Zápis z první schůze dne 12. 3. 2013

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

První setkání Spolku se uskutečnilo 12. 3. 2013 v restauraci Levský z iniciativy Ilony Rozehnalové, která navrhla i jeho členy.

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učit se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku.  Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období.

Činnost Spolku má být po své členy intelektuální podporou, obohacením a zábavou. Předpokládá se otevřenost. Bude-li pro probírané téma střetem zájmů pro některého z členů, nebude se dané diskuse/aktivit účastnit, případně vznikne oddělená iniciativa (např. Za záchranu Ostravice-textilie).

Členové se shodli, že nechtějí založení organizace (se stanovami, předsedou apod.), ale volné společenství postavené na odpovědnosti jednotlivých členů a minimalizaci byrokracie.

Spolek je apolitický a nezávislý na sponzorech, dotacích, grantech.

Setkání spolku budou probíhat 1x měsíčně, účast je nepovinná.

Hlavním předmětem činnosti Spolku jsou diskuse v rámci pravidelných setkávání, tištěný bulletin (4x ročně), webové stránky a v budoucnu cena Spolku některé z osobností žijících/pracujících v Ostravě za přínos městu.

Veřejnost bude o založení spolu informována u příležitosti prvního čísla tištěného bulletinu.

Na prvním setkání se diskutoval charakter bulletinu a jeho organizace, dále struktura webových stránek a technické nezbytnosti.

Cena Spolku nebyla diskutována podrobně – členové se pouze shodli, že bude vyhlášena až poté, co se Spolek vyprofiluje.

Výsledek z Levského ;-)

Zápis z Levského 🙂