Informace o jednání ohledně Bauhausu s primátorem a náměstkyní města Ostravy ze dne 7. 6. 2024

V pátek 7. června 2024 jsme se jako iniciativa Bauhaus končit nemusí setkali ze zástupci rady města Ostravy, jmenovitě s primátorem města Ostravy Janem Dohnalem a náměstkyní primátora Andreou Hoffmanovou. Za naši iniciativu Bauhaus končit nemusí se setkání zúčastnili Jakub Černý a Ilona Rozehnalová.

Ze strany primátora nám bylo na náš dotaz, co bude s Bauhausem od 1. 7. 2024, sděleno, že Bauhaus bude od 1. července zavřený s tím, že dovnitř bude nainstalováno bezpečnostní zařízení a prostor bude napojen na systém městské policie tak, aby nedocházelo k poškozování. Demolice by podle primátora měla proběhnout ještě v letošním roce. Jednání o případném pronájmu jinému kulturnímu nebo sportovnímu subjektu podle něj probíhala, ale nebyla úspěšná, to samé potvrdila i náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Zájemce (například kluby Fabric či Barrák) dle nich odradily provozní náklady.

Avizovaný termín demolice Bauhausu v letošním roce jsme rozporovali s tím, že demolici zřejmě není možné stihnout do zimy (město dosud nemá demoliční výměr), a ta tak podle nás proběhne spíše až na jaře 2025. Do té doby by v Bauhausu mohly  zůstat současné aktivity.

Primátor sdělil, je jsou ochotni současným komunitám z Bauhausu zaplatit provoz komunitního místa například formou nějaké podpory či dotací, ale s tím, že toto podle něj není možné v Bauhausu. Navrhoval, aby se komunity přesunuly například do Trojhalí, které by aktuálně takovou aktivitu přivítalo.

Z naší strany zazněl dotaz, proč, když je vedení města ochotno dát peníze na provoz komunitního místa, nezachová současný provoz v Bauhausu aspoň do doby demolice, což bude nejdříve za půl roku? Prostor je plně vybavený a je funkční, drobný diskomfort (například zatékání) komunitám nevadí.

Ocenili jsme, že se město snaží hledat alternativní místa, ale komunitní aktivity nelze dle našeho názoru mechanicky přesunout do Trojhalí, s komunitami se o tom musí mluvit. Přesun se nepodaří zrealizovat od 1. 7., navíc je otázkou, zda by tam komunity vůbec chtěly jít, zda je to místo, které jim dává smysl a zda tam jsou podmínky, které jim umožní aktivity jako dosud – například Trojhalí je kulturní památka na rozdíl od Bauhausu, čili jsou tam omezení z hlediska instalací výstav, ale i dalších aktivit – všechny tyto věci by město s komunitami mělo nejprve řádně vydiskutovat. 

Zachování aktivit v Bauhausu do doby demolice by tento potřebný čas na jednání a diskusi umožnilo.

Poukázali jsme také na to, že oprava skel v Bauhausu, což doporučuje statický posudek, není vysoký náklad – například na jednorázové aktivity (např. festivaly) se dávají statisíce až miliony korun, tady by se investovala obdobná částka do celodenního provozu potřebného komunitního místa na minimálně půl roku až rok, včetně nutné opravy – skla by stačila zajistit bezpečnostní fólií. Navíc by se tím vytvořil potřebný čas na to, aby se s komunitami dostatečně prodiskutovalo, jaké mají potřeby a jaké jsou možnost náhradních prostor – v tomto směru město detailně potřeby komunit nezná, komunikace zatím probíhala v minimální míře (skrze dotazníkové šetření a jednání s ředitelem PLATO Markem Pokorným). V této souvislosti jsme hovořili o tom, že vedení města od října 2023, kdy se veřejnost oficiálně dozvěděla o záměru uzavřít Bauhaus, nevyvíjelo dostatečné aktivity směrem ke komunitám, aby se s nimi dohodlo na dalším postupu – neuspořádalo žádnou plánovací dílnu, kulatý stůl či setkání s komunitami.

Zástupci města přislíbili, že komunity do dialogu nyní aktivně zapojí, jako možnost zmiňovali budoucí participaci komunit při tvorbě obsahu v dané lokalitě spolu s MAPPA, případně kulatý stůl či jinou platformu. Vítáme, že vedení města dané kroky podnikne. Vsouvislosti s tím jsme znovu poukázali na to, že tyto kroky mělo město podnikat už od října 2023, což se nestalo. Vnímáme, že díky nedostatečné komunikaci ztrácí vedení města u daných komunit důvěru.

