Fungující systém památkové péče by mohl zabránit případům, jako je Ostravica či havířovské nádraží. Zdroj: ochrance.cz, 5.8.2014

Co nejrychlejší přijetí nového památkového zákona, který by nahradil nevyhovující právní úpravu z roku 1987, je nezbytným krokem k zajištění správně fungujícího systému státní památkové péče. Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček proto vítá, že ministerstvo kultury na novém zákoně intenzivně pracuje, a v rámci jednání poradního sboru uplatnil své poznatky získané z šetření konkrétních případů.
Nový zákon by měl upravit možnosti dotací vlastníkům nemovitostí v památkových územích a posiluje pravomoci Památkové inspekce, což koresponduje s dřívějšími doporučeními ochránce Poslanecké sněmovně. Zástupce veřejné ochránkyně práv rovněž vítá, že připravovaný zákon počítá s tím, že se památkově chráněná území stanoví opatřením obecné povahy, což zaručí větší míru zapojení veřejnosti a dotčených vlastníků.

Pro účinné zajištění ochrany kulturních památek je však podle zástupce ochránkyně zásadní, aby nový památkový zákon zajistil podmínky pro výrazný posun v oblasti náhradního výkonu rozhodnutí orgánů státní památkové péče v případech, kdy vlastníci nemovitých kulturních památek dlouhodobě neplní své povinnosti a nechávají památku chátrat. Takových případů jsou stovky, stačí nahlédnout do seznamu nejohroženějších památek v České republice, nebo připomenout v poslední době medializovaný případ bývalého obchodního domu Ostravica, kterým se zástupce ochránkyně zabývá z vlastní iniciativy. „Jsem přesvědčen, že má-li stát zájem na památkové ochraně, musí být schopen vyšší intervence,“ míní zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček a dodává: „Pokud je veřejným zájmem, tedy zájmem státu, udržet památku v dobrém stavu a uchovat její hodnotu, musí být schopen v případě nezájmu vlastníka památky zasáhnout, postarat se o její záchranu a náklady pak po vlastníkovi důsledně vymáhat.“

V souvislosti s památkovou ochranou se však opakovaně objevují případy architektonicky cenných staveb, pro něž se dodatečně hledají důvody pro prohlášení za kulturní památky v situacích, kdy stavbám hrozí demolice. Známým příkladem je demolice bývalého obchodního domu Ještěd architektů Karla Hubáčka a Miroslava Masáka v centru Liberce, kterou se v roce 2007 zabýval i veřejný ochránce práv. Podobným příkladem ze současnosti je aktuálně probíhající řízení o prohlášení železničního nádraží v Havířově za kulturní památku. Tyto případy svědčí o nedostatcích v systému státní památkové péče, kdy jsou opakovaně podávány návrhy na prohlášení objektu za památku, aniž by hned napoprvé došlo ke komplexnímu a jednoznačnému posouzení památkové hodnoty. Výsledkem jsou pak opakované návrhy, které hledají další důvody a přinášejí nové skutečnosti svědčící o veřejném zájmu na zachování objektu.

Současně však tyto případy potvrzují přetrvávající nesoučinnost mezi stavebními úřady a orgány památkové péče. V praxi se památkáři často až dodatečně dozvídají o vydaném povolení k odstranění stavby, která by si možná zasluhovala památkovou ochranu.

Prohlášení stavby za kulturní památku by však podle zástupce ombudsmanky nemělo být vnímáno jako účelový nástroj zabránění demolice ve chvíli, kdy je už o odstranění stavby rozhodnuto nebo se o jejím odstranění vede řízení u stavebního úřadu. Stát nemůže chránit všechny hodnotné stavby. To je především úkolem místních samospráv, které by měly usilovat o ochranu architektonického obrazu svého města či obce. K tomu mohou využívat dobře zpracované územní plány, spolupráci se stavebním úřadem a vlastníky staveb, které sice nejsou památkami, ale dotvářejí charakter a vzhled místa, nebo jsou samy o sobě urbanistickou hodnotou, kterou je v daném území třeba chránit a zachovat pro budoucí generace. „Rozhodnutí o demolici takto významných, i když zákonem nechráněných, objektů by měla předcházet i debata s odbornou i laickou veřejností,“ upozorňuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a dodává na příkladu havířovského nádraží: „Hlas předních odborníků na architekturu a historii architektury a design by neměl zapadnout a měl by být jak pro město Havířov, tak pro vlastníka stavby vážným důvodem pro to, aby záměr demolice stavby důkladně zvážili.“

Zdroj: TZ ombudsmana na stránce http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/fungujici-system-pamatkove-pece-by-mohl-zabranit-pripadum-jako-je-ostravica-ci-haviro/