Markéta Holubová: Architekt Karel Kotas. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci

Přinášíme vám diplomovu práci Markéty Holubové z Palackého univerzity v Olomouci, věnovanou architektu KArlu Kotasovi, který postavil několik významných budov i v Ostravě. Akademický architekt Karel Kotas, žák Jana Kotěry a Leopolda Bauera, se řadí mezi přední české architekty meziválečné éry.  Téma diplomové práce Markéty Holubové zní Architekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha.

„Cílem práce je poskytnout hlubší vhled do problematiky Kotasovy tvorby, která se rýsuje na pozadí spletitých ţivotních osudů. Exkurz do Kotasova celoţivotního díla by se neobešel bez naznačení Kotasovy pozice v širším proudu české architektury dvacátých a třicátých let 20. století a definování Kotasova vztahu k zahraniční architektonické i teoretické produkci. Nedílnou součástí práce bude zhodnocení Kotasovy tvorby, včetně pokusu konfrontovat jeho tvorbu scentry avantgardní architektury té doby. Cílem této konfrontace bude „vystopovat“ inspirační zdroje a míru ovlivnění převaţujícími trendy v architektuře nově vzniklého československého státu, včetně vlivu Kotěrovy školy, k jejíţ poslední generaci ţáků Karel Kotas patřil.“

 

Celou práci najdete zde: http://theses.cz/id/5ymo1t/47823-147182013.pdf

20140711-072408-26648279.jpg