Ilona Rozehnalová: Jak bude vypadat městská galerie v Ostravě? Bulletin Krásná Ostrava, 21.6.2013

To je otázka, kterou si ostravská odborná veřejnost pokládá už několik let a se zvýšenou pozorností přinejmenším od konce loňského roku. Plán města zřídit městskou galerii prostřednictvím zájmového sdružení Trojhalí Karolina se setkal s kritikou jak místních, tak mimoostravských expertů.
Od 5. prosince 2012, kdy město schválilo, že městskou galerii bude provozovat sdružení Trojhalí a město bude tuto instituci podporovat částkou cca 10 milionů korun ročně, se udála řada zásadních věcí, které bych chtěla shrnout do několika bodů.
1) Zájmové sdružení Trojhalí Karolina (dále Trojhalí) ve své tiskové zprávě1 ze dne 15. 12. 2012 uvedlo, že do konce dubna budou známa jména umělecké rady vznikající městské galerie. K dnešnímu dni (4. 6. 2013) jména umělecké rady nebyla zveřejněna, nebyla známa ani členům pracovní skupiny města na poslední odborné debatě, která proběhla 20. května 2013 ve Fiducii.
2) Na debatě v Divadle loutek2 v březnu 2013 ředitel Trojhalí Petr Šnejdar sdělil, že projekt
bude veřejně prezentován v květnu 2013, což se nestalo. Projekt se bude schvalovat 26. června 2013 (což je za tři týdny od napsání tohoto článku), na případnou diskusi tak nezbude
dostatek času.
3) Na zmíněné březnové debatě byl kritizován přemrštěný rozpočet projektu Trojhalí, například kalkulované nájemné galerie v Gongu dosáhlo pětinásobku toho, za co si pronajímá brněnská Wannieck Gallery prostory v centru Brna. Náměstkyně primátora Simona Piperková přislíbila, že rozpočet bude racionalizován. V novém materiálu z března 2013, jenž pro Trojhalí zpracoval Ladislav Kesner, se ovšem objevuje identická částka 10 milionů korun, kterou by mělo město Trojhalí ročně na provoz galerie poskytnout. Jak na odborné debatě v květnu 2013 ve Fiducii řekli shodně přizvaní experti Rostislav Koryčánek a Michal Škoda, jde o nadstandardní částku, jakou na výstavní program nedisponují ani Galerie Rudolfinum či Dům umění města Brna — za částku 5—8 milionů korun ročně na výstavní projekty přitom Trojhalí v aktuální žádosti o dotaci, která půjde do červnového zastupitelstva, nabízí jen jednu zahraniční výstavu a celkově pouze 6—8 výstav ročně, z nichž část bude věnována regionálním projektům, výstavám studentů či Smaltartu. Rostislav Koryčánek k uvažované částce 10 milionů korun ročně z městského rozpočtu poznamenal: „Vzhledem k luxusní částce 10 milionů korun ročně, kterou město hodlá do provozu městské galerie investovat, je otázkou, jestli současná koncepce městské galerie má představovat maximum, které by ve spolupráci s městem mohlo vzniknout.“

