu.

Pozn.: Správní rada je nejvyšším orgánem Trojhalí, statutární město Ostrava je jedním ze tří členů správní rady (zastoupeno primátorem statutárního města Ostrava). Před hlasováním primátora na správní radě projednává jednotlivé body programu správní rady kompetentní orgán města (ve většině případů rada města), který svým usnesením dává primátorovi mandát k hlasování.

Výstavní činnost

Předpokládá se realizace výstavních aktivit proporcionálně rozložených v čase a prostoru mezi výstavními prostorami v Gongu a využitelnými prostorami v budově Dvojhalí – ve využitelných prostorách Dvojhalí v objemu minimálně 25% z celkového počtu výstav.

Dvojhalí:         2 výstavy v trvání 3 – 5 měsíců celkem

GONG:                       2 větší výstavní projekty v hlavním výstavním sále a dvoraně (každý 3 měsíce)

                        2 menší výstavní projekty pouze v hlavním výstavním sále (každý 3 měsíce)

                        2 menší paralelně realizované projekty pouze ve dvoraně (každý 3 měsíce)

Jedná se o předpokládaný záměr, počet výstav, jejich rozsah a délka trvání budou odvislé od dramaturgie výstavního programu, který bude zpracován uměleckým manažerem.

Zahájení činnosti

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva města o poskytnutí víceleté dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na uměleckého manažera a budou započaty úkony nezbytné pro zajištění činnosti GMO.

Oficiální zahájení výstavní činnosti – vernisáž první výstavy realizované Galerií města Ostravy je plánována na 15. října 2013 (viz příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace).

Finanční náročnost

Součástí předložené žádosti Trojhalí je předběžný rozpočet na zajištění činnosti a provozu galerie pro období 01.07.2013 až 31.12.2016 (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Celkové náklady na provoz činí 44.107.800,- Kč, Trojhalí žádá o víceletou dotaci 34.999.657,- Kč, v členění:

          rok 2013: 4.999.939,- Kč (z toho 1.800.00,- Kč na investiční náklady – pořízení demontovatelného galerijního osvětlení; demontovatelného a flexibilního závěsného systému; bezpečnostního zajištění – kamerového systému, systému zámků a zamykání),

          rok 2014 – 2016: 9.999.906,- Kč/ročně – neinvestiční náklady.

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, který tvoří přílohu č. 4 předloženého materiálu.

Stanovisko komise kultury rady města

Komise kultury rady města projednala žádost zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na svém zasedání dne 06.06.2013. Komise doporučila radě města, aby zájmovému sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA byla poskytnuta víceletá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na zajištění činnosti a provozu Galerie města Ostravy pro období od 01.07.2013 do 31.12.2016 v požadované výši.

Stanovisko odboru kultury a zdravotnictví

Odbor kultury a zdravotnictví provedl předběžnou kontrolu žádosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Odbor kultury a zdravotnictví navrhuje schválit rozpočtové opatření, protože částku ve výši 5.000 tis. Kč je nutné převést v rámci kapitoly 160 na § 3315, položku 5229 a položku 6329 z § 3315, položka 5901, kde jsou finanční prostředky ve schváleném rozpočtu SMO prozatím k tomuto účelu alokovány.

V případě rozhodnutí ZM o poskytnutí víceleté dotace, budou finanční prostředky pro roky 2014 až 2016 zahrnuty každoročně do schváleného rozpočtu SMO.

 

Stanovisko rady města

Rada města svým usnesením č. 7469/RM1014/99 ze dne 11.06.2013 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí víceleté účelové dotace v celkové maximální výši 34.999.657,- Kč na zajištění provozu a činností Galerie města Ostravy pro období od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace do 31.12.2016 a doporučila rozhodnout o uzavření smlouvy s žadatelem vč. schválení rozpočtového opatření.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z26verejne/BJ1014_01836_13_ZM1014_26_zN6/Duvodova_zprava_ZM.doc