Dále jsme diskutovali o tom, že dodnes chybí oficiální stanovisko rady města k Bauhausu – dostatečně obsáhlá písemná odpověď na zaslané dopisy, dotazy a argumenty, což je pro dialog a vzájemnou důvěru zásadní. Primátor i náměstkyně přislíbili, že vedení města nám i komunitám dodá vyjádření, které bude obsahovat podrobné odpovědi na dotazy, jež jsme jim jako iniciativa předložili v našich odborných dokumentech, a také detailně vysvětlí, proč prosazují uzavření Bauhausu k 1. 7. 2024 a jeho zboření v letošním roce. Dojednají také zástupce města na Fiducií organizovaný kulatý stůl 19. 6., kde se bude diskutovat budoucnost Bauhausu a celé lokality.

Primátor se nás dále dotázal, že mu není jasné, proč trváme na tom, aby Bauhaus zůstal zachován do doby demolice, když o uzavření Bauhausu rozhodli už v září a tento svůj názor nezměnili.

Uvedli jsme, že jsme přesvědčeni o tom, že zachovat Bauhaus a současné aktivity do doby demolice je levný a vstřícný krok směrem ke komunitám. Ostrava je díky Bauhausu nyní považována za průkopníka v revitalizaci brownfieldu v rámci ČR. Připomněli jsme také to, že u jatek město také mělo hotový názor, a to ten, že nebude vypisovat soutěž. Názor změnilo právě na základě otevřeného a podrobného dialogu a argumentů odborné veřejnosti. U jatek proběhla řada setkání, stejně tak u Ostravice-Textilie, v obou případech se vedla kritická diskuse, která ale byla otevřená, vždy se konalo několik setkání. Díky tomu máme dnes v obou případech mimořádné výsledky. U jatek zejména proto, že vedení města bylo ochotno svůj názor změnit na základě argumentů a vedlo intenzivní dialog.

V případě Bauhausu ale tento způsob podrobného dialogu města s veřejností chybí. Město od října samo neiniciovalo jediné setkání s komunitami, a to nejen na bázi setkání s vedením města, ale ani prostřednictvím MAPPA, odboru kultury či komise kultury. Svůj záměr po celou dobu neformulovalo písemně, přestože o to byla rada města opakovaně požádána. Od března nevyzvala naši iniciativu k osobnímu setkání, a to se tak uskutečnilo až na naši opakovanou žádost v pátek 7.6.2024. To ale podle nás může narušit důvěru mezi veřejností a městem, která tady postupně vzniká zejména v posledních letech. Upozornili jsme také na to, že je možné, že komunity z Bauhausu nebudou chtít s městem participovat, protože mu nebudou věřit, s ohledem na to, že při první diskusi o uzavření Bauhausu v říjnu 2023 ze strany vedení města zazněl směrem k oněm komunitám argument, že jde o menšiny, u nichž je otázkou, zda si dané místo vůbec zaslouží.

Zástupci města nám přislíbili, že s oněmi komunitami povedou dialog a vysloví jim poděkování za jejich aktivity, což vítáme.

Sdělili jsme, že ve chvíli, kdy bude mít komunita a veřejnost od vedení města písemně formulované argumenty a odpovědi na položené dotazy, je potom na každém, zda tyto argumenty přijme a nebo ne. Zopakovali jsme, že od počátku se počítalo s tím, že se Bauhaus zboří, ale způsob, jakým to město komunikuje a jak to má nastaveno časově, považujeme za nedostatečný. Když se Bauhaus zavře 1. 7. 2024, je problém, že město to nemá s komunitami dostatečně vykomunikované a řada z nich nyní nemá kam jít. Zachování Bauhausu do doby demolice by městu i komunitám dalo čas pro potřebný dialog a hledání vhodné cesty, jak postupovat dál. Sdělili jsme, že problémem je také proluka, která se v případě demolice Bauhausu v lokalitě brzy objeví a obdobně jako na Českobratrské ulici zde může být mnoho let.

Vedení města na závěr setkání přislíbilo, že dodá písemné vysvětlení, proč se rozhodlo Bauhaus k 1.7. 2024 zavřít a následně zbořit, nabídlo zároveň, že se na ně může kdokoli z komunit obrátit s tím, jaké mají potřeby, a město je ochotno jim pomoct. Přislíbilo také, že se tématu komunitního života bude věnovat v rámci participativních aktivit s komunitami.

Takový vstřícný krok samozřejmě vítáme.

Za iniciativu Bauhaus končit nemusí sepsali Ilona Rozehnalová a Jakub Černý, 7. 6. 2024