Romana Rosová | Proč zanikají ostravské zámky —– 3. díl Ostrava-Třebovice – archiv bulletinu 1/2014

První zmínka o vsi Třebovice pochází z roku 1377, kdy při dělení Opavska mezi syny vévody Mikuláše II. držel třebovické léno Beneš z Kravař. Panské sídlo – tvrz – je poprvé v písemných pramenech zmíněno roku 1424, kdy ho Jan z Kravař postoupil manželce, opavské kněžně Anežce. Je pravděpodobné, že právě páni z Kravař tvrz postavili. Stála v severní části vsi, na okraji svahu spadajícího k severu a k pravému břehu řeky Opavy. Její bližší podobu ale neznáme, nevíme ani, zda byla již zděná, nebo pouze dřevěná. V roce 1573 připojil tehdejší majitel Třebovic, zemský sudí Ondřej Bzenec z Markvartovic ves k zakoupeným Klimkovicím a tamní tvrz přestavěl na výpravný renesanční zámek. Třebovice tak ztratily svou sídelní funkci a zdejší tvrz zůstala nevyužita. Za třicetileté války tvrz zpustla, v inventáři panství z roku 1663 je uváděna jako zděná, se dvěma pokoji, ale pustá, bez „pecí a oken“. V části byla sýpka, ve sklepě pivovar a vězení. Součástí areálu byl dvůr s ovčínem a třemi stodolami, to vše obehnáno valem a proutěným plotem. Teprve za Václava Gusnara z Komorna, který získal Třebovice roku 1684, byla zřejmě tvrz přestavěna na raně barokní jednopatrový zámek, orientovaný hlavním průčelím k jihu, do jehož západní části byla zřejmě integrována budova tvrze. U zámku se na západní straně rozkládal okrasný park. Ještě v roce 1697 je budova označována jako tvrz, která byla zděná, patrová, krytá šindelem a sestávala ze čtyř světnic, tří komor, dvou sklepů, dvou sýpek, spižírny, pivnice, pivovaru, čeledníku a zděné stáje pro osm koní. Nebyl to tedy příliš velký objekt a je možné, že přestavba tvrze na zámek proběhla až za dalšího majitele, Antonína Leopolda Gusnara. V jeho pozůstalosti je objekt označen jako „sídlo panské“ a měl nejen více světnic, ale uvádí se i nový pivovar, který nechala zřídit vdova, a samostatné hospodářské stavení s čeledníkem, chlévy a stájemi. V té době byla možná zámecká budova pouze dvoukřídlá. … více informací na KROS 01 2013 web.indd (krasnaostrava.cz)