Ostravský vědec oceněn Učenou společností ČR

Ocenění za významný výsledek tvůrčí výzkumné práce bylo uděleno vědeckému pracovníku Marku Eliášovi  z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ten se stal nositelem ceny Učené společnosti ČR za rok 2013 v kategorii Mladý vědecký pracovník.  V pondělí 20. května 2013 mu byla v pražském Karolinu udělena cena Učené společnosti České republiky za elegantní analýzy genomů protist. Blahopřejeme!
Učená společnost se hlásí k tradicím Královské české společnosti nauk, která se utvářela od 70. let 18. století a České akademie věd a umění, založené v roce 1890. Program Učené společnosti je obdobný jako u učených společností ostatních, zejména evropských zemí, tj. podpora vzdělanosti, vědy a kulturní atmosféry doma i ve stycích mezi státy a národy. Pro jednání o obecných otázkách vědy jako součásti národní kultury je nezbytný i pracovní styk mezi čelnými představiteli vědeckých oborů. Cílem Učené společnosti ČR je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice. Členy Učené společnosti se mohou stát významné domácí vědecké osobnosti z oblasti přírodních i humanitních věd na základě tajné volby při valných shromážděních, která se konají každoročně v květnu.
Od roku 1996 uděluje Učená společnost ČR prestižní ceny za původní vědecké práce v kategorii „ vědecký pracovník“ a „mladý vědecký pracovník“ (do 35 let). Zásluhou sponzorů jsou s těmito cenami spojeny finanční odměny. V současnosti se ceny staly významným domácím oceněním vědeckých pracovníků, kteří nejsou členy Učené společnosti ČR. K tomu přibylo od roku 1998 oceňování středoškolských studentů a v roce 2009 byla zřízena i cena pro pedagogické pracovníky, kteří podporují zájem o vědu a výzkum na středních školách a vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů a vynikající působení studentů v soutěžích. O ceny pečuje po finanční stránce Nadační fond pro podporu vědy při Učené společnosti ČR, vedený v současné době předsedou Správní rady prof. RNDr. Jiřím Krajíčkem, DrSc.