Tiskové prohlášení spolku Fiducia a spolku Svatý Václav k Museu+

 

Tiskové prohlášení: Na zastupitelstvu Moravskoslezského kraje dne 12. 9. 2019 jsme v diskusi k podpisu Memoranda o výstavbě MUSEA+  (uzavřeného mezi MSK, SMO, MK ČR a DOV) upozornili na fakt, že v memorandu chybí uvedení architektonické soutěže jako podle nás jediného akceptovatelného, transparentního způsobu, jakým lze vybrat projekt k realizaci stavby veřejné instituce financované z veřejného rozpočtu v předpokládané částce 2,5 miliardy korun, navíc s ohledem na to, že jde o Národní kulturní památku (Diskuse byla nahrávána a je zveřejněna zde https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-09-12 ) 

Ministerstvo kultury, které by bylo stavebníkem muzea, by mělo s veřejnými financemi vždy nakládat jako správný hospodář a těžko si lze představit, že by se stavba realizovala bez transparentní architektonické soutěže. Soutěž by měla být podle nás zmíněna přímo v memorandu.

Dále jsme na zastupitelstvu kraje upozornili na to, že v memorandu není nijak zakotvena role Národního památkového ústavu jako člena přípravné skupiny, ani jako partnera projektu, což považujeme za chybu. Přitom jako partner je zde uvedeno Národní muzeum, které v minulosti nebylo nijak zapojeno do diskusí či aktivit týkajících se záchrany národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Naopak Národní památkový ústav, který je odborným orgánem ministerstva kultury a má ze zákona dohled nad obnovou památky (tudíž jeho role v obnově NKP DOV je klíčová), v memorandu zcela chybí, což považujeme za chybu.

Co se týče výstavby a náplně Muzea+, vyslovili jsme na zastupitelstvu MSK tuto obavu:

Rekonstrukci vysokých pecí při jejich konverzi pro potřeby muzejního provozu je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Podle stanoviska Národního památkového ústavu z roku 2015 dochází tlakem investora k redukci památkové ochrany, areál se stává nečitelným, ztrácí svou vypovídací schopnost a degradují jeho hodnoty.  Bouráním komínů, mostů a potrubí je podle NPÚ narušováno cenné a unikátní panorama.   Chtěli bychom připomenout, že Národní památkový ústav se dlouhodobě jako poradní odborný orgán ministerstva kultury stavěl proti mnoha demolicím v rámci národní kulturní památky DOV včetně odborných vysvětlení, proč jsou tyto demolice nežádoucí. NPÚ také nesouhlasil s redukcí památkové ochrany z roku 2015. Z výše zmíněných důvodů je podle nás potřebné, aby NPÚ byl aktivně zapojen do případné výstavby Musea+ .

(zdroj: Rozhodnutí o zrušení prohlášení věcí za kulturní památku (Ministerstvo kultury č.j.MK 26238/2015OPP,   https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=805471

V diskusi na zastupitelstvu zaznělo, že jsou zde dvě varianty využití vysokých pecí :

1. Muzeum+  by provozovala nově zřízená příspěvková  organizace státu s tím, že v počátku by pomohlo Národní muzeum. V muzeu by byly shromážděny sbírky z depozitářů státem zřízených muzeí.

Tento koncept považujeme za nevhodný s ohledem na fakt, že například v  živých provozech bývalých Vítkovických železáren se stále nachází technické zařízení vytipované pro muzejní expozice a depozitáře na počátku 70. let 20. století. Mnohé z nich zapsané jako kulturní památky, pro které chybí umístění. V případě, že bude muzeum zaměřeno na exponáty z jiných muzeí, jsou podle nás ohrožena cenná technická zařízení, která v současné době není kde deponovat. Chtěli bychom upozornit na fakt, že Ostravě citelně chybí průmyslové muzeum, respektive muzeum industriální minulosti Ostravy a Ostravska. Připravované muzeum by mělo vycházet z daných prostorových možností, konkrétně z prostoru a dispozice odlévací haly, původní hmoty zavážení a výklopníku tak, aby byly zachovány památkové hodnoty DOV a nebylo třeba dalších demolic poškozujících památkově chráněné panorama. V případě náplně MUSEA+ se podle toho, co proběhlo sdělovacími prostředky i na diskusi na zastupitelstvu kraje, nyní neřeší největší problém zachování průmyslového dědictví ostravské aglomerace, tj. otázka průmyslového muzea a deponování historického technického zařízení včetně připomínky již zaniklých částí vítkovické aglomerace. To považujeme za velkou chybu.

2. Nové muzeum by provozovalo NPÚ

Myšlenku, že by byla revitalizace vysokých pecí a případný provoz nového muzea svěřen do péče Národního památkového ústavu, považujeme za logickou. NPÚ již  v minulosti sehrál a sehrává významnou roli v diskusích o budoucnosti tohoto cenného areálu a je garancí odborné kvality i citlivého přístupu k památce. Zároveň již v minulosti  mnohokrát prokázal schopnosti takovýto celek spravovat a využívat nejen jako muzeum, ale i jako živou instituci. Vzorovým příkladem z Ostravy budiž například Důl Michal, který se stal živým areálem se vzorovou památkovou obnovou, vzdělávací funkcí a bohatým kulturním programem.

Vysoké pece a navazující technologie obnovu nezbytně potřebují. Ta ale nesmí probíhat na úkor popsaných památkových hodnot. Jako alternativa k případné novostavbě muzea například v případě nedostatku financí se jeví postupná obnova technologií a využití prostoru odlévací haly, případně dalších vhodných objektů jako depozitář historického technického zařízení regionu. Věříme, že na podobnou iniciativu (vzorovou památkovou obnovu a muzejní – depozitární využití), by se daly získat prostředky v rámci státem financované památkové obnovy a že takové aktivity by byly konkrétním příspěvkem ministerstva kultury a jeho institucí k probíhající transformaci města a celého regionu.

V Ostravě dne 9. 10. 2019

Mgr. Ilona Rozehnalová za spolek Fiducia

Dominik Raška za spolek Svatý Václav