Informace o postupu realizace I. etapy projektu Nová Karolina a spolupráce se společnostmi ze skupiny Multi Corporation

1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ PROJEKTU V OBDOBÍ 2011/2012

 

a) Pracovní skupina, zřízená Rozhodnutím rady města ze dne 12.12. 2006 (č.usnesení 259/5) pokračovala ve své činnosti rovněž v průběhu roku 2012. Tato forma komunikace se velmi osvědčila z mnoha důvodů – v průběhu roku 2012 byly postupně dokončovány venkovní úpravy, SMO realizovalo navazující dopravní infrastrukturu, celý areál Nové Karoliny byl integrován do majetkové a správcovské struktury SMO apod. Nadále tedy pokračovala velmi dobrá, pozitivní a konstruktivní spolupráce mezi soukromým investorem a odbory SMO.

b) V březnu 2012 byla zkolaudována a pro veřejnost otevřena první z dokončených staveb Nové Karoliny – nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina a to včetně přilehlých komunikací, podzemního parkoviště pod novým náměstím a pěší lávky přemosťující kolejiště ČD a ulici Místeckou. Dokončením a otevřením nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, které samo o sobě představuje investici 4 mld. Kč, bylo vytvořeno přes 1000 nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V centru města rovněž vzniklo celkem 1500 nových parkovacích míst. Nově vybudovaná pěší lávka zásadním způsobem zjednodušila propojení mezi UAN, nádražím ČD a centrem města, denně ji využívá cca 5000 lidí.

V souvislosti s dokončením Fora Nová Karolina byla provedena a formálně vyřízena majetková změna týkající se omezeného rozsahu pozemkových úprav (komunikace, chodníky, přesné zaměření nové budovy apod…)

c) v létě 2012 byla z podstatné části dokončena v rámci I. etapy rovněž výstavba Rezidence Nová Karolina, bytového objektu podél ulice Jantarové. Budova obsahuje restaurace, kavárny, místa určená k setkávání lidí a také několik obchodních jednotek s podlažím v úrovni ulice. V horních podlažích se nachází celkem 230 bytových jednotek velikosti od 1+KK po mezonetové 5+KK s prostornými střešními terasami. 237 podzemních parkovacích míst pro obyvatele je umístěno v suterénu vnitřního nádvoří. Některé z bytů na spodním podlaží jsou také vybaveny vlastními „zahrádkami“ navazujícími na velké polosoukromé plochy se zelení, které jsou samozřejmě vybaveny parkovým nábytkem, dětskými hřišti a dalšími zařízeními vhodnými pro rodinu. Obchodní parter byl plně obsazen nájemci a první obyvatelé se do domu začali stěhovat během srpna 2012.

d) v průběhu roku 2012 intenzivně pokračovala výstavba administrativního objektu Nová Karolina Park, který dotváří území Nové Karoliny v severovýchodním rohu a jehož vybudování umožnilo dokončení okolní dopravní infrastruktury, především v návaznosti na rekonstrukci ulice 28. října a novou tramvajovou zastávku. Architektonický tvar již před dokončením budovy dává představu o tom, jak bude místu dominovat a jak spolu s dokončenou zastávkou tramvaje může změnit i směry komunikace a vtisknout nový, praktičtější směr spojení mezi novým bulvárem v Nové Karolině a centrem města.

V budově představující investici 1 mld. Kč je navrženo 23.000 m2 kancelářských prostor vysoké kvality rozložených do šesti nadzemních podlaží, 4.000 m2 obchodních ploch a restauračních zařízení umístěných v přízemním podlaží. Prostorné podzemní parkoviště, snadná přístupnost pomocí městské hromadné dopravy, jednoduchá dostupnost díky modernímu dopravnímu systému a pečlivě plánované terénní úpravy ve vnitřním nádvoří budovy dělají z Parku Nová Karolina objekt nabízející svým uživatelům moderní pracovní prostředí doplněné mnoha oddechovými a volnočasovými zařízeními v těsném sousedství.

e) V průběhu celého roku 2012 probíhalo postupné dokončování velkého rozsahu externí infrastruktury (ulice, chodníky, zpevněné plochy, zeleň atd.. ) a její formální předávání do majetku SMO či správcům jednotlivých sítí a komunikací v souladu se zásadami dohodnutými základní Smlouvou mezi Multi a SMO. Tento proces byl rozdělen na 3 fáze („vlny“) a bude zcela ukončen v prosinci 2012.