4) Zástupce pracovní skupiny města Jiří Jůza na květnové debatě na dotaz týkající se přemrštěné částky na nájem, na kterou upozorňovala ostravská odborná veřejnost, sdělil, že nájemné se racionalizovalo. Ačkoli bylo nájemné sníženo, jedná se ve srovnání například s nájemným Wannieck Gallery v centru Brna o několikanásobně vyšší částku na metr čtvereční, přestože v Ostravě půjde o galerii městskou, nikoli soukromou (soukromá Wannieck Gallery platí za metr čtvereční výstavní plochy 450 Kč ročně, u Gongu je kalkulováno 1 100 Kč za metr čtvereční výstavní plochy). V rozpočtu navíc zůstaly některé kritizované položky, jako je například zápůjčné uměleckých děl. Špičkový český kurátor a autor nejnavštěvovanější výstavy v dějinách Rudolfi na Otto M. Urban ve svém odborném posudku z prosince 2012 napsal7: „S něčím podobným jsem se zatím ve své kariéře nesetkal, jak sběratelé, tak soukromé galerie zatím vždy ochotně a bezplatně svá díla zapůjčili (vypůjčitel samozřejmě hradil veškeré náklady na přepravu a pojištění děl).“ Přestože tyto odborné posudky byly k dispozici jak vedení města a zastupitelům, tak Trojhalí, zápůjčné uměleckých děl se objevuje i v aktuální žádosti o dotaci tohoto sdružení.
5) Ředitel Trojhalí Petr Šnejdar ve své reakci na můj článek Městská galerie: Zklamání, nebo
naděje?9 uvedl, že vypíšou transparentní výběrové řízení na vedoucího galerie, potažmo uměleckého manažera. Jiří Jůza na květnové debatě ve Fiducii potvrdil, že Trojhalí má povinnost vypsat výběrové řízení, z žádosti o dotaci ale vyplývá, že Trojhalí může výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. Jaký by byl případný další postup při výběru na tento zásadní post, se v žádosti ani v Kesnerově materiálu z března 2013 neřeší. Výběrové řízení zatím ani nebylo vypsáno, a proto byla nejen veřejnost, ale rovněž oba pozvaní experti Rostislav Koryčánek a Michal Škoda na květnové debatě nemile překvapeni, když Jiří Jůza jako zástupce pracovní skupiny města prezentoval návrh výstavního plánu městské galerie, který je přílohou žádosti o dotaci. Michal Škoda i Rostislav Koryčánek se shodli na tom, že výstavní program má přinést až ředitel či šéfkurátor na základě transparentního výběrového řízení. Kesnerův materiál, který je rovněž přílohou grantové žádosti, pak označili za nekvalitní, s řadou chyb a nepřesností, s chybějícím
statusem budoucí městské galerie a rozdělením pravomocí. Kritice podrobili také prezentovaný výstavní plán, podle kterého by vedle navrhovaných evropských umělců měl být v městské galerii vystavován Smaltart a studentské práce, případně by zde měly být pořádány prodejní výstavy. Podle Michala Škody je nepředstavitelné, že by evropští umělci přijali nabídku galerie ve chvíli, kdy je výstavní program takto nastaven a negarantuje evropskou kvalitu. Rostislav Koryčánek tuto situaci popsal slovy10: „Pokud se hned v úvodu mluví o tom, že se v prestižním prostoru objeví Smaltart, tak má člověk pocit, že došlo k nějakému fatálnímu nepochopení. To je, jako když chce někdo budovat zážitkovou restauraci, a zároveň tam chce prodávat langoše, protože mu to přinese zisk. Jsou to věci, které se nedají jednoduše míchat, aniž by to nemělo dopad na ztrátu důvěryhodnosti instituce vůči okolí. Pokud by k tomu docházelo, je pro mě hůř představitelné, že by elitní evropští umělci jásali nad nabídkou výstavy v Ostravě.“
6) Na květnové debatě ve Fiducii padl zajímavý názor týkající se umístění městské galerie do
Dolní oblasti Vítkovic. Michal Škoda i Rostislav Koryčánek se shodli na tom, že městská galerie
by měla sídlit v centru Ostravy, nikoli ve Vítkovicích. Podle Michala Škody je již nyní
ostravské centrum mrtvé a přetahování kulturních aktivit jako Colours of Ostrava či institucí
typu městské galerie do Dolní oblasti Vítkovic může v budoucnu městu uškodit. Jiří Jůza
k tomu poznamenal, že se osa města výrazně vychyluje a že to není dobré.

7) Na květnové debatě se rovněž hovořilo o vhodnosti Gongu pro účel provozování městské galerie. Z materiálu Ladislava Kesnera totiž vyplývá, že většina výstav se bude konat v Gongu, nikoli v Trojhalí, protože prostor Trojhalí bude bez topení a klimatizace a z toho důvodu nebude po většinu roku použitelný. Trojhalí si bude od Dolní oblasti Vítkovic, potažmo firmy Vítkovice a.s., která je majitelem objektu a v níž je DOV v pronájmu, Gong pronajímat za již zmíněnou vysokou členů Trojhalí a Dolní oblasti Vítkovic bylo do března 2013 v podstatě
identické11 a statutárním zástupcem Trojhalí je ředitel Dolní oblasti Vítkovice Petr Koudela.
8) Podle Michala Škody a Rostislava Koryčánka je Gong zásadní stavba, přesto zůstává otázkou,
zda je ideálním prostorem pro městskou galerii. Kromě toho, že objekt nesídlí v centru města,
existují zde výhrady k zázemí (nedostatečná velikost depozitáře, potřebné by rovněž byly dílny
a místnosti pro přípravu výstav) a celkové náplni Gongu, ve kterém se kromě kulturních aktivit
konají například i politické sjezdy. Jako problematický vidí rovněž fakt, že městská galerie by
nebyla samostatným objektem. Michal Škoda k tvrzení, že v Ostravě není jiný vhodný prostor,
podotkl12: „Městská galerie by měla být ve městě (myšleno v centru, pozn. autora). Jsem přesvědčený, že kdyby byla vůle, tak se tady ten prostor najde.“
9) Od prosince 2012 se ostravská odborná veřejnost dotazuje vedení města, proč v případě ostravské městské galerie nezřídí příspěvkovou organizaci, jak je to obvyklé v jiných městech. V materiálu Ladislava Kesnera z března 2013 se objevilo nepravdivé tvrzení, že by zřízení příspěvkové organizace stálo město desítky až stovky milionů za novou budovu. O nové budově se ale v Ostravě nehovoří již několik let, naopak sdružení Kunsthalle Ostrava navrhovalo městu v letech 2011 a 2012 varianty objektů, které by si město mohlo pro galerii pronajmout. Dotaz na příspěvkovou organizaci padl i na květnové debatě. Jiří Jůza uvedl, že pracovní skupině bylo sděleno, že v současné době není vůle zřídit příspěvkovou organizaci. Ke dnešnímu dni tak nebyl veřejnosti sdělen jediný věcný argument, proč město není ochotno zřídit příspěvkovou organizaci, když se podle všech oslovených odborníků, včetně Ladislava Kesnera (rozhovor pro MS Deník, 25. 3. 2013), jedná o ideální formu fungování této instituce a jde v rámci ČR o běžný standard.

