Důvodová zpráva SMO – městská galerie v Ostravě pro zastupitelstvo dne 5.12.2012

Důvodová zpráva:

Návrh na realizaci záměru „Městská galerie Ostrava“. Materiál je předložen v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. 1183/ZM1014/17 ze dne 27.06.2012, kterým uložilo náměstkyni primátora Ing. Simoně Piperkové zpracovat a předložit návrhy variant řešení zřízení/založení instituce plnící funkce městské galerie vč. finanční náročnosti.

Městská galerie Ostrava

Absence městské galerie jako významné součásti kulturní nabídky v Ostravě je dlouhodobě pociťována výtvarnými i jinými umělci, návštěvníky, studenty a obyvateli Ostravy jako výrazný nedostatek. Je poukazováno na jiné oblasti kultury (divadla, vážná hudba, muzea), které ve městě zastoupení (instituce) mají. Také je odkazováno na významná města v republice (Praha, Brno, Zlín, Olomouc), kde městské galerie rozvíjejí svoji činnost již řadu let, ale i na města menší, kde jsou postupně zakládány.

Současný stav v  městě Ostrava a jeho okolí

·       nejvýznamnější výstavní institucí je Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jde o krajskou instituci řízenou Moravskoslezským krajem se zaměřením na sbírkotvornou činnost a prezentaci svých bohatých sbírkových fondů. Pokud jsou výstavy věnovány současnému umění, představují převážně autory, kteří se výrazně vyprofilovali a jsou v kontextu českého umění uznávanými osobnostmi

·       nekomerční výstavní prostory v zařízeních spravovaných městem Ostrava (Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna), městskými obvody či domy kultury jsou omezeny svými prostorovými a provozními možnostmi. Jsou marginální a neumožňují realizovat rozsáhlejší a významnější výtvarné projekty,

·       vývoj po roce 1989 uvolnil prostor pro vznik řady polosoukromých či soukromých galerií. Jsou však budovány převážně na komerční bázi a opět z provozních (omezená výstavní plocha), ale především z ekonomických důvodů nemohou realizovat závažné projekty mapující aktuální tendence výtvarného umění.

Varianta A – zajištění činnosti galerie v rámci TROJHALÍ KAROLINA

Tato varianta vychází z Konceptu provozu budov Trojhalí Karolina – PROVOZ OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ GALERIE (dále jen OMG), který předložilo zájmové sdružení právnických osob THOJHALÍ KAROLINA (dále jen Sdružení) viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Galerijní činnost by dle tohoto návrhu byla zajištěna Sdružením, kde by v rámci organizační struktury bylo zřízeno oddělení (úsek, středisko). Uvedený záměr přispěje k zajištění udržitelnosti projektu rekonstrukce historických budov Trojhalí Karolina.

Předpokládané hlavní činnosti OMG

            galerie současného umění evropského významu, která bude v prostředí Ostravy pořádat nejkvalitnější výstavy a zároveň bude podporovat mladé talentované umělce

            pořádání výstav výtvarného umění (obrazy, sochy, fotografie atd.)

            pořádání návazných aktivit – umělecká sympozia, workshopy, práce umělců na veřejnosti apod.

            představovat díla již zavedených autorů, ale i hledat nové talenty a poskytovat jim příležitost

            zajistit atraktivní výstavní prostory, které budou moci být variabilně využívány

            vytvořit silné organizační a umělecké zázemí

            spolupracovat s Národní galerií v Praze, s Nadací Jana a Medy Mládkových, která se zaměřuje zejména na současné umění, a dalšími významnými galeriemi

Přínosy MGO

Jsou shodné jako v případě varianty B). Ambicí OMG je také přispět i k rozvoji cestovního ruchu ve městě, protože právě díky prestiži a kvalitě, mohou do města jezdit za uměním lidé ze všech koutů Evropy. Další ambicí je vytvořit z Ostravy jedno z evropských hlavních měst kultury a tím, i když neoficiální cestou, splnit cíl města z minulých let.

Prostory, umístění

Pro výstavní činnost OMG je navrženo využít prostory Dvojhalí (zastřešené náměstí, součást historických budov Trojhalí Karolina) a přízemí multifunkční auly Gong v oblasti Dolních Vítkovic.

DVOJHALÍ – užitný prostor cca 4.800m². Ve Dvojhalí se budou konat rozmanité kulturní, ale i sportovní a společenské aktivity, proto nebude pouze prostorem pro pořádání výstav umění (jedním z důvodů je také skutečnost, že jde o nevytápěný prostor).

Aula GONG – galerie – základna pro vystavování uměleckých děl, členitý prostor s rozlohou cca 1.600m², který je plně zajištěn z hlediska přístupu, je zde základní osvětlovací a závěsná technika, zázemí pro budoucí obsluhu galerie. Předpokládá se dlouhodobý pronájem, který si zde Sdružení zajistí.

Dispozice obou prostorů jsou uvedeny v příloze č. 2.

Výstavní činnost

DVOJHALÍ

Předpoklad uspořádat celkem 2 zásadnější výstavy ročně, z čehož jedna zasáhne celý prostor Dvojhalí. Dále se budou konat menší doplňkové výstavy, zde lze počítat s cca dalšími 3 výstavami a výtvarnými akcemi.