Investicí ve stovkách milionů Kč a zprovozněním cca 2 km nových komunikací v areálu Nové Karoliny a jejich propojením s dopravními stavbami realizovanými SMO došlo k podstatnému zlepšení dopravní situace v centru města. Vybudováním nových pěších zón vybavených zelení, vodními a herními prvky a v neposlední řadě uměleckými díly na ploše téměř 2,5 ha vznikl zcela nový atraktivní prostor k trávení volného času a pořádání různých kulturních a společenských akcí.

 

 

f) Na dokončených komunikacích a venkovních plochách byla provedena výsadba zeleně a tato zeleň byla postupně přebírána Technickými službami MOaP a Ostravskými komunikacemi k údržbě. Na plochách, které zůstávají nadále součástí staveniště dalších etap Nové Karoliny bylo provedeno provizorní zatravnění a v rozumné míře i výsadba tak, aby tyto plochy neobtěžovaly okolí prachem a působily kompaktně a zeleně.

 

g) Veškeré veřejné osvětlení, instalované v pěších zónách je osazeno LED technologií, která kromě nízké energetické náročnosti zaručuje násobně delší životnost zdrojů a tím minimální provozní náklady pro SMO.

h) V průběhu roku 2012 byla rovněž „Sdružením Trojhalí“, novou entitou zajišťující rekonstrukci dvou historických polorozpadlých budov v území Karoliny (objekt Ústředny a objekt Energocentrály – Dvojhalí) zajištěna projektová dokumentace ve stupni pro stavebního povolení a následně i vydané stavební povolení pro rekonstrukci obou budov. Následně bylo potvrzeno a zajištěno financování stavby včetně zdrojů určených pro regionální projekty EU a bylo provedeno výběrové řízení. Po vyhodnocení tohoto řízení byla stavba vybraným dodavatelem (Gemo, s.r.o.) koncem září 2012 zahájena.

V této souvislosti byla rovněž zajištěna potřebná koordinace s ostatními součástmi Nové Karoliny, zejména s objekty již v plném provozu, dopravních řešení apod.

 

2. ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU NOVÉ KAROLINY

Organizační struktura projektu Nové Karoliny je v současné době tvořena následujícími společnostmi s vymezenými účely:

 • Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. (MV5)
  • 100% společnost ze skupiny Multi Corporation, smluvní partner pro SMO, vlastník pozemků v rámci celého území Nové Karoliny, buduje větší části infrastruktury, zajišťuje projektovou přípravu navazující etapy, zajišťuje koordinaci a návaznosti inženýrských sítí a externí infrastruktury, která není obsažena v jiné specifické společnosti.
 • New Karolina Shopping Centre Development, s.r.o. ( NKSCD)
  • projektová společnost ze skupiny Multi Corporation. V září 2011 bylo uzavřeno jednání s investičním fondem Meyer Bergman ( jehož spoluinvestorem je významný kanadský penzijní fond HOOPP – Health of Ontario Pension Plan ) o „předprodeji“ 100% akcií společnosti. Tato složitá transakce byla následně dokončena po otevření centra Forum Nová Karolina a Meyer Bergman se tak stal vlastníkem tohoto objektu.
 • Multi Mall Management Ostrava, s.r.o. (MMMO)
  • společnost ze skupiny Multi Mall Management, která se specializuje na vedení a správu nemovitostí, spravuje a řídí Forum Nová Karolina pro jeho vlastníka – Meyer Bergman. Ve správě centra tak pracuje pětičlený tým, který má na starosti veškerou správu objektu.
 • New Karolina Office Development, a.s. ( NKOD)

– projektová společnost pro výstavbu kancelářského komplexu v rámci I. etapy – Nová Karolina Park, společný podnik tří partnerů – Multi / Passerinvest / Gemo

 • New Karolina Residential Development, s.r.o. ( NKRD)

– projektová společnost pro výstavbu bytového komplexu v rámci I. etapy – Rezidence Nová Karolina, společný podnik Multi a Gemo.

