Urbanistická soutěž v obci Úholičky jako příklad nejen pro Ostravu

V Ostravě velmi často posloucháme argument, že urbanistické a architektonické soutěže jsou drahé, komplikované a zbytečné. Přinášíme příklad obce Úholičky, která vyhlásila urbanistickou soutěž  na návrh nové urbanistické koncepce této obce, a to s nesrovnatelně nižším rozpočtem, než jaký má Ostrava – mimochodem v roce 2006 zde bylo kolem 600 obyvatel, přesto se obec rozhodla vyhlásit kvalitní soutěž ve spolupráci s Českou komorou architektů. Prostě když se chce, tak to jde.

Zdroj: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=14628&type=4

 

Jednokolová ideová veřejná anonymní urbanistická soutěž

 

Předmětem soutěže bylo zpracování strategie územního rozvoje, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny celého správního území obce Úholičky tvořeného katastrálním územím 773239 Úholičy.

Vyhlašovatel: Obec Úholičky

Zpracovatel soutěžních podmínek a sekretář soutěže: RNDr. Milan Svoboda, U Lomu 139, 338 42 Hrádek

Přezkušovatel soutěžních návrhů: Romana Klusoňová, Roztocká 6, 25264 Úholičy

Termín konání soutěže: 25. 9. – 3. 12. 2013

Porota: Václav Škarda, Jiří Plos, Marek Tichý, Terezie Kořínková, Jan Vaněk; náhradníci: Jan Sedlák, Petra Studecká

Ceny a odměny celkem: 120 tis. Kč

 

Dne 11. 12. 2013 vybírala porota nejlepší návrhy v soutěži na urbanistickou koncepci obce Úholičky. Do soutěž bylo zasláno 16 návrhů. které porota vesměs hodnotila příznivě. Úroveň návrhů byla dokladem, že soutěžící věnovali řešení soutěžního úkolu patřičnou
pozornost. Soutěž přinesla hodnotné výsledky s řadou zajímavých podnětů pro zadání a návrh nového ÚP. Porota soutěže ocenila v této souvislosti rozhodnutí obce vybrat zhotovitele územního plánu formou soutěže o návrh.
Po obsáhlých diskusích nad návrhy porota nakonec rozhodla takto:
1.místo obsadil návrh autorského týmu Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse a Ing. arch. Pavel Grasse
2. místo získal návrh dvojice Ing. arch. Lucie Cutáková a Ing. Arch. Michal Leňo
3. místo patří návrhu autorů Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka a Ing. arch. Michal Zaremba.


 

1. cena (70.000,- Kč) – Ing.arch. Michal Dvořák, Ing.arch. Ivan Gogolák, Ing.arch. Lukáš Grasse, Ing.arch. Pavel Grasse

Hodnocení poroty: Návrh ze skupiny reflektující přírodně krajinné podmínky v urbánním kontextu, s ucelenou představou o možném koncepčím rozvoji obce, s uceleným názorem na hierarchickou strukturu obce, s dobře uchopenou metodou zpracování, s velmi kvalitní formální prezentací a s odpovídající vypovídací hodnotou. Návrh respektuje základní předpoklady obce, zachovává nejcennější partie a nabízí citlivý rozvoj lokalit s rozvojovým potenciálem (místa se skrytou krásou). Porota považuje za ne zcela využitou příležitost pojetí nivy a práce s vodou, resp. zřízením případných vodních ploch v území.

 

 


 

2. cena (50.000,- Kč) – Projektis, s.r.o., Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. Arch. Michal Leňo

Hodnocení poroty: Návrh obsahuje kvalitní a široce založené analýzy urbánní, krajinné i sociální, které promítá do úsporného, v jistém smyslu minimalistického podání s minimálními intervencemi do dosud nezastavěného území. Některé závěry však nepostrádají určtou schematičost. Nejslabší stránkou návrhu jsou poněkud nezralá řešení detailu, například rozmístění soch při cestě na Velké Přílepy.

 

 


 

3. cena (40.000,- Kč) – Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Michal Zaremba

Hodnocení poroty: Další z návrhů vycházejících především z krajinářských analýz a východisek, zaměřený podstatně na detail s návrhy na lokální intervence a řešení některých jednotlivých prostorů, které autoři považují za nosné a určjící pro rozvoj obce, které však nemají oporu ve skutečé situaci. Porota ocenila na soutěžním návrhu snahu o konkrétnost; za určtou slabinu však porota považuje, že tyto konkrétní návrhy postrádají lepší ukotvení v ověřené celkové koncepci budoucího rozvoje obce.

 

Zdroj: Česká komora architektů
image