TZ: Komunity kolem ostravského Bauhausu a Bedřišky volají po dialogu s městem, který považují za nedostatečný

Na včerejším zastupitelstvu města Ostravy se na balkoně určeném pro občany neplánovaně sešli zástupci dvou oceňovaných ostravských komunit – lidé z osady Bedřiška a občané, kteří podporují zachování prostoru pro komunity v Bauhausu alespoň do doby, než bude objekt zdemolován. Oba komunitní projekty, jak Bedřiška, tak Bauhaus, se staly oceňovanými ostravskými fenomény, přesto by měly oba zaniknout. Bauhaus už 30.6.2024, první nájemníci z Bedřišky by se měli z rozhodnutí radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vystěhovávat už příští rok. Setkání se stalo místem sdílené bezmoci a přihlížení tomu, jak politici necitlivě zacházejí s cennými občanskými aktivitami.

Na balkoně zastupitelstva postupně vystoupilo několik občanů – většina z nich volala po dialogu s městem, který jim chybí.

Lidé z Bedřišky například požadovali, aby byla obnovena činnost pracovní skupiny pro Bedřišku, zřízené za bývalého vedení města, a aby byli přizváni k jednání, protože vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ani město s nimi dostatečně nekomunikuje.

Podobně vystoupili občané a zástupci iniciativy Bauhaus končit nemusí, kteří poukazovali na to, že s komunitami kolem Bauhausu nebyl veden dostatečný dialog.
Veřejnost například dodnes nemá podrobné argumenty města, na základě kterých by město doložilo, proč chce Bauhaus urychleně zbořit. Iniciativě rovněž chybí podrobná odpověď na argumenty předložené v dopisech zastupitelům, a rovněž časový harmonogram města, což sdělila i na kulatém stolu k Bauhausu, který pořádal spolek Fiducia 19. června přímo v Bauhausu. Na kulatém stole padla ze strany města, které zastupoval vedoucí odboru strategického rozvoje, fakta, která byla na místě vyvrácena (náklady na metr čtvereční, vročení statického posudku aj.), na základě toho bylo město zástupci iniciativy opakovaně požádáno, aby komunikovalo dostatečně a předkládalo relevantní argumenty dříve, než bude Bauhaus zavřený.

Důležitým příspěvkem do diskuse o potřebnosti komunit a výjimečnosti Bauhausu byl příspěvek klinické psycholožky Kateřiny Ožanové – ta ve svém vystoupení na kulatém stolu několikrát vyzdvihla aktuálně nezastupitelnou roli komunitního života v Bauhausu. Poté rovněž vystoupila na zastupitelstvu města Ostravy (neboť na kulatý stůl nedorazil jediný politik současné městské koalice), kde přečetla text, ve kterém opět vyzdvihla zásadní roli jak Bauhausu, ale také Bedřišky jako jedinečných komunitních míst.

Občané Bedřišky i podporovatelé Bauhausu vystoupili s názorem, že město nekomunikuje dostatečně a ve veřejném prostoru zaznívají nepravdivé či zavádějící informace.
Dále apelovali na město, aby využilo vícezdrojové financování oprav Bedřišky. Byť na zastupitelstvu ze strany politiků současné koalice opakovaně zaznělo, že město na opravy Bedřišky nemá peníze, toto rozporovala opoziční zastupitelka a bývalá náměstkyně pro strategii Zuzana Bajgarová, která upozornila, že město má Bedřišku stále v návrhu rozpočtu jako jeden z bodů a díky tomu může pokračovat projekt její celkové revitalizace představený bývalým vedením města v roce 2020.

Obyvatelé Bedřišky i zástupci iniciativy za Bauhausu opakovaně vyzvali město, aby s nimi jednalo, a to na platformě pracovních skupin či kulatých stolů.
Primátor města Jan Dohnal následně obyvatelům Bedřišky veřejně přislíbil, že bude činnost pracovní skupiny brzy obnovena a zástupci Bedřišky budou její součástí, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Opoziční zastupitelka Zuzana Bajgarová pak navrhla hlasovat o usnesení, že bude svolána pracovní skupina k Bedřišce a výstupy ze setkání budou představeny zastupitelům města Ostravy i veřejnosti. Tento návrh byl většinou přijat.
Bohužel se nepodařilo prosadit i další její návrh, kterým bylo doporučení města směrem k obvodu Mariánské Hory, a Hulváky aby do té doby, než budou známy výsledky zasedání pracovní skupiny, nepodnikal obvod žádné kroky, které by mohly vést k vystěhování nájemníků či pro nájemníky nevýhodné změně nájemních smluv. Většina zastupitelů byla proti a nebo se zdržela, takže návrh neprošel.