 • Multi Development Czech Republic, a.s. ( MD)

– profesionální manažerská společnost pověřená vedením celého developerského projektu s týmem pracovníků řídících veškeré činnosti související s rozvojem Nové Karoliny.

 

 

 

3. POZEMKY, SMLOUVA MULTI – SMO

 

 • Přechod vlastnictví veškerých pozemků ze SMO na Multi Veste Czech Republic 5 s.r.o. (dále MV5) dle Kupní smlouvy ze dne 5.10.2006 (dále „Smlouva“) byl Katastrem zaregistrován dne 7.8.2007 s právními účinky ke dni 4.7.2007. Kupní cena byla v plné výši splacena včetně navýšení způsobené potenciální nutností postupovat zcela v souladu s principy EU. Celková výše kupní ceny tak dosáhla cca 230 mil. Kč.

 

 • Pozemky v majetku SMO, které nebyly předmětem prodeje společnosti Multi nicméně byly potřebné pro konkrétní etapy vlastního procesu výstavby a zahrnuty do území staveniště, byly zahrnuty do „Smlouvy o výpůjčce“ a po dokončení podstatné části venkovní infrastruktury byly v souladu s podmínkami z této „výpůjčky“ uvolněny a předány zpět SMO a to na základě Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě. Tímto Dodatkem č.1 je tak rovněž nově nastaven režim pro budování dalších etap výstavby Nové Karoliny.

 

 • Limitovaná část některých pozemků nebo jejich částí v majetku společnosti MV5, určené pro budoucí výstavbu III. a IV. Etapy jsou dočasně pronajaty společnosti Garáže Ostrava a.s., či Výstavy Ostrava a.s.

 

 • V souvislosti s kolaudací budov, komunikací a ostatní venkovní infrastruktury byly postupně vypracovávány nové geometrické plány a následně identifikovány části pozemků, u kterých bylo nutno z čistě praktických a logických důvodů upravit vlastnictví (části pozemků pod komunikacemi předávanými SMO nebo v ochranných pásmech inženýrských sítí, předávaných SMO/jednotlivým správcům apod). Takovéto jednotlivé korekce ve vlastnictví pozemků mezi NKSCD a SMO byly provedeny na základě Směnné smlouvy koncem roku 2011. Další nezbytné korekce mezi MV5 a SMO byly pak realizovány formou Darovací smlouvy, kterou jsou předmětné pozemky či jejich částí společností Multi darovány městu. Tato smlouva je tč. v procesu schvalování na SMO.

 

 • Smlouvy o věcných břemenech, zajišťujících průchod jednotlivých sítí, umístění externí infrastruktury s projektem spojené (včetně umístění podzemního parkoviště pod náměstím a včetně vzájemných břemen na pěší Lávce) byly postupně uzavřeny s příslušnými subjekty. V současné době se dokončují ještě některé smlouvy v souvislosti s tzv. „multi-kanály“ – tj. trubním vedením umožňujícím komfortní napojení a vzájemné propojení jednotlivých budov slaboproudými rozvody bez nutnosti překopávání nových komunikací a chodníků.

 

 • V souladu s některými ustanoveními základní Smlouvy mezi SMO a Multi byla postupně vykoupena většina ze souboru cca 50 zcela zdevastovaných polorozpadlých staveb stávajících garáží za Divadlem A. Dvořáka, které jsou umístěny na pozemcích jak SMO tak MV5. Tyto garáže byly po obstarání příslušných povolení odstraněny a pozemek vyklizen. Zbývající nevykoupené garáže jsou řešeny individuálně ve spolupráci se stavebním úřadem. Potřeba vyřízení odstranění všech garáží nadále trvá, pro zajištění dopravního řešení navazujících etap Nové Karoliny.

