Renáta Skřebská | Černá země? Mýtus a realita 1918–1938 – archiv bulletinu 1/2019

V  rámci 100. výročí založení Československé republiky se Galerie výtvarného umění v Ostravě rozhodla uspořádat výstavu Černá země? Mýtus a  realita, kterou doprovodila i  publikace. Obojí poprvé komplexně mapovalo výtvarné dění v  regionu před vznikem republiky, v době vzniku i v době jejího dvacetiletého trvání. Koncepce celého projektu, výstavy a  publikace byla postavena na otázce, zda Ostrava a celý region je skutečně černá země. Šlo o to, potvrdit nebo vyvrátit, zda klišé, které se v  souvislosti s  výtvarnou kulturou v  regionu vžilo, odpovídá dobové skutečnosti. Zájem o  projekt formou zápůjčky projevily nejdůležitější paměťové instituce regionu a  řada soukromých sběratelů, což svědčí o  jeho potřebnosti a  aktuálnosti. Díky tomu se podařilo do publikace získat bohatý fotografický doprovod. Textově do knihy pod vedením editorky a autorky Renaty Skřebské přispěli Jiří Jůza, Pavel Šopák a Martin Strakoš. Jejich příspěvky poskytují představu o  stavu poznání a  zároveň jsou první objektivní syntézou hlavních projevů výtvarné kultury regionu. Koncepce publikace je rozdělena na tematické okruhy, kterým je předřazen prolog mapující nejvýraznější výtvarné postavy z regionu. Prolog reflektuje kosmopolitní ráz umění na příkladu tvorby Huga Baara, Antona Koliga nebo Albína Poláška, jehož kariéra se podobá americkému snu. Představeni jsou umělci, kteří tvořili střídavě v  regionu i mimo něj a zároveň se podíleli významnou měrou na uměleckém dění v  dané lokalitě. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/03/KROS24_online_full.pdf