Tiskové prohlášení: Vědecká knihovna v Dolní oblasti Vítkovic by byla dražší než Černá kostka, nelze na ni čerpat evropskou dotaci a znamenala by výrazné bourání národní kulturní památky

Rádi bychom veřejnost seznámili s novými informacemi a potvrzeními správnosti našich předchozích upozornění ve věci plánované výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny, respektive kontroverzního záměru umístit vědeckou knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic.

Seznámili jsme se s objemovou architektonicko-urbanistickou studií, zpracovanou v březnu r. 2015 (na základě objednávky Dolní oblasti Vítkovice – zájmového sdružení právnických osob, z větší části uhrazenou MS krajem), i dalšími okolnostmi přípravy. Zároveň jsme k dané problematice získali odpovědi na dopisy s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb od ministra kultury Daniela Hermana, generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové a ministerstva pro místní rozvoj.  Na základě výše uvedeného konstatujeme, že zdůvodnění, která v této souvislosti slyšíme, neodpovídají skutečnosti:

 

  • Knihovnu v DOV nelze financovat z evropské dotace

( Zažádali jsem o vyjádření dle 106 Ministerstvo pro místní rozvoj, citujeme z odpovědi ze dne 10.2.2016: „MMR zastává stanovisko, že výstavbu knihovny v DOV z IROP nelze podpořit.“)

 

  • Knihovna v DOV nebude levnější ani hospodárnější než Černá kostka, jejíž projekt vzešel z regulérní architektonické soutěže a je připraven k realizaci. Naopak, bude dražší, což můžeme doložit na základě POROVNÁNÍ OBJEMOVÝCH BILANCÍ A FINANČNÍCH NÁKLADŮ, které rádi poskytneme zájemcům o tuto problematiku.

 

  • V případě realizace knihovny v DOV bude dle architektonicko-urbanistické studie z března 2015 zbourána další část Národní kulturní památky a narušena dominanta tzv. Ostravských Hradčan.                                                                                                               Generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková uvedla,  že projekt většího zásahu do části celku vysokých pecí s vestavbou tří objektů rozmístěných obdobně jako v aktuální objemové architektonicko-urbanistické studii byl projednáván dne 12.6. 2013 Vědeckou radou Generální ředitelky NPÚ a tento záměr NEBYL vědeckou radou v roce 2013 doporučen.

 

  • Projekt knihovny v Dolní oblasti Vítkovice nevzniká na základě architektonické soutěže – tedy v souladu s Politikou státu a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Ministr kultury Daniel Hermana ve svém vyjádření uvedl, že rozhodnutí postavit vědeckou knihovnu bez architektonické soutěže je plně v kompetenci krajského úřadu a Ministerstvo kultury nemá pravomoc do těchto procesů vstupovat. Přesto v září 2015 na tiskové konferenci veřejně podpořil výstavbu vědecké knihovny v Dolní oblasti Vítkovic bez architektonické soutěže. Jsme přesvědčeni, že ministr kultury by měl aktivně hájit státní dokument Politika architektury a architektonické soutěže, zejména jde-li o významnou veřejnou stavbu, na jejímž financování se zřejmě bude ministerstvo kultury podílet.  Rádi bychom upozornili na fakt, že žádná z krajských knihoven v ČR po roce 1990 nebyla realizována bez architektonické soutěže a Moravskoslezský kraj by v tomto získal neslavný primát.

 

  • Přístupnost knihovny v DOV pro veřejnost by byla nesrovnatelně horší než k tzv. Černé kostce. Černá kostka je situována na významné městské třídě ul. 28.října, v návaznosti na zastávku MHD, navíc na pozemku města, zatím co knihovna v DOV by byla umístěna v soukromém areálu firmy Vítkovice a.s. Je navíc nezpochybnitelné, že právě bezproblémový přístup veřejnosti je zárukou optimálního a úspěšného fungování každé knihovny.

 

Jsme proto znepokojeni skutečností, že o změně umístění knihovny a její přípravě neprobíhá relevantní diskuse. Naopak, jsme svědky jejího prosazování pomocí jednostranné argumentace, která je dle našeho názoru krajně nešťastná. Proto do diskuse vstupujeme a uvádíme věci na pravou míru. Velmi bychom spolu se širší ostravskou veřejností uvítali, kdybychom se společně zasadili o rozumné pokračování kroků vedoucích k realizaci projektu knihovny – Černé kostky.

Jsme přesvědčeni, že tzv. Černou kostku lze postavit – vzhledem k hotovému a připravenému  projektu – rozumněji, hospodárněji, jednodušeji a o několik let dříve než knihovnu v Dolní oblasti Vítkovice, bez komplikovaného jednání, odkupu soukromých pozemků, bourání části vysokých pecí – národní kulturní památky, bez budování přístupových komunikací včetně inženýrských sítí a podobně. Novostavba Černé kostky by současně výrazně přispěla ke scelení zástavby podél páteřní celoměstské třídy 28. října a vytvořila by s protilehlým Domem kultury města Ostravy důležitý kulturní soubor. Rádi bychom upozornili také na fakt, že záměr výstavby vědecké knihovny v Dolní oblasti Vítkovic je v rozporu s předvolebním cílem politických stran zasazovat se o oživení chátrajícího centra hlavního krajského města. Zároveň je tento záměr v rozporu s názorem občanů Moravskoslezského kraje, jak byl opakovaně vyjádřen v několika na sobě nezávislých mediálních anketách.

 

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, v Ostravě dne 23. 2. 2016.