 

 • Formální schválení SMO s posunutím termínu dokončení některých částí I. etapy byl udělen v rámci Dodatku č.5 k základní Smlouvě, kterým je rovněž upravena nová koncepce trasování územních rezerv pro budoucí tramvajovou trať a to v souladu s novým projektovým řešením „Trojhalí“.

 

 

4. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VYDANÁ POVOLENÍ A KOLAUDAČNÍ SOUHLASY

 

 • Drtivá většina velké skupiny nezbytných formálních územních, stavebních a jiných povolení, umožňujících realizaci výstavby na území Nové Karoliny byla postupně nahrazena kolaudačními souhlasy dokončených staveb.
 • V současné době se dokončuje poslední fáze venkovní infrastruktury v okolí administrativního objektu Nová Karolina Park a tyto zbývající části budou kolaudovány do konce měsíce října 2012.
 • V průběhu výstavby I. etapy bylo postupně vyřízeno přes 100 správních rozhodnutí pro jednotlivé stavby plus několik set dalších pro nájemce obchodních jednotek. Profesionalitu, konstruktivní a pozitivní přístup všech zúčastněných úřadů i v tomto obrovském množství a napjatých termínech je nutno hodnotit velmi vysoce a v rámci ČR zcela výjimečně.

 

Lze bezpochyby potvrdit, že ustanovení Smlouvy ve znění jejích Dodatků jsou plněna.

 

 

   1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A PROJEKTOVÁNÍ

 

Na projektech celého projektu a následně jeho jednotlivých částí, zejména tedy I. Etapy, se v různých fázích podílely a podílejí následující architektonické a projektové firmy a skupiny:

 • Helika a.s., Praha – Dokumentace k územnímu rozhodnutí I. etapy projektu a ke stavebnímu povolení objektů I. etapy včetně Elektrocentrály, Ústředny Elektrocentrály a externí Infrastruktury
 • OMA ( Office for Metropolitan Architecture), Holandsko – základní koncept a architektonické principy objektu Nákupního a zábavního centra.
 • CMC Praha a OSA Ostrava – Dokumentace pro stavební povolení kancelářského bloku v rámci I.etapy
 • K4 a.s., – projekt pro realizaci stavby Nákupního a zábavního centra
 • CAM Architects – projekt některých částí interiéru Nákupního a zábavního centra
 • Atelier Pleskot – Dokumentace ke stavebnímu povolení objektů Elektrocentrály a Ústředny
 • Hlaváček a partners – Dokumentace ke stavebnímu povolení bytového objektu

 

 

V záležitosti zvažovaného rozšíření rozvodny VN Černá louka ČEZ připravuje příslušnou dokumentaci, nicméně zatím nebylo rozhodnuto o realizaci.

V návaznosti na přechod vlastnictví objektu Dvojhalí z Multi na SMO bylo koordinováno napojení objektů tzv Trojhalí na již vybudovanou infrastrukturu a příslušné provedení potřebných přeložek bylo zajištěno Multi ještě před zahájením vlastní stavby Trojhalí.

V průběhu roku 2012 probíhala konstruktivní koordinovaná jednání o budoucím dopravním uspořádání širšího území tvořeného Novou Karolinou, Černou Loukou atd., zejména pokud jde o trasování výhledového vedení tramvajové trati a s ní související územní rezervou v dalším plánování. Bylo nalezeno rozumné alternativní řešení do značné míry splňující požadavky UHA, SMO, Multi i řešitele rozvoje navazujícího projektu oblasti Dolních Vítkovic. Je tedy možno uvažovat s použitím tohoto řešení pro aktualizaci dalších etap rozvoje Nové Karoliny.