Jak bude městská galerie vypadat, se rozhodne 26. června po uzávěrce tohoto čísla našeho bulletinu. Stále existuje naděje. Naděje, že město začne naslouchat názorům nezávislých expertů, ale také ostravské umělecké a odborné komunity. Rostislav Koryčánek a Michal Škoda na závěr květnové debaty ve Fiducii řekli, že by město nyní mělo zasednout s kritiky a nezávislými experty ke stolu
a hledat prostřednictvím diskuse variantu, jež bude akceptovatelná pro všechny. Částka 10 milionů
korun ročně, kterou hodlá město na městskou galerii uvolnit, je částkou nadstandardní, kterou nemají
k dispozici galerie v Brně ani v Praze. Proto je důležité vznik městské galerie neuspěchat a nevytvořit něco, co bude vzbuzovat pochyby jak u obyvatel Ostravy, tak u odborné veřejnosti a expertů.

ZDROJE:
1 TZ Umělecká rada městské galerie a detailní projekt budou do jara, 14. 12. 2012, http://www.nkp-vitkovice.cz/news/message/detail/id/1004/lang/cs/site/36

2 Videozáznam z 5. 3. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/beseda-o-ostravske-mestske-galerii-ze-dne-6-3-2013-na-youtube/
3 Ladislav Kesner: Strategie fungování Galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje, březen 2013
4 Videozáznam z 20. 5. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/dalsi-experti-kritizuji-vznik-mestske-galerie-v-ostrave-a-aktualni-materialy-trojhali/
5 Projekt Galerie města Ostravy, předkladatel Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, nyní bez datace, předkládáno na Zastupitelstvo města Ostravy dne 26. 6. 2013
6 Videozáznam z 20. 5. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/dalsi-experti-kritizuji-vznik-mestske-galerie-v-ostrave-a-aktualni-materialy-trojhali/
7 Vyjádření kurátora Otto M. Urbana, 1.12.2012, http://www.krasnaostrava.cz/mestska-galerie-ostrava-vyjadreni-kuratora-otta-m-urbana/
8 Petr Šnejdar: Re: Městská galerie v Ostravě: zklamání, nebo naděje? Artalk, 2. 4. 2013, http://www.artalk.cz/2013/04/02/re-mestska-galerie-v-ostrave-zklamani-nebo-nadeje/
9 Ilona Rozehnalová: Městská galerie v Ostravě: zklamání, nebo naděje? Artalk, 29. 3. 2013, http://www.artalk.cz/2013/03/29/mestska-galerie-v-ostrave-zklamani-nebo-nadeje/
10 Videozáznam z 20. 5. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/dalsi-experti-kritizuji-vznik-mestske-galerie-v-ostrave-a-aktualni-materialy-trojhali/
11 Vítkovice a. s. vystoupily ze sdružení Trojhalí Karolina, Archiweb, 20. 3. 2013 http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=13281&type=1
12 Videozáznam z 20. 5. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/dalsi-experti-kritizuji-vznik-mestske-galerie-v-ostrave-a-aktualni-materialy-trojhali/
13 Zápis ze schůzky Kunsthalle Ostrava a SMO 13.11.2012, http://www.krasnaostrava.cz/zapis-ze-schuzky-kunsthalle-ostrava-a-smo-13-11-2012/
14 Rozhovor Ladislava Kesnera v Moravskoslezském deníku, 25. 3. 2013, http://www.krasnaostrava.cz/rozhovor-ladislava-kesnera-v-moravskoslezskem-deniku-25-3-2013or/