Návrh na poskytnutí účelové dotace pro zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA

Návrh na poskytnutí účelové dotace pro zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na spolufinancování projektu „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“.

 

Zastupitelstvu města je předkládán materiál s návrhem na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace zájmovému sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na spolufinancování projektu „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – Pól Rozvoje spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP).

 

 

Průběh přípravy projektu

Po zastavení průmyslové aktivity v roce 1986 v prostoru bývalé koksovny Karolina následovala demolice téměř všech objektů a zařízení. Byly zachovány jen dva objekty, elektrárna č. IV – elektrocentrály (tzv. Dvojhalí) a elektroústředny. Společnost Multi Development koupila Dvojhalí v roce 2006. Elektroústředna zůstala v majetku SMO.

 

Vzhledem ke spolufinancování projektu z EU bylo nutné zajistit nejen rekonstrukci objektů (jakožto technické historické památky), ale také jeho smysluplné využití. Náplň projektu bylo nutné navázat také na budoucího provozovatele.

 

Z důvodu rozdílného vlastnictví předmětných budov (budova Ústředny patřila SMO, budova Elektrocentrály patřila společnosti Multi Development, respektive společnosti Project Company Omega, a.s.) bylo komplikované stanovit žadatele o možnou dotaci.

Situace kolem přípravy projektu byla zkomplikovaná také nastoupivší celosvětovou ekonomickou krizí. Z toho důvodu byl v průběhu roku 2009 a začátkem roku 2010 řešen odkup budovy Elektrocentrály do vlastnictví města. Odkup byl schválen zastupitelstvem města 26.5.2010 za cenu 7 000,- Kč

 

Na jaře roku 2010 byla zpracována „Marketingová strategie využití objektů SMO na Karolině“, která definovala základní požadavky na objekty (podloženo několika výzkumy a analýzami potřeb obyvatel Ostravy). Na základě této strategie navrhl arch. Pleskot současnou podobu využití obou budov – tzv. „zastřešené náměstí“ pro rozvoj kulturně společenských aktivit a sportu.

 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.5.2010 schválilo založení příspěvkové organizace (p.o.) určené pro provoz výše uvedených historických budov. Nevýhodou p.o. byla absence dostatečných odborníků a personálního zajištění celé p.o., nutných zejména pro tvorbu žádosti o dotaci, technické vedení rekonstrukce a rovněž zajištění programové náplně v době udržitelnosti projektu.

Z uvedeného důvodu byla prověřována další možnost, která by zajistila SMO bezproblémové čerpání dotace a zejména dodržení udržitelnosti projektu po dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu. Jako vhodná forma se ukázalo založení zájmového sdružení právnických osob, jehož členem bude statutární město Ostrava, a tomuto sdružení historické budovy darovat. Výhodami je, že SMO nebude nuceno financovat provozní výdaje samo, nedojde k ohrožení ztráty darovaného majetku, snadněji lze propojit marketingové aktivity v rámci náplně sdružení a Dolní oblasti Vítkovic a bude zajištěna odborná personální kapacita během realizace a provozu projektu.

 

Dne 13.10.2010 schválilo zastupitelstvo města založení zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA (dále jen Sdružení). Jedním ze zakládajících členů Sdružení je statutární město Ostrava. Dalšími členy sdružení jsou:

 • Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
 • VÍTKOVICE, a.s.
 • Moravskoslezský kraj.

 

Hlavní náplní Sdružení je zajištění realizace a následného provozu projektu „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“, přičemž hlavním cílem je obnova a rekonstrukce této technické památky a následná udržitelnost.

 

S projektem samotné rekonstrukce a náplně obou budov byly členové zastupitelstva průběžně seznamováni, mimo řádné ZM, rovněž na pracovním semináři ZM 9.9.2010 na výstavišti Černá louka a dne 25. až 26.11.2010 v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Zájmové sdružení bylo registrováno 12.11.2010. Žádost o dotaci z ROP byla podána 28.12.2011. V současné době byla žádost schválena ze strany poskytovatele dotace.

 

Celkové náklady projektu činí 339 683 tis. Kč

Celkové způsobilé náklady činí 333 712 tis. Kč

Celkové nezpůsobilé náklady činí 5 971 tis. Kč

Dotace ROP (85% ze způsobilých nákladů) 283 655 tis. Kč

Spolufinancování žadatele

(15% ze způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje) 56 028 tis. Kč

Výše uvedené částky jsou vč. DPH.

 

Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba zajistit předfinancování a spolufinancování projektu. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu města předkládán návrh smlouvy na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace na spolufinancování projektu ve výši 50 057 tis. Kč. Předfinancování projektu a spolufinancování nezpůsobilých výdajů bude zajištěno ze strany žadatele – Sdružení, prostřednictvím ostatních členů sdružení a v režimu modifikovaných plateb

 

Projekt „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“ byl zařazen již v roce 2008 do indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Ten byl jako celek schválen v 1. balíčku EIB. Ke krytí účelové dotace mohou být tedy použity prostředky z úvěru EIB. Kladné vyjádření EIB k poskytnutí prostředků z úvěru 3. subjektu je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

 

Nemovitosti ve vlastnictví zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA:

 • budova bez čp/če, průmyslový objekt, nemovitá kulturní památka na pozemku parc. č. 3452
 • pozemek parc. č. 3452 – zast. plocha a nádvoří

(výše uvedená budova je budovou bývalé rozvodny-elektrocentrály, tzv. Dvojhalí)

 • budova bez čp/če, průmyslový objekt na pozemku parc. č. 3457/2
 • pozemek parc. č. 3457/2 – zast. plocha a nádvoří

(výše naposledy uvedená budova je budovou bývalé ústředny)

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále „historické budovy“).

 

Historické budovy byly ze strany města darovány Sdružení. V rámci dokumentů Darovací smlouva a smlouva o předkupním právu, Kupní smlouva a stanovy Sdružení je převod historických budov do vlastnictví města ošetřen následujícími právními prostředky:

 

Darovací smlouva a smlouva o předkupním právu:

 

 • oprávnění města jednostranně zrušit Darovací smlouvu odstoupením pro případ porušení povinností ve vazbě na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci historických budov, na realizaci rekonstrukce, na využití historických budov pro stanovený účel (dle smlouvy, dotačních podmínek, stanov)
 • sjednané předkupní právo pro případ zcizení historických budov s délkou trvání do 31.12.2060 za kupní cenu 1,- Kč
 • zrušení Darovací smlouvy v případě zrušení Sdružení

 

Kupní smlouva

 

 • převod historických budov do vlastnictví města za 1,- Kč v některých případech zániku členství města ve Sdružení
 • převod historických budov do vlastnictví města za 1,- Kč v případě zcizení historických budov za současného překročení kompetencí některým z orgánů Sdružení, či jeho člena

 

Stanovy

 

 • při zániku Sdružení se pro účely vypořádání přihlíží k nepeněžitým příspěvkům členů, včetně darování nemovitostí
 • pro jakoukoliv dispozici s nemovitostmi je zapotřebí hlasů všech členů správní rady, tedy i města
 • v případě dispozice s nemovitým majetkem je pro jednání navenek zapotřebí všech členů předsednictva, přičemž jedním z nich je i zástupce města

 

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

 

zdroj: http://www.facebook.com/notes/nov%C3%A1-fuku%C5%A1ima/n%C3%A1vrh-na-poskytnut%C3%AD-%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9-dotace-pro-z%C3%A1jmov%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-pr%C3%A1vnick%C3%BDch-osob-trojhal/260871474014578