II. Etapa Nové Karoliny – v návaznosti a v koordinaci s výše zmíněnými jednáními byla zahájena práce na projektovém řešení území a objektů následné navazující II. etapy rozvoje Nové Karoliny. Zpracováním dokumentace do stupně Územní rozhodnutí“ byla pověřena místní ostravská architektonická firma ProjektStudio pod vedením ing. arch Kotka. S ohledem na výrazně zhoršenou ekonomickou situaci ve světě a nijak optimistické vyhlídky realitního trhu do příštích let bylo doporučeno postupovat v projektu tak, aby bylo možno v rozvoji projektu postupovat cestou většího množství menších objemů a tak zajistit větší míru flexibility rozvoje. Tato strategie je rovněž v souladu s filozofií projektu – postupné rozmělňování výstavby směrem k zelenějšímu pruhu podél řeky atd…

Při navrhování plánu pro další etapu a v návaznosti na pozměněné trasování územní rezervy pro tramvaj (viz výše …) je v projektu uvažováno s mírně odlišným trasování souběžné komunikace s tramvají a s ní se předpokládají související potřebné majetkové směny Multi versus SMO.

Dále bylo rovněž shledáno rozumným zahrnout do plánovací dokumentace DUR pro II. etapu Nové Karoliny rovněž pozemek v majetku SMO sousedící se západní stranou Trojhalí, v současné době používán jako dočasná parkovací plocha.

V současné době je zahájeno projednávání DUR se všemi dotčenými příslušnými dotčenými orgány a institucemi, termín vydání UR se předpokládá přibližně 04/05 2013.

 

 

 

   1. STAV PRACÍ NA STAVBĚ

 

 

V současné době je stav na jednotlivých stavbách a budovaných objektech následující:

 

Forum Nová Karolina – Nákupní a zábavní centrum

 

 

Špičkový moderní objekt o užitné ploše přibližně 58.000 m2 byl kompletně dokončen a uveden do provozu v březnu 2012. Stojí za zmínku, že při otevření v centru bylo pronajato asi 95% ploch. V průběhu roku 2012 potom probíhalo dokončování interiérů několika zbývajících obchodních jednotek, bylo dokončeno a do provozu uvedeno moderní Fitness centrum Pure Health & Fitness, byla otevřena krásná restaurace Pizza Colosseum s příjemnou venkovní terasou nabízející výhled na ostravské panorama Dolních Vítkovic, či menší asijská Sushi restaurace atd. V září pak byly dokončeny prostory významného obchodu Peek & Cloppenburg, který představuje poslední v řadě obchodů silných mezinárodních řetězců ve Foru Nová Karolina, jeho otevření pro veřejnost je naplánováno na 18.10.2012. V současné době je tak Forum Nová Karolina pronajato z 99%, což je v dnešní době zcela unikátní číslo.

 

 

Současně s tímto objektem byla dokončena a uvedena do provozu stavba podzemního parkoviště (tzv. Parking P 3) pod novým náměstím a stavba pěší lávky přes koleje ČD a Místeckou silnici, jejíž první úsek už velmi dobře slouží veřejnosti od podzimu 2011.

 

 

Externí infrastruktura

 

 

Podstatná část komunikací a inženýrských sítí byla dokončena již na podzim 2011. V jarních měsících 2012 pak byly dokončeny práce na pěších zónách, veřejném osvětlení a ozelenění areálu. Tato infrastruktura byla předána SMO a v současné době již dobře slouží veřejnosti.

 

 

V polovině roku 2012 byla dokončena 2. část zahrnující komunikace a chodníky kolem objektu Rezidence Nová Karolina. Na podzim byly potom v souběhu s realizací rekonstrukce ulice 28. října realizovány práce na 3. části této venkovní infrastruktury, zahrnující zpevněné plochy kolem kancelářského objektu Nová Karolina Park.

 

 

Kromě prací realizovaných skupinou Multi, byly na staveništi zcela dokončeny a uvedeny do provozu i investice společnosti Dalkia, zahrnující napojení areálu na horkovody a rozvody tepla pro 1. etapu, stejně jako výstavbu Centrálního zdroje chladu a rozvodů chladu. V souběhu s dokončování venkovních ploch a zprovozňováním jednotlivých budov byly rovněž zcela dokončeny rozvody VN, realizované přímo společností ČEZ.

 

 

Součástí budovaných externích ploch a objektů jsou rovněž různá zařízení a mobiliář (houpačky, prolézačky, lavičky, altány či vodní prvky apod..), která tak dotváří příjemné vnitroměstské prostředí. Nakonec byly dodány i umělecké prvky, po dlouhém zvažování byla nakonec vybrána díla sochaře Sušky, používající tradiční rezavý železný materiál ve velmi zajímavých podobách skvěle doplňující městský charakter ulice s nádechem ostravské minulosti.

