Romana Rosová | Ostravské hradby – archiv bulletinu 2/2017

Ostrava patřila mezi opevněná města, i když kamenné hradby nebyly vystavěny hned po založení města, ale až v polovině 14. století. Předtím se zřejmě fortifikace omezila na příkop a dřevohlinité opevnění (valy a palisády). První zmínka o městských hradbách pochází z roku 1371, kdy olomoucký biskup Jan ze Středy (olomouckým biskupem 1364–1380) vydal listinu se svolením, aby ostravští měšťané používali roční daň 40 hřiven, odváděnou biskupovi, po dobu 5 let na opevnění města. Biskup také zmiňuje, že jeho předchůdce Jan Očko z Vlašimi (olomouckým biskupem 1351–1364) svolil, aby si ostravští měšťané ponechali ročně 20 hřiven, k nim z vlastního majetku přidali dalších 20 hřiven a město opatřili zdmi a opevněním. Z těchto zpráv vyplývá, že biskup Jan Očko povolil výstavbu hradeb, ale částka se ukázala jako nedostačující, proto Jan ze Středy částku zvýšil, aby bylo možné postavit i věže a brány a další pevnostní prvky. Výstavba začala zřejmě po roce 1362, kdy vydal Karel IV. Ostravě privilegium výročního trhu, což pozvedlo prestiž města, kterému tak scházelo již jen kvalitní městské opevnění. V roce 1389 pustil biskup Mikuláš z Rýzmburka městu právo odúmrti. Volné používání dědictví po měšťanech zemřelých bez dědiců mělo sloužit také k lepšímu udržování městských hradeb. Biskup v listině píše, že město kvůli nepřátelskému útoku potřebuje hlídané „hradby a opevnění“, aby se „spoluobčané lépe a pevněji podobně jako v jiných našich městech ve věžích, zdech a parkánech, branách a příkopech a jiných opevněních k nutné obraně byli schopni ohradit a chránit vlastní město postavením stráže a nezbytnosti obstarat.“ Městské opevnění sestávalo z kamenné zdi asi 4 m vysoké a 1,5–2,5 m široké, z obou stran omítané, opatřené střílnami. Nejsilnější byla zeď směrem k Polské (dnes Slezské) Ostravě, kde byla opatřena silnou poprsní hradbou a baštami. Hradbu přerušovaly tři, resp. čtyři brány – Kostelní (někdy zvaná též Mostní, Zámostní nebo Dolní), Hrabovská (zvaná též Vítkovická či Horní), Přívozská (také Opavská) a malá fortna pro pěší. Nejstarší písemnou zmínku o branách máme z roku 1434, kdy kníže Bolko Opolský potvrdil Hanušovi, mlynáři u Hrabovské brány v Ostravě, list na mlýn. Přívozská brána je poprvé uvedena v roce 1563 v listině, jejímž prostřednictvím biskup Marek Khuen potvrdil městu koupi zahrady. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)