Směrem k iniciativě Bauhaus končit nemusí ze strany primátora města Ostravy zaznělo, že dialog byl podle něj veden dostatečně, což jsme rozporovali tím, že od odevzdání petice na konci února vedení města Ostravy neiniciovalo žádné setkání se zástupci iniciativy, což se ostatně řešilo i na květnovém zastupitelstvu města, kdy k jednání vyzvala kromě zástupců iniciativy také opoziční zastupitelka Kateřina Šebestová.
Primátor města Ostravy nakonec setkání na základě naší opakované prosby veřejně přislíbil a to se pak uskutečnilo 7. června, bohužel až 4 měsíce od odevzdání petice a tři týdny před uzavřením Bauhausu.
Na onom jednání primátor připustil, že dialog nebyl ze strany města veden dostatečně – upozornili jsme jej i na to, že město neiniciovalo od října, kdy jsme se dozvěděli o ukončení Bauhausu, do červnového zastupitelstva ani jedno setkání či kulatý stůl s různorodými komunitami a skupinami z Bauhausu. Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová na tomto jednání, jehož byla rovněž účastna, a poté i na včerejším zastupitelstvu přislíbila, že s komunitami začne jednat a pracovat s nimi například formou kulatých stolů, což vítáme. Náměstkyně i primátor na schůzce 7. 6. také přislíbili, že iniciativě dodají podrobné vyjádření včetně odborných argumentů, proč se město rozhodlo činnost Bauhausu ukončit k 30.6. Zároveň přislíbili, že komunitám veřejně poděkují.
Věříme, že tento slib bude splněn a veřejnost dostane podklady, na základě kterých se město rozhodlo podle nás předčasně ukončit aktivity, které jsou v rámci Ostravy, ale i ČR výjimečné a aktuálně pro Ostravu nenahraditelné. Takové podklady nám dosud chybí.

Zastupitelům jsme včera také sdělili, že je nám líto, že žádný politik současné koalice nebyl přítomen na kulatém stole ohledně budoucnosti Bauhausu, přestože kulatý stůl byl městu avizován měsíc předem a primátor byl námi požádán, aby vyslal politika a ne úředníka, který nijak o ukončení Bauhausu nerozhoduje. Na kulatý stůl byl ale nakonec vyslán jako zástupce města úředník, což vedlo k frustraci návštěvníků kulatého stolu, projevené opakovaně v rámci diskuse. Na včerejším zastupitelstvu jsme proto znovu zopakovali, že politické vedení města nevede s komunitami dostatečný dialog.

Opakuje se tak v případě obou komunit stejný scénář, kdy dialog ze strany města dlouho neprobíhá a město se bez participace se zástupci komunit rozhodne objekty uzavřít s odkazem na jejich špatný technický stav. I přes opakované výzvy k dialogu zástupci města odsouvají jednání až do doby, kdy se již dějí nezvratné kroky směrem k likvidaci. Obyvatelé města jsou tak postaveni před hotovou věc bez možnosti cokoli ovlivnit.

Byla to právě nedostatečná komunikace a chybějící odborné argumenty, klíčová témata, jež byla včera opakovaně občany na balkoně zastupitelstva města Ostravy skloňována. Věříme, že alespoň u Bedřišky je ještě šance, že se podaří zvrátit rozhodnutí zrušit tuto osadu, jež je v rámci ČR dávána za vzor komunitního soužití.

Bauhaus bohužel bude uzavřen k 30.6.2024. Přestože opoziční zastupitel a bývalý primátor Tomáš Macura přijal náš apel a inicioval hlasování o zachování aktivit v Bauhausu alespoň do doby demolice (s tím, že onen půlrok či rok by městu umožnil se s komunitami v Bauhausu scházet a najít pro ně náhradní prostory), pro zachování bylo pouze 9 zastupitelů. 9 zastupitelů bylo proti, většina zastupitelů se při hlasování zdržela a nebo nehlasovala- díky tomu v neděli končí unikátní a aktuálně nenahraditelné komunitní místo PLATO-Bauhaus.

Za iniciativu Bauhaus končit nemusí zpracovala Ilona Rozehnalová, v Ostravě dne 27.6.2024

Dokumenty k textu:

Výstupy z kulatého stolu, pořádaného spolkem Fiducia 19. 6. 2024 v Bauhausu si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=neLaRU_3l2g

Výstup ze schůzky iniciativy Bauhaus končit nemusí s primátorem Dohnalem a náměstkyní Hoffmannovou 7.6.2024 si můžete přečíst zde: http://www.krasnaostrava.cz/informace-o-jednani-s-primatorem-a-namestkyni-mesta-ostravy-ze-dne-7-6-2024/

Text, se kterým Kateřina Ožanová vystoupila na zastupitelstvu města Ostravy 26.6.2024, si můžete přečíst zde: http://www.krasnaostrava.cz/text-klinicke-psycholozky-kateriny-ozanove-o-komunitach-v-bauhausu-predneseny-na-zastupitelstvu-mesta-ostravy-26-6-2024/

O záměru vystěhovávání komunity z Bedřišky více zde:
https://www.bedriskaprezije.cz/2024/06/vystehovavani-obyvatel-z-bedrisky-v-ostrave-opet-zahajeno
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-z-ostravskeho-ghetta-vznikla-fungujici-kolonie-radnice-ji-chce-vystehovat-40477798

Plán k celkové revitalizaci Bedřišky, představený bývalým vedením města v roce 2020 zde: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/byvala-kolonie-bedriska-se-promeni-v-moderni-misto-k-bydleni

Více o iniciativě Bauhaus končit nemusí, články, argumenty a stanoviska zde:
http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/bauhaus-koncit-nemusi/