Jiří Ptáček: Poznámky k dramaturgické ne-koncepci Ostravské městské galerie

Při pečlivém pročtení dokumentu „Koncept provozu budov Trojhalí Karolina. Provoz Ostravské městské galerie“ se nelze ubránit poměrně velkému množství otázek a pochybností, kvůli kterým se lze plně ztotožnit se všemi kritickými podněty Kunsthalle o.s., jak je shrnulo v reakci na podobu projektu. Nad jejich záběr se lze ovšem pozastavit nad jeho dalšími spornými místy, indikujícími, že zřízení OMG podle proponovaných parametrů nelze podporovat.

Zcela zásadní je u předloženém projektu absence ideového zaměření instituce a její zasazení do existujícího rámce kulturních institucí v Ostravě (především ve vztahu ke Galerii výtvarného umění v Ostravě), České republice, případně v mezinárodním prostředí. Projekt blíže neosvětluje, jakým spektrem umění se bude zabývat (formulace „obrazy, sochy, fotografie atd.“ je povšechná), do jaké míry se bude jednat o autorské či převzaté projekty, nakolik se instituce hodlá zabývat domácím a zahraničním uměním a v jakém ohledu bude doplňovat a překračovat nabídku stávajících kulturních organizací stejného (či podobného) druhu.

Autoři projektu svými vágními deklaracemi typu „Vizí fungování Ostravské městské galerie je vybudování prestižní umělecké instituce evropského významu, která bude v Ostravě představovat umění té nejvyšší a unikátní kvality, čímž přispěje i k rozvoji turismu v tomto městě“ odklánějí pozornost od potřebné konkretizace, jak vysoké cíle zamýšlejí naplňovat. Útržkovitými informacemi o plánované spolupráci s Národní galerií v Praze a Nadací Jana a Medy Mládkových rovněž nedávají poznat koncepční a dramaturgické záměry autorů. Jediná konkrétní sdělení o pořádání absolventských přehlídek uměleckých škol a výsledků sympozia SMALT ART VÍTKOVICE přitom naznačují nejen nedostatek svébytných vizí, ale rovněž avizují lokální význam zamýšlených akcí. Ze stejného důvodu nemůže být „příslibem“ ani angažmá Ivany Štenclové ve funkci umělecké ředitelky, jejíž produkční a kurátorská praxe ani v nejmenším nesignalizují, v jakém ohledu bude s to předestřené vize naplňovat. Bez této bližší specifikace nelze posuzovat ani adekvátní využití požadovaných finančních prostředků.

Kvalitu a z ní vyplývající prestiž kulturních institucí totiž neurčují čtvereční metry výstavní plochy, dokonce ani výše rozpočtu, ale pouze promyšlená dramaturgie.

Bezprecedentní je rovněž plánované spojování OMG s institucí a aktivitami komerčního zaměření, jmenovitě jednak s Galerií Zdeněk Sklenář a jednak s prodejními výstavami (viz. „Některé výstavy budou mít prodejní charakter, aby bylo možné podpořit další rozvoj zejména mladých a začínajících umělců.“). Tato produkční linie (opět blíže nezdůvodněná) podporuje oprávněnost spekulací, že dramaturgie nebude určována výhradně požadavky kvalitní, nezávislé kurátorské práce, ale také obchodními zájmy. V praxi to může znamenat, že město bude z vlastních zdrojů přispívat vysokými částkami na soukromé výdělečné aktivity druhé zainteresované strany. Kombinací nekomerčních a komerčních ambicí a kolaborací vzniká hybridní monstrum, jehož záměry nebudou transparentní a důvěryhodné.

Poznámkou pod čarou pro investigativní žurnalisty budiž i to, proč je Galerie Zdeněk Sklenář uváděna jako jediná spolupracující galerie svého typu.

Vedle přemrštěné částky za pronájem výstavního prostoru GONG (3.360.000,- Kč ročně, tj. 280.000,- Kč měsíčně), za kterou – jak správně poukazuje Kunsthalle o. s. – by bylo možné pronajmout (a dodávám, že i zrekonstruovat) prostor jiný, si pozornost zaslouží i další matematika rozpočtu projektu. Rozvahou 4-5 výstav v prostoru GONG a 2 sezónních výstav v Dvojhalí, tedy vcelku maximálně 7 výstav, se kalkulace rozpočtu dostává do rozporu s uváděnými náklady na jejich realizaci. Honorář externího kurátora výstavy, cestovné a ubytování umělců a kurátorů, fotodokumentace výstav, realizace tiskovin, pozvánek a katalogu jsou kalkulovány desetkrát do roka. Tuto diskrepanci lze zčásti odůvodnit jednak dalšími zamýšlenými akcemi (workshopy, sympozii) zvyšujícími celkový počet akcí, jednak rozložením nákladů na jejich realizaci na období celého roku za účelem zprůměrovat a tím zpřehlednit hrubě nahozený rozpočet. Navzdory tomu se např. v případě honoráře externím kurátorům jedná o vysoké částky (částka 100.000,- Kč je kalkulována 10x ročně), jež odpovídají uskutečnění pouze vysoce náročných kurátorských úkolů. A opět: Jakkoli se nemusí jednat o honorář neadekvátní, je nemožné to blíže určit při absenci specifikace rozsahu a typu kurátorské činnosti žádané OMG od externích kurátorů. Také proto je nemožné ujasnit si, zda v rozpočtu nedochází k nadhodnocování ceny práce a tím pádem k plýtvání financí poskytovaných Statutárním městem Ostrava.

Výše uvedené poznámky mají rozšířit polemiku o vzniku a podobě OMG podle navržených parametrů. Mají poukázat na některé aspekty předloženého projektu, jež vedle argumentů Kunsthalle o.s. (jež záměrně neopakuji) dále prohlubují nevěrohodnost a netransparentnost projektu z pohledu odborné veřejnosti. „Nenastínění“ důležitých faktorů nutných k naplňování předestřených cílů („pořádání těch nejkvalitnějších výstav ve spolupráci s nejkvalitnějšími galeriemi“), tedy ne-koncepce v oblasti dramaturgie a ideového směrování instituce, by však mělo být patrné i politické reprezentaci města Ostravy.

Jiří Ptáček (1975) – kurátor a kritik umění
Působil jako šéfredaktor časopisu Umělec, později jako kurátor Galerie NoD v Praze. Od roku 2009 vyučuje v Ateliéru video na brněnské Fakultě výtvarných umění. V roce 2011 připravil celoroční výstavní program pro známou Galerii mladých v Brně nazvaný Galerie Mládí. Pravidelně přispívá do odborných periodik a katalogů, vede výtvarnou rubriku časopisu Nový prostor. Uspořádal řadu kolektivních i samostatných výstav v různých galeriích u nás i v zahraničí. Od roku 1998 přispívá do deníků a časopisů (Ateliér, Artur, Prostor Zlín, Korpus, Umělec, Profil, Fotograf, A2, Art&Antiques, Reflex, Ex, Flash Art, Nový prostor), webových periodik, katalogů a knižních publikací.

(Text byl součastí tiskové zprávy Kunsthalle Ostrava, o.s.; publikován: http://ostravablog.cz/komentare/poznamky-k-dramaturgicke-ne-koncepci-ostravske-mestske-galerie/)