 

 

Administrativní budova 1. fáze – „Nová Karolina Park“

 

 

Ve společnosti NKOD, a.s. (společný podnik Multi, Passerinvest a Gemo) investují všichni tři partneři velké finanční prostředky k zabezpečení splnění cíle, tedy dokončení výstavby I. etapy v její komplexnosti a kompletní podobě i přes zřetelnou recesi na trhu kancelářských ploch. Díky tomu mohly být práce na do té doby pozastavené stavbě na podzim 2011 opět obnoveny.

 

 

Nad rámec těchto vlastních prostředků se v létě 2012 partnerům rovněž podařilo zajistit jistý podíl externího bankovního financování stavby, takže v současné době se budova o celkové výměře přibližně 23.000 m2 dokončuje v podobě „shell and core“ tak, aby mohla být v listopadu 2012 zkolaudována a aby mohly být postupně upravovány interiéry pro jednotlivé nájemce dle jejich požadavků.

 

 

Tento postup rovněž umožnil dokončení venkovních ploch kolem této budovy tak, aby příslušné části mohly být předány SMO ještě do konce roku 2012. Není pochyb o tom, že v kombinaci s nově rekonstruovanou ulicí 28. října a novou moderní tramvajovou zastávkou před budovou se z této budovy stává velmi atraktivní a skvěle přístupná adresa.

 

Obytný blok v rámci 1. etapy – „Rezidence Nová Karolina“

 

 

Partnerem Multi ve společném podniku NKRD na této části projektu je společnost Gemo Olomouc. Stavba byla z podstatné části dokončena v červenci 2012, v současné době probíhá dokončování zbývajících bloků směrem k novému náměstí. Parter budovy je pronajat jednotlivým nájemcům a dům již má v současné době první obyvatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SOUVISEJÍCÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ NOVÉ KAROLINY

 

V souladu s ustanoveními základní Smlouvy MV5/SMO byly rovněž v uplynulém období realizovány některé dopravní stavby zásadního charakteru k „zabezpečení kvalitního napojení budovaného území Nové Karoliny na stávající urbanistickou strukturu města“, jak ukládá Smlouva. V uplynulém období se jednalo zejména o následující investiční akce SMO :

 

 • Prodloužená ulice Porážková – navazující na vybudovanou objízdnou komunikaci v Nové Karolině, společně s rekonstrukcí ulice Švabinského a Poděbradovou. Stavba byla ukončena k 31.5.2012 a je předána do předčasného užívání. Realizaci stavby provedla společnost FIRESTA Fišer, a.s. Tato stavba umožnila tak velmi slušné dopravní napojení nejen směrem z a do Nové Karoliny ale rovněž nový kvalitní výjezd západním směrem a směrem do centra města

 

 • Nová tramvajová zastávka, vč. rekonstrukce části ulice 28. října – předmětem stavby byla výstavba nové obousměrné tramvajové zastávky na ul. 28. října a s tím související změna šířkového uspořádání ul. 28. října v prostoru plánované zastávky, dále napojení komunikace a tramvajové trati v prostoru Frýdlantských mostů a s tím spojenou změnu šířkového uspořádání. Stavba kolejových těles probíhala od 1.6. do 30.9.2012, zkušební provoz probíhá od 1.10. do 31.10.2012, ostatní stavební objekty jsou dokončeny. Ukončení celé stavby je plánováno na 31.10.2012. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, a.s. , celkové náklady stavby činí 68 211 000,- Kč, bez DPH. Vybudování zastávky zásadním způsobem zlepšilo integraci Nové Karoliny do centra města. Jsou tak „smazány“ hranice mezi „starým a novým“, je vytvořen komfortní přístup pro pěší a je zásadním způsobem zkvalitněna dostupnost oblasti prostředky MHD.

