Petiční výzva za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia

Signatáři této petice požadují zachování tří historických budov:

 • bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099 od vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových (v současné době kulturní památkou)
 • obchodního domu Textilia čp. 243 od architektky Marie Frommerové (v současné době kulturní památkou) a
 • nárožního domu čp. 284 od ostravského architekta Felixe Neumanna.

Domy čp. 243 a 284 tvořily od 30. let 20. století areál význačného obchodního domu Textilia, posléze přejmenovaného na Ostravica. Budova bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099 je významné architektonické dílo určuje do značné míry charakter Smetanova náměstí. Jména architektů, autorů zmíněných staveb, patří k zásadním pro utváření podoby Ostravy v 1. polovině 20. století. Dané stavby jsou důležité pro architektonický ráz této části historického jádra Ostravy, a navzdory svému zchátralému stavu představují důležitou součást historie města, jeho urbanismu a architektury.

Zmíněné budovy vlastní firma AMÁDEUS REAL a.s., která v developerské soutěži roku 2008 získala sousední pozemky na náměstí Dr. E. Beneše. V dubnu 2009 zastupitelstvo města schválilo prodej těchto pozemků na splátky, přičemž první splátku tvořilo pouhých třicet procent z ceny a poté měl AMÁDEUS REAL splácet dle dostupných informací pouhých pět procent v průběhu stavby. Tyto splátky jsou pro město evidentně velmi nevýhodné.

Pozemky jsou nicméně do současné doby majetkem Statutárního města Ostravy zřejmě v rámci tzv. výhrady vlastnictví. Na těchto pozemcích hodlá AMÁDEUS REAL postavit nákupní centrum, které významně naruší architektonický ráz uvedených památek a snaží se zcela evidentně docílit celkové nebo částečné demolice dvou zmíněných budov (čp. 284 a 241 a 3099).

Uvedená firma zakoupila pozemky i zmíněné domy bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia právě z důvodů propojení nového nákupního centra a historických objektů, přičemž současně deklarovala citlivě opravit historické objekty. Je evidentní, že začlenění budov, jejich rekonstrukce by byla pro AMÁDEUS REAL finančně náročná. Proto již několik let vlastník zcela evidentně porušuje zákon o ochraně kulturních památek, a to tím, že je nechává chátrat. AMÁDEUS REAL během účasti v developerské soutěži ani jednou neuvedl, že by chtěl objekty demolovat. Zároveň však věděl, že domy čp. 241, 3099 a 243 jsou kulturními památkami, i to, v jakém jsou stavu, a tvrdil, že chce památky zachovat a náležitě využít.

Po uveřejnění výsledků a podpisu smlouvy s městem však společnost AMÁDEUS REAL ponechala budovy bez náležité ostrahy, což vedlo k razantnímu urychlení chátrání předmětných staveb. Nulová pozornost a zabezpečení (např. ostrahou, alarmem, bezpečnostními zámky) předmětných památek vedly k tomu, že neznámí pachatelé:

 • zničili značnou část střech předmětných budov, a to včetně oplechování a dokonce i dřevěných prvků bednění krovů, což vedlo k dlouhodobému zatékání,
 • v objektu čp. 243 vytrhali hliníková okna tak, že do něj několik měsíců zatékalo,
 • v objektu čp. 241 vytrhali například kovové secesní, dekorativně utvářené zábradlí hlavního schodiště.

Zmíněné destrukce představují konkrétní poškození památkových hodnot daných staveb. Zarážející a dohady vzbuzující je navíc skutečnost, že naproti uvedeným chátrajícím stavbám se nachází historické, delší dobu nevyužívané objekty bývalého hotelu Palace. Tyto stavby však evidentně takto devastovány neznámými pachateli nejsou a neurychlují jejich chátrání, i když z logiky věci by uvedená skutečnost měla být stejná. NENÍ! Společnost AMÁDEUS REAL zjevně porušuje zákonnou povinnost vlastníka starat se o kulturní památky a současný nedobrý stav je výsledkem jeho nezájmu o historické hodnoty obchodního domu Textilia-Ostravica a jejich zachování. Tomu odpovídá i žádost AMÁDEUS REAL z poloviny roku 2011, aby Ministerstvo kultury České republiky zrušilo prohlášení za kulturní památku budovu bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099. Proti neserióznímu přístupu firmy AMÁDEUS REAL při zachování památkových hodnot dotčených staveb orgány statutárního města Ostravy, zodpovědné za památkovou péči, postupovaly velmi laxně a zasahovaly vždy až na poslední chvíli, často teprve na upozornění veřejnosti a v okamžiku kdy stav historických budov byl již zcela ve zchátralém stavu. Přitom orgány města pravomoc k zachování kulturních památek mají a měly. Proto žádáme, aby byly jak ze strany Statutárního města Ostrava, tak ze strany společnosti AMÁDEUS REAL a.s. učiněny kroky vedoucí k záchraně výše uvedených kulturních památek a historických objektů.

Z těchto důvodů signatáři:

 • POŽADUJÍ, aby orgány Statutárního města Ostrava, zodpovědné za naplňování zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, náležitě dohlížely na naplňování předmětného zákona a aby bezodkladně přijaly rozhodnutí směřující k zachování kulturních památek, tj. domů čp. 241 a 3099 a čp. 243.
 • POŽADUJÍ, aby orgány Statutárního města Ostrava nařídily opravu uvedených kulturních památek, případně ji provedly z vlastních prostředků a vymáhaly následně tyto prostředky po společnosti AMÁDEUS REAL a.s., která porušuje povinnosti vlastníka kulturních památek, o objekty se adekvátně nestará, byť v rámci představení projektu výstavby obchodního centra deklarovala zájem o zhodnocení historického potenciálu místa a náležité využití historických objektů.
 • POŽADUJÍ, aby Statutární město Ostrava prosazovalo zachování domu čp. 284 jako důležité urbanistické a architektonické součásti historického jádra města Ostravy a jako součásti celého bloku budov bývalého obchodního domu Textilia – Ostravica, a z tohoto důvodu aby nesouhlasilo s jeho demolicí.
 • POŽADUJÍ, aby Statutární město Ostrava případně odstoupilo od smlouvy o prodeji pozemků na náměstí Dr. E. Beneše, neboť svým jednáním společnost AMÁDEUS REAL zcela zjevně porušuje svůj původní záměr deklarovaný při koupi předmětných pozemků, tj. vybudování nákupního centra a jeho propojení s předmětnými historickými budovami a jejich citlivou opravou a zachování. Považujeme za nevhodné, aby orgány Statutárního města Ostravy svým postojem nepřímo přispívaly k narušování historických hodnot předmětných budov a umožnily jejich chátrání či dokonce jejich demolici.
 • POŽADUJÍ, aby Ministerstvo kultury ČR zachovalo památkovou ochranu budovy bývalé Obchodní a průmyslové banky čp. 241 a 3099 jakožto význačného příkladu architektury počátku 20. století.

Souhlasím a chci petici podepsat.