„Městská galerie“ v Trojhalí a Gongu

Dne 5. 12. 2012 byl zastupitelstvem města Ostravy schválen návrh zřídit a provozovat městskou galerii v Trojhalí a Gongu, aniž by ovšem bylo řečeno, jakou právní formu bude mít tato instituce. Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava na zastupitelstvu vystoupilo s žádostí, aby zastupitelé stáhli bod č.103 Městská galerie z programu a vyžádali si od vedení města odborný materiál, na základě kterého by se mohli kompetentně rozhodnout. Takový materiál totiž zastupitelům předložen nebyl, přestože si vypracování takového materiálu zastupitelé na vedení města vyžádali na jednání zastupitelstva v červnu 2012 (usnesení číslo 39, jednání zastupitelstva dne 13.6.2012). Veškeré argumenty, které se týkaly problematičnosti schváleného projektu, byly vedením města odmítnuty bez toho, aby byly vyvráceny věcnou argumentací.

Primátor Petr Kajnar a náměstkyně primátora Simona Piperková několikrát zopakovali, že o.s. Kunsthalle Ostrava nebylo v jednáních aktivní, což je ve zjevném rozporu s množstvím schůzek na MMO a materiálů, které jsme městu předložili. Tyto výroky vedení města se neshodují s realitou. Naopak paní náměstkyně Piperková nám na schůzce dne 4.5. 2012 vyčetla, že na město se vznikem městské galerie příliš tlačíme, což jsme zastupitelům doložili zápisem z daného jednání.

Jen připomínáme, že letos jsme město několikrát písemně i emaily vyzvali k vytvoření pracovní skupiny, tyto výzvy jsme zastupitelstvu rovněž předložili k nahlédnutí. Město za dva roky, kdy jsme intenzivně jednali a vyzývali město písemně i na schůzkách k aktivitě, žádnou pracovní skupinu nevytvořilo. Na straně vedení města nyní je, aby veřejnosti náležitě vysvětlilo tento svůj přístup k celé věci.

Vedení města na zastupitelstvu opakovaně tvrdilo, že zřízení příspěvkové organizace neprosazuje. Zastupitelům ale nedodalo jediný odborný materiál, který by objasnil, jaké jsou výhody a nevýhody takového typu instituce.

Rádi bychom podotkli, že jsme městu vždy na schůzkách i v materiálech opakovali, že většina městských galerií v ČR je zřízena právě jako příspěvková organizace, a to zejména s ohledem na transparentnost takové instituce, s garantovanými výběrovými řízeními na vedoucí pozice. Čitelná, jasná a jednoduchá majetková a řídící struktura je nejlepším předpokladem pro kvalitní fungování právního subjektu „městská galerie“.

Projekt Trojhalí, který nyní město schválilo, je nekvalitní. Obsahuje řadu zásadních chyb, což dokládají všechna tři odborná stanoviska předních českých kurátorů, které jsme oslovili. Tato stanoviska byla dne 3. 12. 2012 předložena jak zastupitelům, tak médiím.

Chtěli bychom veřejnost i média upozornit, že vedení města nyní postupuje nestandardně. Uvedeme to na příkladu města Třeboně, které nyní také usiluje o vznik městské galerie. Tamní vedení města vytvořilo pracovní skupinu z odborníků, občanských sdružení a uměleckých organizací. Pracovní skupina vypracovala studii, která obsahuje jak návrh možných objektů pro provoz městské galerie, tak návrhy statusu této galerie. Nyní proběhne nad materiálem odborná diskuse s veřejností. Teprve poté, kdy bude materiál vycizelován a odborně zkonzultován s veřejností, bude předložen zastupitelům.

Na závěr vyzýváme, aby v případě, že projekt Trojhalí bude realizován, nebylo používáno ve spojení s tímto projektem označení „městská galerie“. Tak bude zřejmé, že se nejedná o instituci městské galerie, vzniklé na základě odborné diskuse a transparentního výběrového řízení na vedení této instituce, které jsou základní podmínkou vzniku takovéto instituce, ale o soukromou galerii zájmového sdružení Trojhalí Karolina, v němž jsou členy Statutární město Ostrava, Vítkovice a.s., Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob a Moravskoslezský kraj.

tisková zpráva (Kunsthalle Ostrava, o.s.); publikováno: http://ostravablog.cz/kultura/ostatni/mestska-galerie-v-trojhali-a-gongu/