 

 • Nová ulice Porážková – je prodloužený úsek ulice Porážkové až po napojení u ulice Českobratrské. Práce byly zahájeny počátkem srpna 2012 s cílem ukončit dobudování tohoto úseku do 30.4.2013. Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s. , náklady stavby činí 134 880 000,- Kč, vč. DPH. Dokončení úseku umožní velmi komfortní a rychlé propojení oblasti Nové Karoliny a centra města na rychlostní komunikace a dálnici.

 

 • Trolejbusová linka do Nové Karoliny – I. etapa – stavba je připravena, probíhají práce na elektrickém zařízení v rozvodně Kolejní a její realizace bude probíhat v souběhu s dokončením nové ulice Porážkové ve 2. čtvrtletí roku 2013. Zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS , náklady stavby budou činit 43 799 000,- Kč, vč. DPH.

 

Díky těmto dokončeným akcím a s výhledem na dokončení zbývajících výše uvedených akci lze optimisticky a s potěšením konstatovat, že v termínu jaro 2013 bude I. etapa Nové Karoliny nejen plně dokončena a zprovozněna, ale rovněž velmi kvalitně dopravně napojena na stávající síť včetně komfortní dostupnosti a celkově velmi slušně integrována do stávající urbanistické struktury kterou kvalitně doplňuje.

 

8. HISTORICKÉ OBJEKTY ELEKTROCENTRÁLY A ÚSTŘEDNY (TROJHALÍ)

 

V návaznosti na dokončené projektové podklady (atelier arch. Pleskota) byla zajištěna příslušná stavební povolení. V koordinaci s Multi byly provedeny některé nutné přeložky a nové vedení tak aby nic nebránilo stavbě. V září 2012 byla potom podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem stavby a byly zahájeny práce s cílem celou rekonstrukci dokončit do 12 měsíců.

Nadále je hlavní prioritou vnést do těchto památkově chráněných budov život a zajistit životaschopné funkce v této části Nové Karoliny na bázi kulturního, společenského, sociálního, vzdělávacího a sportovního vyžití.

Stojí za zmínku, že v projektu II. etapy do stupně UR v současné době zpracovávaného pro Multi je rovněž zahrnut návrh možné zástavby pozemku sousedícího se západní stranou objektů Energocentrály a Ústředny energocentrály.

 

 

 

 

9. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termíny dané Smlouvou a jejími formálními Dodatky obsahujícími prodloužení termínu jsou plněny společností Multi beze zbytku a směřují k dokončení I. etapy do konce roku 2012.

Je asi na tomto místě vhodné a užitečné poznamenat, že dokončení tak rozsáhlého objemu výstavby v tak rozsáhlém a finančně náročném developerském projektu představuje v současné ekonomické situaci zcela ojedinělý úspěch, zejména s ohledem na velmi pomalu postupující pronájmy či prodeje kancelářských, bytových a v poslední době i obchodních ploch. Je třeba ocenit skvělou a konstruktivní spolupráci mezi soukromým investorem – developerem a městem Ostrava.

10. MARKETING

V souladu s ujednáními mezi Multi a SMO je nastolena spolupráce zejména týkající se společné a koordinované účasti Multi a SMO na některých realitních veletrzích ( MIPIM, Expo Real…) či jiných akcích ( Ostravské dny handicapu…) apod. Je rovněž koordinována forma, finanční a praktická spoluúčast Multi na vybraných akcích marketingového a veřejného charakteru. K tomuto účelu slouží Smlouva o spolupráci mezi MV5 a SMO.

S přechodem dokončených budov a veškerých veřejných prostranství z fáze výstavby do běžného provozu se rovněž také marketingové aktivity postupně stávají běžnou marketingovou činností jednotlivých subjektů, ať již jde o vlastní provoz Fora Nová Karolina, prodej bytů či pronájem kancelářských ploch, s cílem přiblížit veřejnosti tuto skvělou moderní a kultivovanou novou část centra města.

 

zdroj: http://www.facebook.com/notes/nov%C3%A1-fuku%C5%A1ima/informace-o-postupu-realizace-i-etapy-projektu-nov%C3%A1-karolina-a-spolupr%C3%A1ce-se-spo/308266179275107