Aula GONG – galerie

Předpoklad uspořádat 4-5 výstav ročně, přičemž mezi tradiční budou patřit také absolventské výstavy uměleckých škol (a to nejen ostravských, ale i z jiných měst) a SMALT ART VÍTKOVICE. Tyto výstavy budou dále doplňovány dalšími vybranými výstavami zejména nadregionálního (celorepublikového, evropského) významu. Průměrná délka konání jedné výstavy bude cca 2-3 měsíce.

Varianta B – zřízení nové příspěvkové organizace města

Tato varianta vychází z žádosti občanského sdružení „Kunsthalle Ostrava, o.s.“ o zřízení Městské galerie v Ostravě (dále jen MGO), která byla předložena orgánům města v červnu t.r. (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Občanské sdružení doporučovalo jako nejvhodnější zřídit novou městskou příspěvkovou organizaci, zejména z důvodu koncepčního a dlouhodobého rozvoje činnosti.

Předpokládané hlavní činnosti MGO

·       organizace galerijního charakteru bez vlastních sbírek (tím se diametrálně odlišuje od muzeí umění, také od krajského zařízení Galerie výtvarného umění v Ostravě, komerčních galerií)

·       prezentace současného vizuálního umění – především českých a středoevropských autorů a skupin působících na výtvarné scéně od konce 80. let min. století

·       výstavy výtvarných děl, originálů a rozmnoženin děl a prezentace výtvarných projektů

·       organizační a technické zajištění výstav a výtvarných akcí

·       funkce společenského a komunitního centra

·       vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací a periodického tisku

·       výstavní, studijní, odborná a vědecká činnost zaměřená na české a evropské umění a umělecké osobnosti a školy vč. významné regionální tvorby

·       přednášky a besedy o umění a šířeji z oblasti kultury, vědy atd.

·       pořizování a zužitkování databází

·       živé provozování díla

Přínosy MGO

·       vytvořením funkčního modelu „kunsthalle – galerie současného umění“ etablovat Ostravu jako významné a respektované kulturní centrum

·       díky kulturně vzdělávací funkci zprostředkuje obyvatelům města a širšího regionu, ale i návštěvníkům (turistika) kontakt s aktuálními výtvarnými tendencemi

·       vytvoření prostoru pro prezentaci umění v užším i širším regionálním pojetí, pro vzájemnou uměleckou konfrontaci a spolupráci regionů (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko atp.)

·       podpora perspektivních mladých umělců z uměleckých fakult (především ostravské), vytvoření podmínek pro pravidelnou prezentaci současných regionálních umělců

Prostory, umístění

Budova MGO by měla být funkčně variabilní a maximálně flexibilní. Nová galerie musí poskytnout prostory pro různé výtvarné aktuální aktivity – od výstav komorního charakteru až po velké monografické výstavy. Pro umístění MGO občanské sdružení ve své žádosti navrhovalo využít budovu bývalé kompresorovny v prostoru dolu Hlubina. Předpokládalo se, že úprava a rekonstrukce prostor kompresorovny bude provedena z evropské dotace.

Dle vyjádření zástupců zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice byla v rámci integrovaného operačního programu schválená dotace na I. etapu rekonstrukce NKP Hlubina. Schválený projektový záměr s udržitelností 5 let však neobsahuje provozování galerie ve výše uvedených prostorách.

Postupné kroky při realizaci varianty B)

            stanovit název organizace (je používáno několik pracovních názvů: „Městská galerie Ostrava“, „Kunsthalle Ostrava“, „Ostravská městská galerie“, atd.),

            zpracovat návrh zřizovací listiny, předložit jej orgánům města ke schválení,

            vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky organizace,

            nalézt vhodné prostory pro sídlo organizace (možnosti: z majetku města, pronájem prostor, koupě prostor),

            nalézt vhodné výstavní prostory k jednotlivým výstavám a prostory pro uskladnění základního fundusu sjednat smlouvy o dlouhodobých pronájmech,

            do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 začlenit poskytnutí příspěvku na celoroční provoz galerie.

Stanovisko odboru kultury a zdravotnictví

Podmínky provozování galerie, a to jak věcné, tak finanční, budou v případě obou variant předmětem dalšího jednání.

V případě varianty A)

Pro realizaci této varianty je nutné vyjádření vůle zajišťovat galerijní činnost, a to rozhodnutím správní rady (příp. také ve formě úprav stanov Sdružení). Vzhledem k tomu, že rekonstrukce objektů Trojhalí Karolina bude ukončena v srpnu až září 2013, je možné uvažovat v roce 2013 o provozování galerijní činnosti pouze v prostorách Auly Gong.

V případě varianty B)

Předpokladem pro zajištění galerijní činnosti dle této varianty je nutné zabezpečit splnění výše uvedených postupných kroků.

Stanovisko komise kultury rady města

Komise kultury rady města projednala materiál vč. návrhů variant řešení na svém zasedání dne 23.11.2012. Komise svým usnesením doporučila zřízení Galerie města Ostravy ve smyslu varianty A) dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

Stanovisko rady města

Rada města projednala návrhy variant řešení záměru „Městská galerie Ostrava“ na svém jednání dne 27.11.2012. Usnesením č. 6013/RM1014/78 souhlasila s variantou A) dle důvodové zprávy předloženého materiálu.